Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 8223-805, Факс: (+381 35) 8223-805

Резултати испита – архива 2019.


Резултати испита одржаних у јуну 2019. године.

Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Развојна психологија – Усмени испит
Развојне кризе и ментално здравље – ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – ППМ
Конструктивно решавање сукоба
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ПВ
Основе природних наука – ДВ
Зелени путокази
Основа социјалне педагогије
Инклузивно образовање – теорија и пракса – Мастер ПВ
Курикулуми предшколског васпитања
Методика васпитно образовног рада
Предшколска педагогија
Превенција поремећаја у понашању
Породична педагогија
Методика наставе музичке културе – II колоквијум (поправни)
Увод у историју српске књижевности 1 – изборни – ПВ + У
Увод у историју српске књижевности 2 – изборни – ПВ + У
Изабрани књижевни жанр – МАСТЕР ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – У
Психологија менталног здравља
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психолошко саветовање у васпитном раду
Књижевност за децу – завршни део
Педагогија слободног времена
Увод у педагогију
Српски језик 2 – Писмени испит
Књижевност за децу ПВ – усмени
Развојна психологија – писмени део – У
 Развојна психологија
 Методологија педагошких истраживања – статистика
 Академско писање – писмени
 Методика рада домског васпитача
 Предшколска дидактика
 Педагошка комуникологија
Методика наставе познавања природе и друштва
Методика упознавања околине
 Социологија – испит
Методологија педагошких истраживања – тест знања
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – писмени МАС ОППН
Увод у педагогију ПВ – практикум
Увод у педагогију ДВ – практикум
Увод у педагогију У – практикум
Енглески језик ПВ, ДВ
Технике учења
Дидактика ОППН
Дидактика ДВ
Методика наставе српског језика и књижевности – трећи колоквијум
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни део
Филозофија са етиком
Информатика у образовању У – колоквијум I (поправни)
Општи енглески – писмени – У
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Књижевност за децу – писмени – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – ПВ
Развојна психологија – колоквијум (поправни)
Инклузија у образовању
Методологија педагошких истраживања – колоквијум SPSS
Информатика у образовању У – колоквијум II
Српски језик 1 – У
Српски језик – ПВ и ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Развојна психологија У – колоквијум, допуњени резултати
Развојна психологија ПВ – колоквијум, допуњени резултати
Развојна психологија – колоквијум (поправни), допуњени резултати
Психологија менталног здравља – колоквијум II
Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум II
Психотерапијске технике у васпитном раду – колоквијум II
Дидактика У
Дидактика У – колоквијум IV (поправни)
Развој и учење деце раних узраста
Развојна психологија – колоквијум (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду У – колоквијум II
Основе информатике
Психотерапијске технике у васпитном раду, Психопатологија детињства и младости , Интеракција и комуникација у васпитном раду
Основи математике 1
Основи математике 2
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање- писмени
Увод у историју српске књижевности 3
Књижевост за децу – поновљени други колоквијум – У
Школска и породична педагогија
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости


Резултати испита одржаних у мају 2019. године.

Српски језик ПВ, ДВ – колоквијум II
Методика наставе музичке културе – колоквијум II
Енглески језик струке
Енглески језик II колоквијум – прва година ПВ, ДВ
Евиденција предиспитних обавеза – Основе физичког и здравственог васпитања
Дидактика У – колоквијум IV
Дидактика ДВ – колоквијум IV
Основе физичког и здравственог васпитања ДВ и У – квиз V и колоквијум II
Општи енглески У – колоквијум II
Књижевност за децу ПВ – колоквијум II (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности – колоквијум II (поправни)
Књижевост за децу – други колоквијум У
Резултати из Практикума Породичне педагогије
Основе комуникологије – поправни колоквијум
Педагогија слободног времена – други поправни колоквијум
Породична педагогија – II поправни колоквијум
Социологија – колоквијум
Књижевност за децу – Колоквијум 2 – ПВ
Основе комуникологије – колоквијум
Медијска писменост – поправни колоквијум
Академско писање  – испит
Методологија педагошких истраживања  – испит
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у педагогију, други поправни колоквијум
Педагогија слободног времена, други колоквијум, изборни
Општи енглески језик, поправни колоквијум – У
Основе математике II
Породична педагогија – колоквијум II
Курикулуми предшколског васпитања – Колоквијум
Књижевност за децу ПВ – колоквијум I (поправни)
Предшколска педагогија – колоквијуми – ПВ
Књижевност за децу У – колоквијум I (поправни)
Методика рада домског васпитача – колоквијум II


Резултати испита одржаних у априлу 2019. године.

Основе информатике ПВ, ДВ
Основе социјалне педагогије
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса У (мастер)
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ (мастер)
Инклузија у образовању
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно образовном раду
Зелени путокази
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Екологија – колоквијум (поправни)
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Породична педагогија – колоквијум I (поправни)
Увод у педагогију – колоквијум II
Школска и породична педагогија, Породична педагогија
Педагогија слободног времена – колоквијум I (поправни)
Педагогија слободног времена ДВ – колоквијум II
Методика наставе српског језика и књижевности – други колоквијум
Развојна психологија – колоквијум – У
Развојна психологија – колоквијум – ПВ
Развојна психологија – колоквијум – ДВ
Психопатологија детњства и младости – испит
Породица и савремено друштво – испит
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни део
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Педагошка психологија – писмени
Методика музичког васпитања ПВ – колоквијун (поправни)
Основе математике II
Предшколска дидактика ПВ – поправни колоквијум I
Курикулуми предшколског васпитања ПВ (мастер) – колоквијум
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Тумачење књижевног дела У – мастер
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Књижевност за децу У – колоквијум I
Основе математике I
Књижевност за децу ПВ – усмени
Дидактика – трећи поправни колоквијум
Филозофија са етиком – колоквијум
Увод у педагогију – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Основе информатике ПВ
ИКТ у настави ПВ – мастер
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Српски језик I У
Педагогија слободног времена – колоквијум I
Развој и учење деце раних узраста
Предшколска дидактика – колоквијум
Елементарни математички појмови
Екологија – колоквијум
Енглески језик струке
Информатика у образовању У – колоквијум I
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – МАС ОППН
Књижевност за децу ПВ – колоквијум I
Филозофија са етиком ПВ, ДВ
Реторика
Интеракција и комуникација у васпитном раду У – колоквијум I
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум
Општи енглески У – колоквијум I
Књижевност за децу, писмени испит – У
Психологија менталног здравља ПВ – колоквијум I
Педагогија слободног времена – поправни колоквијум
Увод у педагогију
Основе физичког и здравственог васпитања У, ДВ – квиз III и колоквијум
Развојна психологија
Академско писање – колоквијум
Методологија педагошких истраживања – писмени испит
Методика наставе ликовне културе – колоквијум (поправни)
Методика наставе српског језика и књижевности


Резултати испита одржаних у марту 2019. године.

Школска и породична педагогија
Породична педагогија
Увод у педагогију – колоквијум I
Књижевност за децу ПВ – писмени
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS
Породична педагогија – колоквијум I
Основе природних наука У – колоквијум (поправи)
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Предшколска педагогија – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Методика наставе музичке културе – колоквијум I (поправни)
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни
Педагогија слободног времена – колоквијум
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – завршни
Увод у историју српске књижевности I
Основи математике 1
Основи математике 2
Увод у педагогију
Инклузивно образовање – теорија и пракса ПВ, ДВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса У
Инклузија у образовању
Језик струке У – колоквијум II
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Основе информатике ПВ – колоквијум II (поправни)
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година), дошколовање – писмени
Елементарни математички појмови
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум
Основе природних наука У – колоквијум II
Академско писање – колоквијуми
Методологија педагошких истраживања – ОАС испит
Основе физичког и здравственог васпитања У, ДВ – тест II
Методика музичког васпитања ПВ – колоквијум I
Методика наставе природе и друштва У
Методика упознавања околине ПВ
Филозофија са етиком
Реторика
Методологија педагошких истраживања – статистика и SPSS
Курикулуми предшколског васпитања – колоквијум I
Методима наставе музичке културе – колоквијум I


Резултати испита одржаних у фебруару 2019. године.

Општа хигијена
Зелени путокази
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Школска и породична педагогија, Породична педагогија, ПСВ
Индивидуализација и подршка ученицима ДВ – мастер
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Психопатологија детињства и младости
Интеракција и комуникација у васпитном раду – дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Инклузија у образовању
Елементарни математички појмови
Основа математике 1
Основа математике 2
Основе физичког и здравстрвеног васпитања
Педагошка психологија
Основе информатике – колоквијум II (поправни)
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – Дошколовање
Увод у проучавање књижевности, писмени испит, ДВ
Енглески језик струке У – колоквијум I
Српски језик I У – писмени
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Филозофија са етиком – испит
Развој и учење деце раних узраста
Општи енглески У – писмени
Академско писање
Методологија педагошких истраживања испит
Српски језик – ПВ, ДВ
Развојна психологија
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Дидактика У
Дидактика ДВ
Дидактика ППН – мастер
Методика наставе српског језика и књижевности


Резултати испита одржаних у јануару 2019. године.

Статистика и СПСС – колоквијум
Увод у историју српске књижевности 1 – изборни предмет
Увод у историју српске књижевности 3 – изборни предмет
Тумачење књижевног дела – Мастер У
Изабрани књижевни жанр – Мастер ПВ и ДВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ПВ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДОШКОЛОВАЊЕ
Увод у проучавање књижевности – завршни део – ДВ
Инклузија у образовању ПВ
Инклузија у образовању ДВ
Инклузија у образовању У
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе информатике У
Основе информатике ДВ, ПВ
ICT у настави – мастер
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду
Инклузивно образовање-теорија и пракса ПВ – мастер
Инклузивно образовање-теорија и пракса У – мастер
Основе социјалне педагогије
Српски језик 1 У
Српски језик ПВ, ДВ
Предиспитне обавезе – Основа математике 1 – У Прва година
Предиспитне обавезе – Основа математике 2 – У друга година
Основи математике 1 – писмени део испита
Основи математике 2 – писмени део испита
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Филозофија са етиком
 Реторика
Социологија образовања
Увод у проучавање књижевности, писмени испит – ДВ
Педагошка психологија
Развоји учење деце ранијих узраста
Увод у проучавање књижевности ПВ
Увод у проучавање књижевности ПВ – дошколовање
Основи математике 2 – други поправни колоквијум
Основа комуникологије – поправни колоквијум
Говорне вештине и комуникације – поправни колоквијум
Породица и савремено друштво
Култура младих
Зелени путокази
Основе природних наука У
Елементарни математички појмови
Предиспитне обавезе из Елементарних математичких појмова
Развојна психологија – писмени део
Енглески језик струке У
Књижевност за децу – писмени испит У
Основе математике 1 У – колоквијум II
Основе математике 2 У – колоквијум II
Академско писање – испит
Методологија педагошких истраживања – испит
Књижевност за децу ПВ – дошколовање
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Основе информатике ДВ – колоквијум II
Основе информатике У – колоквијум II
Методика природе и друштва У
Методика упознавања околине ПВ
Дидактика ДВ
Дидактика У – колоквијум II (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум II (поправни)