Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Наставно-научно веће Факултета


Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници и сарадници који су засновали радни однос на Факултету.
Своје функције Веће остварује у складу са надлежностима које су му дате Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Декан је председник Наставно-научно већа Факултета по функцији, а у његовом одсуству Већем председава продекан кога он одреди.

Наставно-научно веће:

1) утврђује предлог Статута Факултета;
2) утврђује предлог финансијског плана Факултета;
3) утврђује предлог извештаја о пословању и предлог Годишњег обрачуна Факултета;
4) утврђује предлог плана инвестиција Факултета;
5) утврђује предлог одлуке о висини школарине на Факултету;
6) утврђује предлоге о другим питањима о којима одлучује Савет Факултета;
7) предлаже Универзитету матичност Факултета;
8) предлаже Универзитету студијске програме свих нивоа студија на Факултету;
9) предлаже број студената за упис на студијске програме Факултета;
10) уређује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину који се изводи на Факултету;
11) утврђује предлог извештаја о раду и годишњег програма рада Факултета;
12) доноси програм научноистраживачког рада Факултета;
13) доноси програм развоја научноистраживачког подмлатка;
14) спроводи са деканом политику сталног унапређења наставе на Факултету, разматра успех студената;
15) разматра питања од интереса за утврђивање наставно-научне делатности на Факултету;
16) доноси одлуке о оснивању или укидању катедри;
17) доноси правилнике о раду организационих јединица и опште акте из њихове надлежности, у складу са овим статутом;
18) евидентира кандидата за ректора Универзитета;
19) утврђује предлог кандидата за декана;
20) бира своје представнике за Савет Факултета;
21) бира представнике Факултета у органе Универзитета;
22) утврђује предлог за објављивање конкурса, предлаже комисију за припрему извештаја за избор наставника и образује комисију за припрему
извештаја за избор сарадника Факултета;
23) утврђује предлог за избор у звање наставника Факултета;
24) одлучује о избору у сарадничка звања;
25) предлаже Сенату Универзитета продужење радног односа наставнику Факултета који је навршио 65 година и најмање 15 година стажа осигурања;
26) предлаже Универзитету професора Факултета за доделу почасног звања професор емеритус;
27) одлучује о ангажовању гостујућег професора;
28) предлаже Савету Факултета покретање иницијативе за доделу почасног доктората;
29) усваја теме за завршне радове на основним академским студијама;
30) одобрава теме завршних радова на мастер академским студијама, на предлог одговарајуће катедре и одлучује о захтеву за оцену и одбрану завршног рада на мастер академским студијама;
31) предлаже комисију за оцену научне заснованости теме и испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобрава рад на докторској дисертацији и доставља Универзитету на сагласност, предлаже комисију за оцену и одбрану докторске дисертације, одлучује о прихватању извештаја о оцени урађене докторске дисертације и одлуку доставља Универзитету на сагласност;
32) одлучује о признавању испита студентима, на предлог одговарајуће катедре;
33) утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
34) предлаже Сенату Универзитета разматрање питања из надлежности Сената;
35) доноси пословник о свом раду;
36) обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом Универзитета, овим статутом и општим актима Факултета.

О питањима из своје надлежности Веће одлучује већином гласова укупног броја чланова Већа.