Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Едиција Монографије


Ивана Ћирковић-Миладиновић, ЗАСТУПЉЕНОСТ АФЕКТИВНИХ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КОД УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

Ирена Голубовић-Илић, Емина Копас-Вукашиновић, ДЕЧИЈА ИГРА И УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ

Бранко Илић, Маја Димитријевић, ТУМАЧЕЊЕ И НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ

 Биљана Стојановић, ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП УЧЕЊУ ‒ ИСКУСТВА ВАСПИТАЧА

Марија Станојевић Веселиновић, КОМПАРАТИВНИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У СРПСКОМ И НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Предраг Живковић, ИДЕНТИТЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАТУС НАСТАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Emina Kopas-Vukašinović, KONTROLA PONAŠANJA DECE I MLADIH: PREVENCIJA I/ILI MOGUĆNOST VASPITNOG DELOVANJA

Јелена Теодоровић, УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА: КАКО ПОБОЉШАТИ ШКОЛЕ, НАСТАВУ И УЧЕНИЧКЕ ИСХОДЕ

КЊИГА СЕЋАЊА II (Учитељска школа у Јагодини 1920–1940. у сећању њених ученика), Илијана Чутура, Нинослав Станојловић (прир.)

Оливера Цекић-Јовановић, МУЛТИМЕДИЈАЛНА НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Никола Цветковић, ПИСЦИ ЗАВИЧАЈНИХ ПРОСТОРА

Сандра Милановић, ОРГАНИЗАЦИОНО-МЕТОДИЧКЕ ФОРМЕ РАДА НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Александар Игњатовић, ВЕЖБАЊЕ НА НЕСТАБИЛНИМ ПОДЛОГАМА – ПРИМЕНА У ТРЕНИНГУ, НАСТАВИ, РЕКРЕАЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

Снежана Марковић, ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Vilijam N. Bender, PROJEKTNO UČENJE

Илијана Чутура, МЕЂУОДНОС ПРИЛОГА И ПРИЛОШКИХ ИЗРАЗА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

КЊИГА СЕЋАЊА I (Учитељска школа у Јагодини 1920–1940. у сећању њених ученика), Илијана Чутура, Нинослав Станојловић (прир.)

Нинослав Станојловић, ПОМЕНИК УЧИТЕЉА – НЕКАДАШЊИХ УЧЕНИКА МУШКЕ УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ ЈАГОДИНСКЕ ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ У  РАТОВИМА СРБИЈЕ 1912–1918. ГОДИНЕ

Dobrivoje Ž. Stanojević, Marko M. Đorđević, MEDIJI I ŽIVOT BEZ SMISLA

 Ivana Ćirković-Miladinović, AFEKTIVNE STRATEGIJE UČENJA ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKA

Душан Ристановић, ПРОЈЕКТНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Мирко Милетић, Марко М. Ђорђевић, ОД ЗНАКА ДО ХИПЕРТЕКСТА

Илијана Чутура, Виолета Јовановић, НА ЛИВАДИЦИ ВЕЧНОСТИ – ОД УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ ДО ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ (1898–2018)

Jelena Starčević, U POTRAZI ZA SUŠTINOM INDIVIDUALNIH RAZLIKA U INTERKULTURNOJ INTERAKCIJI

Предраг Живковић, ПЕДЕУТОЛОШКИ ОГЛЕДИ

Kristofer Ines, Marija Ševcova, KEMBRIDŽOV UVOD U POZORIŠNU REŽIJU

Александар Игњатовић, ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Биљана Стојановић, ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА МИШЉЕЊА

Весна Трифуновић, Маргит Савовић СИРОМАШТВО И ОБРАЗОВАЊЕ

Весна Трифуновић, Марија Цветковић, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ

Весна Трифуновић, ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

Емина Копас-Вукашиновић, ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА НАСТАВУ ПОЧЕТНОГ ПИСАЊА

Живорад Марковић, СТРУКТУРА ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Ирена Голубовић-Илић, ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Јелена Теодоровић, ОБРАЗОВНА ЕФЕКТИВНОСТ: Шта чини квалитетног наставника и квалитетну школу

Марко М. Ђорђевић,  ПОЛИТИКА И МОЋ УБЕЂИВАЊА

Милан Станковић, Биљана Бојовић, Светлана Ћурчић, ПАРК ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ

Мирко Дејић, Милана Егерић, Александра Михајловић, МЕТОДИКА МАТЕМАТИКЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Ненад Вуловић, АКТИВНО УЧЕЊЕ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ГЕОМЕТРИЈСКИХ САДРЖАЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Радмила Миловановић, СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

Радмила Миловановић, УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ

Сунчица Мацура, ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

Тиодор Росић, ИМАНЕНТНО-КРИТИЧКЕ И МЕТОДИЧКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ