Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије


Циљеви и исходи

Студијски програми на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина рађени су према примерима добре праксе европских високошколских институција (по угледу, пре свега, на фински образовни систем, али и на словеначки и грчки). Исходи образовања подразумевају јасне компетенције будућих учитеља и васпитача, ослоњене на њихов традиционални положај у систему васпитања и образовања, али још више кроз сагледавање њихове нове улоге као посредника између ученика и наставних садржаја, улоге медијатора и организатора наставе у новом окружењу апсолутне доступности информација.

Основне академске студије – Учитељ
– студент познаје садржај наука, затим уметности и вештине које чине базу наставних предмета у основној школи, у мери и обиму који му омогућују да самостално изводи наставу у складу са узрастом ученика и планом и програмом основне школе;
– студент познаје законитости и одлике психолошког, когнитивног, социолошког, језичког и физичког развоја деце и у стању је да их идентификује, као и да примени одговарајуће поступке у васпитању и образовању;
– студент темељно уме да примени усвојена знања из области методика у организацији васпитно-образовног рада у школи;
– студент уме да процени адекватност наставних средстава и материјала, укључујући информациону технологију и уме да дата средства примени у настави;
– може да самостално ради на сопственом даљем образовању пратећи стручну литературу и периодику, семинаре и програме усавршавања наставног кадра и
– уме да примени одговарајуће методе и средства у раду са децом из различитих социјалних средина, различитих когнитивних способности и сл.

Основне академске студије – Васпитач у предшколским установама
– студент темељно познаје и разуме теоријска достигнућа из области предшколског васпитања и образовања;
– развија вештине и спретности у употреби знања из подручја предшколског васпитања и образовања;
– способан је да решава конкретне васпитне проблеме уз употребу научних метода и поступака;
– користи информационо-комуникационе технологије у овладавању неопходним стручним знањима и
– прати и примењује иновације из струке.

Основне академске студије – Васпитач у домовима
– студент влада основним знањима из различитих области као и темељним појмовима, полазиштима и теоријама о утицају домског (интернатског) васпитања на развитак васпитаника;
– студент планира, програмира, остварује и вреднује васпитно-образовни рад у условима домског васпитања;
– разуме психодинамику односа међу члановима васпитне групе у дому и њен утицај на васпитни процес и
– има способност самоевалуације и унапређивања сопствене васпитне праксе, као и пројектовања и реализације малих, примењених и акционих истраживања из области домског васпитања и образовања.