Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Документа од значаја за Факултет

 


Документа од значаја за Факултет

 

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 88/17, 27/18-др.закон, 73/18, 67/19, 6/20-др.закони, 11/21-аут.тумачење, 67/21-др.закон и 67/21) – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Закон о изменама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 67/19)
 Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 73/18)
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 88/17)
Архива Закона о високом образовању из 2005. са изменама и допунама
Закон о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“ број 49/2019 од 8. јула 2019.)
Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник Републике Србије“ број 128/14)
Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу
Правилник о поступку провере на плагијаризам на Универзитету у Крагујевцу
Кодекс о академском интегритету и професионалној етици
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ „Службени гласник РС“, број 86/19, 93/20, 152/20-споразум и 7/23-споразум


Документа Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу

Статут

Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст 2022. (објављено 10.3.2022.)
Одлука Универзитета о давању сагласности на измене и допуне Статута
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (објављено 1.2.2022.)
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст 2020. (објављено 4.9.2020.)
Одлука Универзитета о давању сагласности на измене и допуне Статута
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (објављено 30.7.2020.)
Одлука Универзитета о давању сагласности на измене Статута
Одлука о изменама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (објављено 16.12.2019.)
Одлука Универзитета о давању сагласности на измене и допуне Статута
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (објављено 1.7.2019.)
Одлука Универзитета о давању сагласности на Статут и измене и допуне Статута 2018.
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 2018.
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (11.7.2018.)
Архива ранијих статута Факултета


Пословници о раду стучних органа

Пословник о раду Већа докторских студија
Пословник о раду Наставно-научног већа
Пословник о раду Савета


Обезбеђење квалитета

 Стратегија обезбеђења квалитета 2021-2024
 Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 2021- 2024.
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета 2021-2024
Извод из Статута којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет
Правилник о унутрашњој провери квалитета


Рад центара Факултета

Правилник о раду Центра за подршку наставницима у раду са даровитим ученицима
 Oдлука о изменама и допунама правилника о раду Центра за подршку наставницима у раду са даровитим ученицима
Правилник о раду Центра за иновације и развој курикулума
 Oдлука о изменама и допунама правилника о раду Центра за иновације и развој курикулума
Правилник о раду Центра за издавачку делатност
 Oдлука о изменама и допунама правилника о раду Центра за издавачку делатност
Правилник о раду Центра за промоцију науке
 Oдлука о изменама и допунама правилника о раду Центра за промоцију науке
Правилник о раду Међународног истраживачког центра за рано учење језика


Извештаји, програми и правилници

Извештај о раду Факултета за школску 2021-2022. годину
Годишњи програм рада Факултета за школску 2022-2023. годину
План интегритета Факултета педагошких наука универзитета у Крагујевцу 2021-2024.
Правилник о организацији и систематизацији послова – пречишћен текст (објављено 15.4.2022.)
Правилник о раду
Правилник о изменама Правилника о раду
Одлука о изменама и допунама Правилника о раду
Пословник о раду етичке комисије
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Одлука о утврђивању овлашћеног лица за пријем информације и вођењу поступка у вези са узбуњивањем
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – 20.1.2021
План јавних набавки за 2022. годину
Правилник о буџетском рачуноводству (пречишћен текст)
Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета (пречишћен текст)
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о изменама Правилника о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о безбедности ИКТ
Правила заштите од пожара
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара
Програм основне обуке и провере знања из области заштите од пожара 


Библиотека, скриптарница и издавачка делатност

Правилник о раду библиотеке
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду библиотеке
Одлука о отварању малопродајног места скриптарница
Правила о раду Скриптарнице
Одлука о изменама Правила о раду скриптарнице
Правилник о издавачкој делатности (2021)
Правилник о уџбеницима


Наставници и сарадници

Правилник о стицању истраживачких и научних звања
Одлука о спречавању сукоба интереса између Комисије и пријављених кандидата
Кодекс о академском интегритету и професионалној етици Факултета
Правилник о новчаној подршци научним радницима за учешће на научним скуповима и конференцијама


Упис студената

Правилник о упису студената у прву годину ОАС (2009)
Правилник о изменама правилника о упису студената у прву годину основних академских студија (2010)
Правилник о изменама Правилника о упису студената у прву годину основних академских студија (2013)
Правилник о упису на мастер студије (2008)
Правилник о изменама Правилника о упису на мастер студије (2013)
Правилник о заједничком студијском програму основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитач (објављено 6.5.2022.)


Студирање

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (2020)
Правилник о изборима за студентски парламент
 Правилник о систему туторства
 Одлука о допуни Правилника о систему туторства на Факултету (4.11.2021.)
Правилник о награђивању студената
 Упутство за вредновање и оцењивање рада студената Факултета педагошких наука универзитета у Крагујевцу
 Одлука о продужењу рока за завршетак студија


Завршни рад

Правилник о пријави и одбрани завршног рада на мастер академским студијама, пречишћен текст 2022.
Извештај о урађеном мастер раду
Упутство за израду завршног рада на мастер академским студијама


Докторске студије

Правилник о докторским академским студијама
Остала документа


Информатр о раду

Информатор о раду