Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Документа од значаја за Факултет

 


Документа од значаја за Факултет

 

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 88/17, 27/18-др.закон, 73/18 и 67/19) – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 67/19)
 ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 73/18)
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 88/17)
Архива Закона о високом образовању из 2005. са изменама и допунама
Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник Републике Србије“ број 128/14)
Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу
Кодекс о академском интегритету и професионалној етици
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (Службени гласник Републике Србије, број 12/09)
СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање („Службени гласник Републике Србије“ број 9/12)

 

Документа ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

 

Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст 2019. (објављено 9.8.2019.)
Одлука Универзитета о давању сагласности на измене и допуне Статута 2019.
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 2019.
Одлука Универзитета о давању сагласности на Статут и измене и допуне Статута 2018.
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 2018.
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (11.7.2018.)
Архива ранијих статута Факултета
Извештај о раду Факултета за школску 2016-2017. годину
Годишњи програм рада Факултета за школску 2017-2018. годину
Извештај о раду Факултета за школску 2015-2016. годину
 Годишњи програм рада Факултета за школску 2016-2017. годину
Програм научноистраживачког рада 2016-2020
Програм развоја научноистраживачког подмлатка
Програм развоја научноистраживачког подмлатка, јун 2015.
Правилник о раду
Правилник о изменама Правилника о раду
Одлука о изменама и допунама Правилника о раду
Кодекс о академском интегритету и професионалној етици Факултета
Пословник о раду етичке комисије
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016 и 21/2017)
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017)
Одлука о утврђивању овлашћеног лица за пријем информације и вођењу поступка у вези са узбуњивањем
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – 11.3.2014
 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (пречишћен текст) – 21.12.2015. године
Правилник о уџбеницима
Правилник о упису студената у прву годину ОАС (2009)
Правилник о изменама правилника о упису студената у прву годину основних академских студија (2010)
Правилник о изменама Правилника о упису студената у прву годину основних академских студија (2013)
Правилник о упису на мастер студије (2008)
Правилник о изменама Правилника о упису на мастер студије (2013)
Одлука о поступку пријаве теме завршног рада на мастер академским студијама
Правилник о докторским академским студијама
Правилник о раду Центра за иновације и развој курикулума
Правилник о раду Центра за издавачку делатност
Правилник о раду Центра за промоцију науке
Правилник о раду библиотеке
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду библиотеке
Правилник о организацији и систематизацији послова – 2018.
Одлука о отварању малопродајног места скриптарница
Правила о раду Скриптарнице
Одлука о изменама Правила о раду скриптарнице
План јавних набавки за 2018. годину
Измена плана јавних набавки за 2016. годину – 1
Измена плана јавних набавки за 2016. годину – 2
 Стратегија обезбеђења квалитета 2017-2020
Акциони план за спровођење стратегије 2017-2020
 Стандарди и поступци обезбедјења квалитета 2016.
Извод из Статута којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет
Правилник о унутрашњој провери квалитета
Правилник о изменама и допунама Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту (2013)
Правилник о буџетском рачуноводству (пречишћен текст)
Правилник о изборима за студентски парламент
Пословник о раду Већа докторских студија
Пословник о раду Наставно-научног већа
Пословник о раду Савета
Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета (пречишћен текст)
Правилник о издавачкој делатности
Правилник о допунама Правилника о издавачкој делатности
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о изменама Правилника о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о новчаној подршци научним радницима за учешће на научним скуповима и конференцијама
 
Правилник о систему туторства
Правилник о награђивању студената
 Упутство за вредновање и оцењивање рада студената Факултета педагошких наука универзитета у крагујевцу
Упутство за израду и одбрану завршног рада
Правила заштите од пожара
Програм основне обуке и провере знања из области заштите од пожара 
Информатор о раду