Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Dokumenta od značaja za Fakultet

 


Dokumenta od značaja za Fakultet

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/17, 27/18-dr.zakon, 73/18, 67/19, 6/20-dr.zakoni, 11/21-aut.tumačenje, 67/21-dr.zakon, 67/21 i 76/23) – PREČIŠĆEN TEKST

 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 76/23
 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 67/21
Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 67/19)
 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 73/18)
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/17)
Arhiva Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. sa izmenama i dopunama
Zakon o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 49/2019 od 8. jula 2019.)
Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 128/14)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu
Pravilnik o postupku provere na plagijarizam na Univerzitetu u Kragujevcu
Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANjE „Službeni glasnik RS“, broj 86/19, 93/20, 152/20-sporazum, 7/23-sporazum i 111/23-sporazum


Dokumenta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

Statut

Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu – prečišćen tekst 2022. (objavljeno 10.3.2022.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (objavljeno 1.2.2022.)
Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu – prečišćen tekst 2020. (objavljeno 4.9.2020.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (objavljeno 30.7.2020.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na izmene Statuta
Odluka o izmenama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (objavljeno 16.12.2019.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (objavljeno 1.7.2019.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na Statut i izmene i dopune Statuta 2018.
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu 2018.
Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (11.7.2018.)
Arhiva ranijih statuta Fakulteta


Poslovnici o radu stučnih organa

Poslovnik o radu Veća doktorskih studija
Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća
Poslovnik o radu Saveta


Obezbeđenje kvaliteta

 Strategija obezbeđenja kvaliteta 2021-2024
 Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 2021- 2024.
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta 2021-2024
Izvod iz Statuta kojim reguliše osnivanje i delokrug rada komisije za kvalitet
Pravilnik o unutrašnjoj proveri kvaliteta


Rad centara Fakulteta

Pravilnik o radu Centra za podršku nastavnicima u radu sa darovitim učenicima
 Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o radu Centra za podršku nastavnicima u radu sa darovitim učenicima
Pravilnik o radu Centra za inovacije i razvoj kurikuluma
 Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o radu Centra za inovacije i razvoj kurikuluma
Pravilnik o radu Centra za izdavačku delatnost
 Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o radu Centra za izdavačku delatnost
Pravilnik o radu Centra za promociju nauke
 Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o radu Centra za promociju nauke
Pravilnik o radu Međunarodnog istraživačkog centra za rano učenje jezika


Pravilnici

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova – prečišćen tekst (objavljeno 15.4.2022.)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova – prečišćen tekst (objavljeno 3.4.2024.)
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova (objavljeno 1.3.2024.)
Pravilnik o radu
Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o radu
Pravilnik o raspodeli sredstava opredeljenih od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija RS za naučnoistraživačku delatnost Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (objavljeno 12.4.2024.)
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – 20.1.2021
Pravilnik o budžetskom računovodstvu (prečišćen tekst)
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o bezbednosti IKT
Pravila zaštite od požara
Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
Program osnovne obuke i provere znanja iz oblasti zaštite od požara 
Poslovnik o radu etičke komisije
Poslovnik o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta (prečišćen tekst)


Izveštaji i planovi

Izveštaj o radu Fakulteta za školsku 2021-2022. godinu
Godišnji program rada Fakulteta za školsku 2022-2023. godinu
 Finansijski plan za 2023. godinu
 Plan javnih nabavki za 2023. godinu
Plan integriteta Fakulteta pedagoških nauka univerziteta u Kragujevcu 2021-2024


Biblioteka, skriptarnica i izdavačka delatnost

Pravilnik o radu biblioteke
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu biblioteke
Odluka o otvaranju maloprodajnog mesta skriptarnica
Pravila o radu Skriptarnice
Odluka o izmenama Pravila o radu skriptarnice
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (2021)
Pravilnik o udžbenicima


Nastavnici i saradnici

Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja
Odluka o sprečavanju sukoba interesa između Komisije i prijavljenih kandidata
Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici Fakulteta
Pravilnik o novčanoj podršci naučnim radnicima za učešće na naučnim skupovima i konferencijama


Upis studenata

Pravilnik o upisu studenata u prvu godinu OAS (2009)
Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2010)
Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2013)
Pravilnik o upisu na master studije (2008)
Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu na master studije (2013)
Pravilnik o zajedničkom studijskom programu osnovnih strukovnih studija Strukovna medicinska sestra vaspitač (objavljeno 6.5.2022.)


Studiranje

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu (2020)
Pravilnik o izvođenju studija na daljinu
Pravilnik o izborima za studentski parlament
Poslovnik o radu studentskog parlamenta
 Pravilnik o sistemu tutorstva
 Odluka o dopuni Pravilnika o sistemu tutorstva na Fakultetu (4.11.2021.)
Pravilnik o nagrađivanju studenata
 Uputstvo za vrednovanje i ocenjivanje rada studenata Fakulteta pedagoških nauka univerziteta u Kragujevcu
 Odluka o produženju roka za završetak studija


Završni rad

Pravilnik o prijavi i odbrani završnog rada na master akademskim studijama, prečišćen tekst 2022.
Izveštaj o urađenom master radu
Uputstvo za izradu završnog rada na master akademskim studijama


Doktorske studije

Pravilnik o doktorskim akademskim studijama
Ostala dokumenta


Informatr o radu

Informator o radu