Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Dokumenta od značaja za Fakultet

 


Dokumenta od značaja za Fakultet

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/17, 27/18-dr.zakon, 73/18 i 67/19) – PREČIŠĆEN TEKST
Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 67/19)
 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 73/18)
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/17)
Arhiva Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. sa izmenama i dopunama
Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 128/14)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu
Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANjE (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 86/19)


Dokumenta FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

 

Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu – prečišćen tekst 2020. (objavljeno 23.1.2020.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na izmene Statuta
Odluka o izmenama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (objavljeno 16.12.2019.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (objavljeno 1.7.2019.)
Odluka Univerziteta o davanju saglasnosti na Statut i izmene i dopune Statuta 2018.
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu 2018.
Statut Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu (11.7.2018.)
Arhiva ranijih statuta Fakulteta
Izveštaj o radu Fakulteta za školsku 2018-2019. godinu
Godišnji program rada Fakulteta za školsku 2019-2020. godinu
Pravilnik o radu
Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu
Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o radu
Kodeks o akademskom integritetu i profesionalnoj etici Fakulteta
Poslovnik o radu etičke komisije
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Sl. glasnik RS“, br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017)
Odluka o utvrđivanju ovlašćenog lica za prijem informacije i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem
Odluka o sprečavanju sukoba interesa između Komisije i prijavljenih kandidata
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – 11.3.2014
 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (prečišćen tekst) – 21.12.2015. godine
Pravilnik o upisu studenata u prvu godinu OAS (2009)
Pravilnik o izmenama pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2010)
Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija (2013)
Pravilnik o upisu na master studije (2008)
Pravilnik o izmenama Pravilnika o upisu na master studije (2013)
Pravilnik o prijavi i odbrani završnog rada na master akademskim studijama
Izveštaj o urađenom master radu
Pravilnik o doktorskim akademskim studijama
Pravilnik o radu Centra za inovacije i razvoj kurikuluma
Pravilnik o radu Centra za izdavačku delatnost
Pravilnik o radu Centra za promociju nauke
Pravilnik o radu Međunarodnog istraživačkog centra za rano učenje jezika
Pravilnik o radu biblioteke
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu biblioteke
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova – 2018.
Odluka o otvaranju maloprodajnog mesta skriptarnica
Pravila o radu Skriptarnice
Odluka o izmenama Pravila o radu skriptarnice
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
 Strategija obezbeđenja kvaliteta 2017-2020
Akcioni plan za sprovođenje strategije 2017-2020
 Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta 2016.
Izvod iz Statuta kojim reguliše osnivanje i delokrug rada komisije za kvalitet
Pravilnik o unutrašnjoj proveri kvaliteta
Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu (2020)
Pravilnik o budžetskom računovodstvu (prečišćen tekst)
Pravilnik o izborima za studentski parlament
Poslovnik o radu Veća doktorskih studija
Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća
Poslovnik o radu Saveta
Poslovnik o radu Komisije za obezbeđenje kvaliteta (prečišćen tekst)
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o udžbenicima
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o izmenama Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o novčanoj podršci naučnim radnicima za učešće na naučnim skupovima i konferencijama
 
Pravilnik o sistemu tutorstva
Pravilnik o nagrađivanju studenata
 Uputstvo za vrednovanje i ocenjivanje rada studenata Fakulteta pedagoških nauka univerziteta u kragujevcu
Uputstvo za izradu završnog rada na master akademskim studijama
Pravilnik o bezbednosti IKT
Pravila zaštite od požara
Program osnovne obuke i provere znanja iz oblasti zaštite od požara 
Informator o radu