Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Монографије


 

Илић Б., Димитријевић М. (2021). Тумачење и настава књижевности. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Kopas Vukašinović E. (2021). Kontrola ponašanja dece i mladih: prevencija i/ili mogućnost vaspitnog delovanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Теодоровић J. (2021). Унапређивање квалитета рада школа: како побољшати школе, наставу и ученичке исходе. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Цекић-Јовановић, О. (2020). Мултимедијална настава природе и друштва. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Милановић С. (2020). Организационо-методичке форме рада на часу физичког васпитања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Игњатовић A. (2020). Вежбање на нестабилним подлогама – примена у тренингу, настави, рекреацији и рехабилитацији. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Марковић С. (2020). Интерпретација народне књижевности у разредној настави. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Bender N. V. (2020). Projektno učenje. Beograd: Clio – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Чутура И. (2020). Међуоднос прилога и прилошких израза у савременом српском језика. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Ćirković-Miladinović, I. (2019). Afektivne strategije učenja engleskog kao stranog jezika. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ристановић, Д. (2019). Пројектни модел наставе природе и друштва. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Милетић М., Ђорђевић М. М. (2018). Од знака до хипертекста. Јагодина – Београд: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – Агенција Сербика.
Чутура И., Јовановић В. (2018). На ливадици вечности – од Учитељске школе до Факултета педагошких наука у Јагодини (1898–2018). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Starčević, J. (2018). U potrazi za suštinom individualnih razlika u interkulturnoj interakciji. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Живковић, П. (2018). Педеутолошки огледи. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Станковић, М. Бојовић, Б. Ћурчић, С. (2017). Парк Факултета педагошких наука у Јагодини. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Стојановић, Б. (2017). Дидактичке игре у функцији развоја мишљења. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Голубовић-Илић, И. (2017). Истраживачке активности у настави природе и друштва. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Ђорђевић М. М. (2016). Политика и умеће убеђивања. Политичко беседништво у Србији у време вишепартизма 1990–2003. Београд: Просвета.
Миловановић, Р. (2016). Социјалне компетенције будућих учитеља и васпитача. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Марковић, Ж. (2016). Структура часа физичког васпитања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Теодоровић, Ј. (2016). Образовна ефективност: шта чини квалитетног наставника и квалитетну школу. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Игњатовић, А. (2016). Основе физичког и здравственог васпитања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Марковић, С. Марковић, Н. (2015). Од Мушке учитељске школе до Факултета педагошких наука у Јагодини / From Men’s Teacher Training School to Faculty of Education in Јagodina. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Трифуновић, В. (2015). Образовање и културни идентитет. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Вуловић, Н. (2015). Хоризонтална повезаност наставе математике са наставом других предмета у петом разреду основне школе. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Росић, Т. (2015). Иманентно-критичке и методичке интерпретације. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Дејић, М., Егерић, М., Михајловић, А. (2015). Методика математике у разредној настави. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Мацура, С. (2015). Инклузивно образовање – квалитетно образовање за све. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Копас- Вукашиновић, Е. (2014). Припрема деце за наставу почетног писања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Миловановић, Р. (2014). Увод у психологију. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Росић, Т. (2013). Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина 1993–2013. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Јовановић, В. Чутура, И. (2013). Књижевност за децу и младе – поетика и тумачења. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Игњатовић, А. и Радовановић, Д. (2013). Физиолошке основе тренинга силе и снаге. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Росић, Т. (2013). Иманентно-методичко тумачење песничког текста. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Јешић, Д. (2013). Методика васпитног рада. Јагодина: Факултет педагошких наука.
Јањић, М. и Чутура, И. (2012). Простор, време, друштво – сусрети у језику. Изабрани огледи из савремене србистике. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Трифуновић, В. Цветковић, М. (2012). Грађанско васпитање и идентитет. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Вуловић, Н. (2012). Активно учење и диференцијација геометријских садржаја у почетној настави математике. Јагодина: Факултет педагошких наука.
Трифуновић, В. и Цветковић, М. (2012). Грађанско васпитање и идентитет. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Будимир-Нинковић, Г. (2012). Стилови живота и вредности родитеља и деце. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Мијајловић, Б. и Ивановић, Р. (2010). Од природних бројева до октава. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Миловановић, Р. (2010). Интеракција и комуникација у васпитном раду. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Јовановић Б. и Станојевић, В. (2010). Реформа студијских програма за образовање учитеља. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Копас-Вукашиновић, Е. (2010). Предшколски програми у Србији. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Ристановић, Д. (2010). Хеуристички модел наставе. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Марковић, Ж. (2009). Планирање наставе физичког васпитања и његов утицај на физичку образованост ученика. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Будимир-Нинковић, Г. (2009). Савремена породица и школа. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Росић, Т. (2009). Метод напредног текстуалног представљања. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Трифуновић, В. и Савовић, М. (2008). Сиромаштво и образовање. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Трифуновић, В. (2008). Образовање и религија. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Голубовић-Илић, И. (2008). Индивидуализација наставе природе и друштва. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Вуловић, В. (2008). Неки методички, психолошки и методолошки аспекти учења и истраживања математике.  Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини – Ужице: Учитељски факултет.
Росић, Т. (2007). Песнички видови ироније. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини – Београд: Српска школа.
Дивљан, С. (2007). Методика наставе ликовне културе за предшколски узраст. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Јовановић, Б. и Кнежевић-Флорић, О. (2007). Основи методологије педагошких истраживања са статистиком. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
Петровић, Р. (2006). Антрополошко-етички огледи. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.