Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Часопис Узданица


Часопис узданица је доступан у режиму отвореног приступа

Сав садржај је доступан без наплате. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или линкују комплетне текстове чланака, или да их користе за било које друге законите сврхе без претходног одобрења издавача или аутора.

Journal Uzdanica is an Open-access journal.

All content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

ISSN 1451-673X

Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, рангиран је на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја као часопис категорије М51. Објављује се два пута годишње, а поједини бројеви су тематски. До сада су две тематске свеске добиле категорију М14, а четири су објављене као суиздавачки пројекат са Српском књижевном задругом.

Uzdanica, a journal of language, literature and educational sciences, is ranked on the list of the Ministry of Science, Technological Development and Innovation in the category M51. It is published twice a year, and some issues are thematic. So far, two thematic volumes have been given the M14 category, and four have been published as a co-publishing project with the Serbian Literary Association.

Часопис Узданица индексиран je у ЕРИХ плус бази часописа
http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502371
и МЛА бази часописа (MLA Directory of Periodicals) https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography

Journal Uzdanica is indexed in the ERIH plus journal database
http://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=502371

and in the MLA Directory of Periodicals https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography

Узданица својим именом наставља традицију ђачке дружине основане 1899. године са циљем да питомцима Мушке учитељске школе јагодинске омогући ангажовање и ужитак у културним и уметничким активностима. У оквиру дружине, Школа је, почев од 1939. године, објављивала ђачки часопис са истим именом, који је врхунац своје популарности имао у другој половини ХХ века. У њему су своје прве књижевне радове објављивали ученици из свих крајева Југославије, од којих ће неки касније стати у ред најзнаменитијих српских књижевника: Добрица Ерић, Милисав Савић, Момчило Тешић и други.

With the same name, Uzdanica continues the tradition of the student association founded in 1899 with the aim of enabling the students of the Male Teacher’s School in Jagodina to engage in and enjoy cultural and artistic activities. As part of the association, the School, starting in 1939, published a student journal with the same name, which reached its popularity peak in the second half of the 20th century. Students from all over Yugoslavia published their first literary works in it, some of them would later join the society of the most famous Serbian writers: Dobrica Erić, Milisav Savić, Momčilo Tešić and others.

Упутство ауторима

 Instructions for authors

О историјату часописа

National, historical, cultural and social significance of the journal

 Editorial board

Review process


Часопис излази два пута годишње.
Рокови за предају радова су 1. март (за први број) и 1. октобар (за други број).

Journal is published twice a year.
Deadlines for submitting papers are March 1 (for the first issue) and October 1 (for the second issue).


У 2022. години су објављена два редовна броја (јунски и децембарски) и ванредни број Methodological aspects of teaching mathematics.

In 2022, two regular issues (June and December) and a thematic issue Methodological aspects of teaching mathematics were published.


Молимо ауторе који први пут шаљу своје радове Редакцији да у прилогу доставе кратку биографију, као и да се приликом припремања текста доследно придржавају Упутства за ауторе. Електронска издања часописа Узданица могу послужити као смернице за поуздано и комплетно обликовање текста. Радови на српском језику објављују се на ћирилици.

We kindly ask authors who send their papers to the Editorial Board for the first time to submit a short biography as an attachment, as well as to strictly follow the Instructions for Authors when preparing the text. Electronic editions of Uzdanica journal may serve as guidelines for reliable and complete text formatting. Papers in the Serbian language are published in Cyrillic.


Главни и одговорни уредник часописа Узданица
Проф. др Илијана Чутура

Editor-in-Chief
dr Ilijana Čutura

Оперативни уредници часописа Узданица
Доц. др Маја Димитријевић
Проф. др Ивана Ћирковић-Миладиновић

Technical Editors
dr Maja Dimitrijević
dr Ivana Ćirković-MIladinović

Адреса уредништва
Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина
е-адреса: uzdanica.pefja@gmail.com
Телефон: +381 35 223805

Address
Faculty of Education in Jagodina
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina
Email: uzdanica.pefja@gmail.com
Telephone: +381 35 223805


Александар Б. Дучић, БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА УЗДАНИЦA (2003–2017)


Свеске часописа Узданица

 

Узданица, год. XX, бр. 1 – јун 2023.

Узданица, год. XIX – ванредни број – децембар 2022.

Узданица, год. XIX, бр. 2 – децембар 2022.

Узданица, год. XIX, бр. 1 – јун 2022.

Узданица, год. XVIII, бр. 2 – децембар 2021.

Узданица, год. XVIII, ванредни број – октобар 2021.

Узданица, год. XVIII, бр. 1 – јун 2021.

Узданица, год. XVII, бр. 2 – децембар 2020.

Узданица, год. XVII, бр. 1 – јун 2020.

Узданица, год. XVI, бр. 2 – децембар 2019.

Узданица, год. XVI, бр. 1 – јун 2019.

Узданица, год. XV, бр. 2 – децембар 2018.

Узданица, год. XV, бр.1 – јун 2018.

Узданица, год. XIV, бр. 2 – децембар 2017.

Узданица, год. XIV, бр. 1 – јун 2017.

Узданица, год. XIII, бр. 2 – децембар 2016.

Узданица, год. XIII, бр. 1 – јун 2016.

Узданица, год. XII, бр. 2 – децембар 2015.

Узданица, год. XII, бр. 1 – јун 2015.

Узданица, год. XI, бр. 2 – децембар 2014.

Узданица, год. XI, бр. 1 – јун 2014.

Узданица, год. X, бр. 2 – децембар 2013.

Узданица, год. X, бр. 1 – јун 2013.

Узданица, год. IX, бр. 2 – децембар 2012.

Узданица, год. IX, бр. 1 – јун 2012.

Узданица, год. VIII, бр. 2 – новембар 2011.

Узданица, год. VIII, бр. 1 – мај 2011.

Узданица, год. VII, бр. 2 – новембар 2010.

Узданица, год. VII, бр. 1 – мај 2010.

Узданица, год. VI, бр. 2 – новембар 2009.

Узданица, год. VI, бр. 1 – пролеће 2009.

Узданица, год. V, бр. 2 – јесен 2008.

Узданица, год. V, бр. 1 – пролеће 2008.

Узданица, год. IV, бр. 2 – јесен 2007.

Узданица, год. IV, бр. 1 – пролеће 2007.

Узданица, – III, бр. 1–2 – пролеће–јесен 2006.