Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. X, бр. 1 – јун 2013.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. X, бр. 1 – јун 2013.


Појединачни текстови

Milana L. Dodig – ZNAČENJSKA DRUŠTVENA FUNKCIJA JEZIČKIH PORUKA NA FEJSBUKU

Tijana V. Ašić – О KNJIZI MILOŠA KOVAČEVIĆA LINGVOSTILISTIKA KNJIŽEVNOG TEKSTA

Vera M. Savić – USING STORIES IN THEME – BASED INSTRUCTION

Veran J. Stanojević – NEKI ASPEKTI IZRAŽAVANJA BUDUĆNOSTI U FRANCUSKOM I U SRPSKOM JEZIKU

Александар Милановић – МОЋ И ДОМЕТИ ИНТЕГРАЛНОГ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА

Биљана М. Павловић и Јелена Милићевић Тракиловић – НЕГОВАЊЕ И ЗНАЧАЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ НАРОДНИХ ИГРА СА ПЕВАЊЕМ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Гордана П. Будимир-Нинковић и Биљана Ј. Стојановић – АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ

Драган Бошковић – КЊИЖЕВНОСТ ЈЕ ЛИЦЕ ЈЕЗИКА- О лингвостилистичкој херменеутици Милоша Ковачевића

Драгана Ратковић – САВРЕМЕНИ ПОГЛЕД НА СТИЛ

Живорад М. Марковић, Горан B. Шекељић, Драгољуб Б. Вишњић и Илиян Илчев – СТАВОВИ АДОЛЕСЦЕНАТА ПРЕМА ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ – РАЗЛИКЕ ПО ПОЛУ

Илијана Р. Чутура – О ЈЕДНОМ ПЕРИФЕРНОМ ФРАГМЕНТУ УЗРОЧНОГ СЕМАНТИЧКОГ ПОЉА

Јелена Љ. Спасић – ЈЕЗИЧКА СРЕДСТВА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ИМПЕРЦЕПТИВНОСТИ У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ

Маја M. Димитријевић – ЧИТАЛАЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У РАЗУМЕВАЊУ ЖАНРА БАСНЕ

Миа М. Луковац – ПРИМЕНА НОВИХ МЕДИЈА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ- ПРЕДНОСТИ И ИСКУШЕЊА

Миланка Ј. Бабић – СТИЛИСТИЧКИ ИЗАЗОВИ У ЛИНГВИСТИЦИ

Михаило Шћепановић – ПОД ПЛАВИМ НЕБОМ САВЕСТИ СРПСКЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ МИСЛИ

Радмила Миловановић – ЕМПАТИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА

Радоје Д. Симић и Јелена Р. Јовановић Симић – ПРЕДИКАТОИДНИ ЕКСПЛИКАТИВ

Тиодор Р. Росић – СРБИСТИЧКА ИЗУЧАВАЊА МИЛОША КОВАЧЕВИЋА