Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Савет Факултета

 


Савет Факултета у новом сазиву конституисан је 26. децембра 2018. године. Савет броји укупно 21. члана. Савет чини 10 представника наставника и сарадника, 2 представника запослених ван наставе, 3 представника студената и 6 представника оснивача.

Председник Савета је проф. Слободан Штетић
Заменик председника Савета је доц. др Душан Ристановић

Представници Наставно-научног већа Факултета:

Слободан Штетић, редовни професор
др Александар Игњатовић, ванредни професор
др Ирена Голубовић-Илић, ванредни професор
др Маја Димитријевић, доцент
др Бранко Илић, доцент
др Душан Ристановић, доцент
др Ненад Стевановић, доцент
др Вера Савић, доцент
Нина Стојановић, асистент
Милан Миликић, асистент

Представници запослених ван наставе:

Милан Лукић, самостални стручно-технички сарадник за мастер и докторске студије
Ана Келер, самостални стручно-технички сарадник за мастер и докторске студије

Представници студената:

Јелена Ђаловић
Илија Петровић
Кристина Павловић

Представници оснивача:

Влада РС још увек није именовала представнике оснивача.

Мандат члановима Савета траје четири године, осим представницима студената чији мандат траје две године.

Савет Факултета обавља следеће послове:

1) доноси Статут Факултета, на предлог Већа Факултета;
2) бира и разрешава деканa и продекане;
3) одлучује по жалби против првостепених одлука органа пословођења, осим:
– одлука које се односе на утврђивање права и обавеза запослених које орган пословођења – декан доноси на основу овлашћења уређених законом који уређује рад и радне односе, као и колективних уговора, правилника и других општих аката и на основу њих донетих појединачних решења и одлука које регулишу права из рада и по основу рада,
– одлука који се тичу реализације међународних пројеката чији је Факултет носилац или партнер (путовања, одређивања представника Факултета у тиму за реализацију активности пројеката, спровођења поступка јавне набавке опреме и услуга и др), као и утврђивања накнада за њихов рад и ангажовање, који су предвиђени у складу са буџетом пројекта,
– одлука о образовању тимова, радних група и комисија за обављање појединачних послова за потребе Факултета (комисије за упис, комисија за израду нормативних аката и сл), као и одлука о утврђивању накнада за њихов рад и ангажовање, које су предвиђене финансијским планом за годину у којој се исплате врше;
4) доноси финансијски план, на предлог Већа Факултета;
5) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Већа Факултета;
6) усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа Факултета;
7) даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
8) доноси одлуку о висини школарине, на предлог Већа Факултета;
9) даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
10) подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
11) доноси опште акте из своје надлежности, у складу са законом и Статутом;
12) усваја извештај о раду и доноси годишњи програм рада Факултета;
13) врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
14) утврђује предлог одлуке о статусној промени, промени назива и седишта Факултета;
15) доноси план развоја Факултета;
16) одлучује о појединачним правима и обавезама декана;
17) доноси Пословник о раду Савета;
18) усваја Стратегију обезбеђивања квалитета, на предлог декана, који даље утврђује Веће;
19) усваја Закључке са предлогом мера и активности за унапређење квалитета на Факултету;
20) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.