Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Савет Факултета

 

Савет Факултета у новом сазиву конституисан је 22. децембра 2015. године. Савет Факултета чини 11 представника наставника и сарадника, 2 представника запослених ван наставе, 3 представника студената и 3 представника оснивача.

Председник Савета је проф. др Ружица Петровић
Заменик председника Савета је др Вера Савић.

Представници Наставно-научног већа Факултета:

др Ружица Петровић, редовни професор
др Радмила Миловановић, ванредни професор
Слободан Штетић, редовни професор
др Ирена Голубовић-Илић, доцент
др Биљана Стојановић, доцент
др Душан Ристановић, доцент
др Вера Савић, наставник страног језика
др Бранко Илић, доцент
др Маја Димитријевић, доцент
др Александра Михајловић, доцент
Милица Ђокић, асистент

Представници запослених ван наставе:

Милан Лукић, референт за мастер академске и докторске студије
Снежана Гајић, референт за основне академске студије

Представници студената:

Илија Петровић
Жељко Стојковић
Душан Урошевић

Представници оснивача:

1.
2.
3.

Мандат члановима Савета траје три године, осим представницима студената чији мандат траје једну годину. Савет је првенствено ангажован на решавању питања од битног значаја за живот и рад и даљи развој Факултета, а која произлазе из Закона о високом образовању и Статута Факултета.
У оквиру тога, Савет Факултета:

  • разматра извештај о раду Факултета за протеклу школску годину и доноси годишњи програм рада за текућу школску годину;
  • усклађује постојеће и доноси нове опште акте из своје надлежности у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета;
  • разматра извештај о пословању и завршни рачун за претходну годину;
  • доноси финансијски план Факултета;
  • одлучује о висини школарине за текућу школску годину;
  • утврђује стратегију обезбеђења квалитета, на предлог декана;
  • јача сарадњу са локалном самоуправом;
  • обавља и друге послове у оквиру своје надлежности.