Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

др Милан Миликић

Име, средње слово, презиме: Милан П. Миликић
Звање: Доцент
Датум рођења: 8.8.1988.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе математике
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за методику математике (II спрат)
Телефон:
е-mail: m.milikic@yahoo.com
Консултације: уторак 13.00-14.00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2023. Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Докторат 2023. Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу Методика наставе
Мастер 2012. Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу Математика
Диплома 2010. Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу Математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методика наставе математике (Учитељ, III година ОАС)
 2. Методички практикум математике (Учитељ, IV година ОАС)
 3. Методика развоја почетних математичких појмова (Васпитач у предшколским установама, III година ОАС)
 4. Методички практикум развоја почетних математичких појмова (Васпитач у предшколским установама, IV година ОАС)
 5. Методика математике у старијим разредима основне школе (Учитељ, IV година ОАС)
 6. Математика кроз забаву и игру (Васпитач у предшколским установама, МАС)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. Mihajlović, A., Vulović, N., & Milikić, M. (2023). Percepcije studenata o online Metodičkom praktikumu razvoja početnih matematičkih pojmova tijekom pandemije Covid-19. U Ružić, M., Kadum, S. & Dumančić, M. (Ur.). Digitalne tehnologije. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 11–30, ISBN 978-953-377-010-9
 2. Vulović, N., Mihajlović, A., & Milikić, M. (2022). Achievements of younger primary school students in mathematics competitions during the COVID-19 pandemic. Uzdanica, 19, 133–147. ISSN 1451-673X, DOI: 10.46793/Uzdanica19.S.133V
 3. Миликић, М., Маричић, С. и Вуловић, Н. (2022). Примена софтвера GeoGebra при формирању појма обима фигуре у млађим разредима основне школе. Зборник радова, 25(24), 127–140. ISSN 2560-550X, DOI: 10.5937/ZRPFU2224127M
 4. Вуловић, Н., Чутура, И., Миликић, М. (2021). Оспособљеност будућих учитеља за процену прецизности текстуалних математичких задатака. Узданица, 18(2), 289–305, ISSN 1451-673X, DOI 10.46793/Uzdanica18.II.289V
 5. Mihajlović, A., Vulović, N., Milikić, M. (2020). The Teaching Efficacy of Preservice Mathematics Teachers: Research in the Republic of Serbia. The New Educational Review, 61(3), pp. 63–75, ISSN 1732-6729
 6. Mihajlović, A., Vulović, N., Milikić, M. (2020). Investigating Some Aspects Of Pre-Service Primary School Teachers’ Mathematics Anxiety. Proceedings of the CODEMA 2020. IX Seminar of differential equations and analysis & The first congress of differential equations, mathematical analysis and aplications, October 30 – November 01, 2020. Skopje: Armaganka, pp. 211–221, ISBN 978-608-4904-09-0, COBISS.MK-ID 53570309
 7. Mihajlović, A., Vulović, N., Milikić, M. (2020). Using the Fangcheng method to develop pre-algebra concepts in primary-grade students. Teaching Innovations, Special Issue - A Theatre of Mathematical History – A Historical Memoir, 33(1), pp. 72–88, ISSN 0352-2334
 8. Миликић, М., Вуловић, Н. и Михајловић, А. (2020). Геометријска интерпретација разломака применом образовног софтвера ГеоГебра. Узданица, 17(1), 307–317, ISSN 1451-673X, COBISS.SR-ID 110595084, DOI: 10.18485/uzdanica.2020.17.1.19
 9. Mihajlović, A. & Milikić, M. (2018). The Impact of Lesson Study on Pre-service Kindergarten Teachers’ Mathematics Teaching Anxiety. In E. Kopas-Vukašinović & J. Lepičnik-Vodopivec (Eds.). INNOVATIVE TEACHING MODELS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DILEMMAS, 107–119. Jagodina/Koper.
 10. Михајловић, А., Вуловић, Н. и Миликић, М. (2018). Практикум - Методика наставе математике, Методички практикум математике. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 139 страна ISBN 978-86-7604-166-4

Остале активности

Учешће на пројектима: 1. Erasmus+: Out and About - Developing Functional Knowledge through Outdoor Learning, 2021-1-RS01-KA220-SCH-000030287 (2022–2023.);
2. Кризе, изазови и савремени образовни систем, носиоци пројекта: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Филозофски факултет Универзитета Црне Горе (2021–2023.);
3. Професионалне компетенције научноистраживачког подмлатка у систему универзитетског образовања, носиоци пројекта Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Педагошки факултет у Врању, Универзитета у Нишу (2021–2022.);
4. Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања, носиоци пројекта Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenija (2017–2019.).
Усавршавања: Универзитет у Кракову, Пољска (октобар 2022.)
Област Интересовања: Почетна настава математике, геометрија, GeoGebra
Чланства у организацијама: Члан Комисије за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и уџбеничких комплета за математику Заводa за унапређивање образовања и васпитања;
Члан Програмског савета Центра за промоцију науке Факултета педагошких наука;
Члан Друштва математичара Србије.
Остали подаци: