Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Обавештење за упис на Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи


Мастер Учитељи могу да предају Информатику и рачунарство од 5. до 8. разреда
 Извод из „Просветног Гласника“ 11/2017.


Сврха Програма

Сврха Програма је обезбеђивање квалитетног образовања наставника у области информатике и рачунарства које ће:

  • Произлазити из савремених научних сазнања о професији наставника у области информатике и рачунарства;
  • Уважавати постојећи контекст образовања наставника у области информатике и рачунарства у Србији и потребе које из њега проистичу;
  • Бити у складу са савременим програмима образовања наставника у области информатике и рачунарства у међународном контексту и захтевима који се пред образовање наставника постављају у релевантним међународним документима.

Услови за упис

На програм се могу уписати кандидати који су завршили високо образовање на основним академским студијама за образовање учитеља (укупно 240 ЕСПБ) и стекли стручни назив дипломирани учитељ, или на основним и мастер академским студијама за образовање учитеља (укупно 300 ЕСПБ) и стекли академски назив мастер учитељ.

Пријавни лист

 Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи

Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу

Одлука o измени Листе предмета

Листа предмета

Ценовник

Образац пријаве за полагање испита за студенте

Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: INF,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина