Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


 Konkurs – Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi


 Obaveštenje za učitelje o upisu na Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi 2022/2023.


Program obrazovanja učitelja za izvođenje nastave iz Informatike i računarstva u osnovnoj školi.


Master Učitelji mogu da predaju Informatiku i računarstvo od 5. do 8. razreda
 Izvod iz „Prosvetnog Glasnika“ 11/2017.


Svrha Programa

Svrha Programa je obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja nastavnika u oblasti informatike i računarstva koje će:

  • Proizlaziti iz savremenih naučnih saznanja o profesiji nastavnika u oblasti informatike i računarstva;
  • Uvažavati postojeći kontekst obrazovanja nastavnika u oblasti informatike i računarstva u Srbiji i potrebe koje iz njega proističu;
  • Biti u skladu sa savremenim programima obrazovanja nastavnika u oblasti informatike i računarstva u međunarodnom kontekstu i zahtevima koji se pred obrazovanje nastavnika postavljaju u relevantnim međunarodnim dokumentima.

Uslovi za upis

Na program se mogu upisati kandidati koji su završili visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama za obrazovanje učitelja (ukupno 240 ESPB) i stekli stručni naziv diplomirani učitelj, ili na osnovnim i master akademskim studijama za obrazovanje učitelja (ukupno 300 ESPB) i stekli akademski naziv master učitelj.

Prijavni list

 Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Odluka Senata Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o izmeni Liste predmeta

Lista predmeta

Cenovnik

Obrazac prijave za polaganje ispita za studente

Žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: INF,
Korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina