Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Докторске студије – Методика наставе


Студијски програм докторских академских студија Методика наставе за стицање академског назива Доктор наука-методика наставе траје 6 семестара, односно три школске године укупног обима 180 ЕСПБ.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма III нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

Основна сврха програма јесте да допринесе даљем развоју научних сазнања у области методике наставе.

Основни циљеви студијског програма јесу оспособљавање студената за самостални научноистраживачки рад, иновирање наставног процеса и примену савремених приступа модела наставног рада у образовној пракси.

Упис се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије трећег степена може се уписати лице које је завршило одговарајуће академске студије првог степена у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине трајања претходних студија.

Курикулум програма садржи:

  • 3 обавезна предмета укупне вредности 35 ЕСПБ: Квантитативна истраживања у васпитно-образовном раду, Савремени концепти учења и поучавања и Квалитативна истраживања у васпитно-образовном раду;
  • 35 изборних предмета од којих студент бира пет, а од којих је један (са Изборне позиције 3) у директној вези са израдом докторске дисертације и укључује обавеу објављивања научног рада у вези са темом докторске дисертације;
  • докторску дисертацију вредности 60 ЕСПБ која се реализује у трећој години студија.

Тако се укупно 95 ЕСПБ или 53% укупног броја ЕСПБ односи на докторску дисертацију, у складу са стандардом 5.10.

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 63,89 % што је у складу са дефинисаним акредитационим стандардима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, студијско-истраживачког рада, консултација и менторског рада. Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током научно-истраживачког рада, консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза, истраживачких радова и истраживачких пројеката. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које Факултет периодично организује у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Структура програма ДАС Методика наставе
Књига предмета ДАС Методика наставе
Листа ментора