Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Центар за промоцију науке


Центар за промоцију науке је организациона јединица Факултета, без својства правног лица. Циљеви Центра су: унапређивање квалитета рада Факултета и других васпитно-образовних институција и развијање компетенција запослених у образовању; промоција и популаризација интегративног приступа садржајима науке, уметности и математике;  промоција иновативних наставних модела и примене савремене образовне технологије у раду са студентима и ученицима основних школа; промоција научних сазнања и резултата истраживачких пројеката; развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству; промовисање значаја перманентног образовања у току професионалне каријере наставника и сарадника у васпитно-образовним институцијама; промовисање Факултета организацијом активности из области науке, уметности и математике (НУМ) у оквиру институционалне културне и јавне делатности.

Руководиоца Центра, на предлог декана Факултета, на период од три године бира и разрешава Наставно-научно веће Факултета из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Руководилац Центра за промоцију науке је проф. др. Александра Михајловић (изабрана Одлуком Наставно-научног већа Факултета број: 01-4983/1 од 19.10.2023. године).