Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Centar za promociju nauke


Centar za promociju nauke je organizaciona jedinica Fakulteta, bez svojstva pravnog lica. Ciljevi Centra su: unapređivanje kvaliteta rada Fakulteta i drugih vaspitno-obrazovnih institucija i razvijanje kompetencija zaposlenih u obrazovanju; promocija i popularizacija integrativnog pristupa sadržajima nauke, umetnosti i matematike;  promocija inovativnih nastavnih modela i primene savremene obrazovne tehnologije u radu sa studentima i učenicima osnovnih škola; promocija naučnih saznanja i rezultata istraživačkih projekata; razvijanje saradnje sa partnerima u zemlji i inostranstvu; promovisanje značaja permanentnog obrazovanja u toku profesionalne karijere nastavnika i saradnika u vaspitno-obrazovnim institucijama; promovisanje Fakulteta organizacijom aktivnosti iz oblasti nauke, umetnosti i matematike (NUM) u okviru institucionalne kulturne i javne delatnosti.

Rukovodioca Centra, na predlog dekana Fakulteta, na period od tri godine bira i razrešava Nastavno-naučno veće Fakulteta iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu.

Rukovodilac Centra za promociju nauke je doc. mr. Miloš Đoređević (izabran Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta broj: 01-1809/1 od 19.4.2019. godine, na period od tri godine, počev od 19.4.2019. godine).