Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Студентски парламент


Студентски парламент Факултета је основан 2006. године у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Студентски парламент Факултета чини укупно 21 представник студената свих година и нивоа студија.Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент Факултета. Избор чланова Студентског парламента Факултета одржава се сваке године у априлу, тајним гласањем. Студентски парламент Факултета сваке године у априлу, тајним гласањем, бира по три своја представника у Студентски парламент Универзитета. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана од дана конституисања. Члану Студентског парламента Факултета коме је престао статус студента на студијском програму који се остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана. Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Универзитета и Факултета у којима су заступљени представници студената Факултета. Факултет обезбеђује одговарајуће просторије и друге неопходне услове за рад Студентског парламента.

Контакт: studentskiparlamentfpnja@gmail.com

Одлука о расписивању редовних избора за чланове Студентског парламента Факултета

Пословник о раду Студентског парламента