Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Studentski parlament


Studentski parlament Fakulteta je osnovan 2006. godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Studentski parlament Fakulteta čini ukupno 25 predstavnika studenata svih godina i nivoa studija.Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakulteta upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament Fakulteta. Izbor članova Studentskog parlamenta Fakulteta održava se svake druge godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem. Mandat članova Studentskog parlamenta traje dve godine od dana konstituisanja. Studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima Univerziteta i Fakulteta u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Fakulteta. Fakultet obezbeđuje odgovarajuće prostorije i druge neophodne uslove za rad Studentskog parlamenta.

Kontakt: studentskiparlamentfpnja@gmail.com

Poslovnik o radu Studentskog parlamenta

Pravilnik o izboru članova Studentskog parlamenta