Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Studentski parlament


Studentski parlament Fakulteta je osnovan 2006. godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Studentski parlament Fakulteta čini ukupno 21 predstavnik studenata svih godina i nivoa studija.Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakulteta upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament Fakulteta. Izbor članova Studentskog parlamenta Fakulteta održava se svake godine u aprilu, tajnim glasanjem. Studentski parlament Fakulteta svake godine u aprilu, tajnim glasanjem, bira po tri svoja predstavnika u Studentski parlament Univerziteta. Mandat članova Studentskog parlamenta traje godinu dana od dana konstituisanja. Članu Studentskog parlamenta Fakulteta kome je prestao status studenta na studijskom programu koji se ostvaruje na Fakultetu prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od 15 dana. Studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima Univerziteta i Fakulteta u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Fakulteta. Fakultet obezbeđuje odgovarajuće prostorije i druge neophodne uslove za rad Studentskog parlamenta.

Kontakt: studentskiparlamentfpnja@gmail.com

Odluka o raspisivanju redovnih izbora za članove Studentskog parlamenta Fakulteta

Poslovnik o radu Studentskog parlamenta