Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије


Списак студената мастер академских студија са бројем индекса


 Коначна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије Лидерство у образовању у школској 2022/2023. години – други конкурсни рок


 Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије Лидерство у образовању у школској 2022/2023. години – други конкурсни рок


 Коначна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије мастер васпитач, мастер професор предметне наставе и веб дизајн у школској 2022/2023. години – други конкурсни рок


 Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије мастер васпитач, мастер професор предметне наставе и веб дизајн у школској 2022/2023. години – други конкурсни рок


 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР УЧИТЕЉ, МАСТЕР ВАСПИТАЧ И МАСТЕР ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. години


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР УЧИТЕЉ, МАСТЕР ВАСПИТАЧ И МАСТЕР ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. години


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС Васпитач
студијски програм МАС Професор предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању
студијски програм МАС Образовне политике
 Конкурс за мастер студије Веб дизајн


Коначне ранг листе кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2022/2023. години

МАС Веб дизајн
МАС Лидерство у образовању
МАС Образовне политике


Прелиминарнe ранг листе кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2022/2023. години

МАС Веб дизајн
МАС Лидерство у образовању
МАС Образовне политике


 ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

студијски програм МАС Учитељ
студијски програм МАС Васпитач
студијски програм МАС Професор предметне наставе
студијски програм МАС Лидерство у образовању
студијски програм МАС Образовне политике
Конкурс за мастер студије Веб дизајн
–  Образац пријаве


Пријавни листови 


  Врхунски услови студирања и ниже цене школарина

Циљеви и исходи

Студијски програми на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина рађени су према примерима добре праксе европских високошколских институција (по угледу, пре свега, на фински образовни систем, али и на словеначки и грчки). Исходи образовања подразумевају јасне компетенције будућих учитеља и васпитача, ослоњене на њихов традиционални положај у систему васпитања и образовања, али још више кроз сагледавање њихове нове улоге као посредника између ученика и наставних садржаја, улоге медијатора и организатора наставе у новом окружењу апсолутне доступности информација.

Мастер академске студије – Учитељ
– способност планирања, организовања и реализације васпитно-образовног рада у млађим разредима основне школе;
– студент поседује довољно стручних, теоријских и методичких знања и вештина да може радити на унапређивању наставе одређеног предмета;
– студент самостално ради на унапређењу сопствене наставне и методичке праксе, као и сопствених знања из области педагогије и методике наставе;
– студент је оспособљен да користи вештине и знања из области информационо-комуникационих технологија у настави;
– оспособљеност за реализацију емпиријских истраживања.

Мастер академске студије – Васпитач у предшколским установама
– способност планирања, организовања и реализације васпитног рада у предшколској установи;
– студент поседује довољно стручних, теоријских и методичких знања и вештина да може радити на унапређивању васпитног рада;
– студент самостално ради на унапређењу сопствене методичке праксе, као и сопствених знања из подручја предшколског васпитања;
– студент је оспособљен да користи вештине и знања из области информационо-комуникационих технологија у овладавању неопходним стручним звањима;
– оспособљеност за реализацију емпиријских истраживања.

Мастер академске студије – Васпитач у домовима
– студент темељно познаје и разуме теоријска и практична достигнућа из области домског васпитања и образовања;
– студент поседује вештине решавања конкретних васпитних проблема уз употребу научних метода и поступака;
– оспособљеност за континуирано стручно усавршавање и примењивање иновација из струке;
– студент самостално ради на унапређењу сопствене методичке праксе, као и сопствених знања из подручја домског васпитања;
– студент је оспособљен да користи вештине и знања из области информационо-комуникационих технологија у овладавању неопходним стручним звањима;
– оспособљеност за реализацију емпиријских истраживања у условима домског васпитања.

Мастер академске студије – Образовање професора предметне наставе
Општи циљ мастер студијског програма за Образовање професора предметне наставе је да, у контексту знања из области из којих се реализује настава одређеног предмета, студенти развију компетенције неопходне за самостални рад наставника предметне наставе. Студенти треба да стекну основна знања, вештине и способности значајне за посао наставника предметне наставе кроз обавезни део педагошко-психолошко-методичког образовања и праксу у школи, као и виши ниво компетенција, зависно од тога које изборне предмете буду бирали.

Мастер академске студије – Образовне политике
Улога студијског програма је да обезбеди компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима образовања као и креирању будуће реформске политике у области образовања. Полазници студијског програма ће се бити оспособљени за методолошки утемељену анализу и евалуацију националних и европских образовних политика, разумевање и критичку анализу ширег друштвеног и политичког контекста образовања у контексту реформи образовног система, као и разумевање улоге и надлежности различитих актера у креирању и спровођењу образовних политика. Такође, они ће стећи знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.