Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије Васпитач


Модули:

а) Васпитач у предшколским установама

б) Васпитач у домовима


Обрасци за мастер академске студије


Студијски програм мастер академских студија Васпитач за стицање академског назива Мастер васпитач траје два семестра, односно једну школску годину укупног обима 60 ЕСПБ и садржи два модула: Васпитач у предшколским установама и Васпитач и домовима.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма II нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

 Основна сврха програма јесте образовање високопрофесионалног и стручног васпитачког кадра и њихово оспособљавање за научноистраживачки рад у домену савременог предшколског и домског васпитања и образовања и препознавање актуелних истраживачких проблема.

Основни циљ студијског програма је надоградња и развијање општих академских и предметно-специфичних компетенција неопходних за унапређење образовно-васпитног рада у предшколским установама и домовима ученика.

Упис се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије другог степена може се уписати лице које је завршило одговарајуће академске студије првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине трајања претходних студија.

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу докторских академских студија.

Курикулум програма садржи :

– четири обавезна предмета укупне вредности 22 ЕСПБ: Академско писање, Нове технологије у образовању, Инклузивно образовање – теорија и пракса и обавезни предмет у зависности од одабраног модула Курикулуми предшколског васпитања, односно Савремени приступ домском васпитању;

седамнаест изборних предмета од којих студент бира два, укупне вредности 12 ЕСПБ;

– обавезну праксу вредности 6 ЕСПБ која се реализује у другом семестру у трајању од четири недеље под менторством предметних наставника у партнерским установама;

– мастер рад вредности 20 ЕСПБ који се реализује у другом семестру.

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 36,67 % што је у складу са дефинисаним акредитационим стандардима.

Структура студијског програма дефинисана је са 28,33 % академско-општеобразовних и теоријско-методолошких и 71,66 научно-односно уметничко-стручних и стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, што је у складу са постављеним критеријумима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, вежби, студијско-истраживачког рада, консултација и менторског рада. Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током студијско-истраживачког рада, консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза, семинарских радова и истраживачких пројеката. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које Факултет периодично организује у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актом Факултета.

 

Структура програма МАС Васпитач

Књига предмета МАС Васпитач