Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије – Лидерство у образовању


Обрасци за мастер академске студије


Студијски програм мастер академских студија Лидерство у образовању за стицање академског назива Мастер лидерства у образовању траје два семестра, односно једну школску годину укупног обима 60 ЕСПБ и реализује се у оквиру ИМТ поља. У програму су дефинисане две главне области: педагошке и андрагошке науке и психолошке науке.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма II нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

Основна сврха програма јесте оспособљавање студената за квалитетно и одговорно обављање лидерских послова у институцијама које се баве образовањем и васпитањем.

Основни циљ студијског програма је стицање компетенција које представљају основу за: разумевање и критичко преиспитивање теорије и праксе лидерства у образовању; адекватно успостављање правца развоја и управљање институцијом и жељеним променама; унапређивање квалитета наставног процеса и другог васпитно-образовног рада; унапређивање професионалних компетенција запослених; креирање конструктивне и сарадничке климе и културе у установи и ван ње.

Упис се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије другог степена може се уписати лице које је завршило одговарајуће студије првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. Избор кандидата за упис обавља се на основу просечне оцене на претходним студијама, биографије, мотивационог писма, препоруке и разговора са кандидатима.

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу докторских академских студија.
Курикулум програма садржи:

  • четири обавезна предмета укупне вредности 24 ЕСПБ;
  • пет изборних предмета од којих студент бира два, укупне вредности 12 ЕСПБ;
  • обавезну праксу вредности 6 ЕСПБ која се реализује у првом и другом семестру у укупном трајању од четири недеље под менторством наставника у партнерским установама;
  • завршни, мастер рад вредности 18 ЕСПБ који се реализује у другом семестру.

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 35 % што је у складу са дефинисаним акредитационим стандардима.

Структура студијског програма дефинисана је са 30 % академско-општеобразовних и теоријско-методолошких и 70 % научно-односно уметничко-стручних и стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, што је у складу са постављеним критеријумима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, вежби, консултативне наставе, самосталног истраживачког рада (семинарских радова, пројеката, теренских истраживања, итд). Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током студијско-истраживачког рада, консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза, семинарских радова и истраживачких пројеката. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које Факултет периодично организује у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актом Факултета.

Структура програма МАС Лидерство у образовању
Књига предмета МАС Лидерство у образовању