Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије – Учитељ


Обрасци за мастер академске студије


Циљ студијског програма усмерен је ка савременим научним достигнућима, методолошким теоријама и новим методичким приступима. Посебан акценат се ставља на овладавање вештинама неопходних за научно-истраживачки рад. Програм предвиђа изучавање савремених трендова из методика разредне наставе. Студенти упознају шире токове образовања, посебно развоја личности ученика, како би могли да се укључе у европске токове образовања. Осим тога, циљ студија јесте да се студент оспособи за истраживања сопствене праксе, што је предуслов његовог перманентног образовања, самоевалуације и унапређивања сопствене васпитно-образовне делатности.

Исход процеса учења је проширивање стечених знања у функцији оспособљавања студената – будућих учитеља за формирање научно-заснованих ставова, критичког процењивања сопствене праксе и реализацију истраживања потребних за успешно обављање учитељске професије.

Услови за упис на студијски програм су завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ уз одговарајући просек оцена.
У оквиру овог студијског програма има 5 обавезних и 2 изборна предмета. Сви предмети су једносеместрални.
Настава се изводи у оквиру предавања (монолошка, дијалошка, интерактивна, текст метода), вежби (дијалошка, интерактивна, текст метода), консултативне наставе и самосталног истраживачког рада.
Бодовна вредност сваког предмета исказана је ЕСПБ бодовима и креће се од 4-6 за наставне предмете, за истраживачку праксу 6, што укупно износи 40 ЕСПБ.
Студијским програмом је предвиђена израда завршног мастер рада и његова бодовна вредност износи 20 ЕСПБ.
Мастер учитељ је оспособљен задаље усавршавање на докторским студијама у оквиру сродних научних области.

Студијски програм траје једну годину (2 семестра) и на њему се изводи настава на српском језику. Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља. Студијски програм се састоји из пет обавезних предмета (Академско писање, Академски страни језик, ИЦТ у настави, Теорија и пракса курикулума, Инклузивно образовање–теорија и пракса), основног предмета усмерења – методика, изборног предмета усмерења – методика, истраживачке праксе и мастер рада.
Студент бира једно од следећих предметних подручја: 1. Српски језик и књижевност; 2. Математика; 3. Природа и друштво; 4. Ликовна култура; 5. Музичка култура; 6. Физичко васпитање; 7. Инклузија и 8. Образовна ефективност.

Студент је оптерећен активном наставом до 22 часа, током једне радне недеље. Изборни предмети су заступљени са 18.33% од укупног броја ЕСПБ бодова. Укупан број часова активне наставе износи 570 часова.
Мастер академске студије Учитељ усклађене су са савременим приступима настави и садржајима појединих методика. Кроз њих се стиче увид у методе, наставну технологију и захтеве савремене разредне наставе.
Студијски програм прати одговарајућа кретања из стручно-методичког домена, што обезбеђује повезивање и уклапање наставе у проблемске, корелацијско-интеграцијске системе и омогућава учење откривањем.
Мастер рад се брани након свих положених испита предвиђених студијским програмом и обављене истраживачке праксе. Мастер рад представља истраживачки рад студента у којем студент примењује стечена, али и долази до нових сазнања из своје изабране области примењујући адекватне процедуре научно-истраживачког рада.

Табеларни приказ студијског програма:

Табеларни приказ, генерација уписана 2014/2015.
Табеларни приказ, генерација уписана 2015/2016.
Табеларни приказ, генерација уписана 2016/2017.
Табеларни приказ, генерација уписана 2017/2018.
Табеларни приказ, генерација уписана 2018/2019.

Књига предмета:
Књига предмета

Допуна књиге предмета:

1. Академски немачки језик
2. Методика информатичког образовања
3. Учење на даљину
4. Интегративна настава енглеског језика
5. Настава и учење енглеског језика