Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Master akademske studije – Učitelj


Cilj studijskog programa usmeren je ka savremenim naučnim dostignućima, metodološkim teorijama i novim metodičkim pristupima. Poseban akcenat se stavlja na ovladavanje veštinama neophodnih za naučno-istraživački rad. Program predviđa izučavanje savremenih trendova iz metodika razredne nastave. Studenti upoznaju šire tokove obrazovanja, posebno razvoja ličnosti učenika, kako bi mogli da se uključe u evropske tokove obrazovanja. Osim toga, cilj studija jeste da se student osposobi za istraživanja sopstvene prakse, što je preduslov njegovog permanentnog obrazovanja, samoevaluacije i unapređivanja sopstvene vaspitno-obrazovne delatnosti.

Ishod procesa učenja je proširivanje stečenih znanja u funkciji osposobljavanja studenata – budućih učitelja za formiranje naučno-zasnovanih stavova, kritičkog procenjivanja sopstvene prakse i realizaciju istraživanja potrebnih za uspešno obavljanje učiteljske profesije.

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB uz odgovarajući prosek ocena.
U okviru ovog studijskog programa ima 5 obaveznih i 2 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni.
Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda), konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada.
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-6 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 6, što ukupno iznosi 40 ESPB.
Studijskim programom je predviđena izrada završnog master rada i njegova bodovna vrednost iznosi 20 ESPB.
Master učitelj je osposobljen zadalje usavršavanje na doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti.

Studijski program traje jednu godinu (2 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelja. Studijski program se sastoji iz pet obaveznih predmeta (Akademsko pisanje, Akademski strani jezik, ICT u nastavi, Teorija i praksa kurikuluma, Inkluzivno obrazovanje–teorija i praksa), osnovnog predmeta usmerenja – metodika, izbornog predmeta usmerenja – metodika, istraživačke prakse i master rada.
Student bira jedno od sledećih predmetnih područja: 1. Srpski jezik i književnost; 2. Matematika; 3. Priroda i društvo; 4. Likovna kultura; 5. Muzička kultura; 6. Fizičko vaspitanje; 7. Inkluzija i 8. Obrazovna efektivnost.

Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelje. Izborni predmeti su zastupljeni sa 18.33% od ukupnog broja ESPB bodova. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 570 časova.
Master akademske studije Učitelj usklađene su sa savremenim pristupima nastavi i sadržajima pojedinih metodika. Kroz njih se stiče uvid u metode, nastavnu tehnologiju i zahteve savremene razredne nastave.
Studijski program prati odgovarajuća kretanja iz stručno-metodičkog domena, što obezbeđuje povezivanje i uklapanje nastave u problemske, korelacijsko-integracijske sisteme i omogućava učenje otkrivanjem.
Master rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom i obavljene istraživačke prakse. Master rad predstavlja istraživački rad studenta u kojem student primenjuje stečena, ali i dolazi do novih saznanja iz svoje izabrane oblasti primenjujući adekvatne procedure naučno-istraživačkog rada.

Tabelarni prikaz studijskog programa:

Tabelarni prikaz, generacija upisana 2014/2015.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2015/2016.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2016/2017.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2017/2018.
Tabelarni prikaz, generacija upisana 2018/2019.

Knjiga predmeta:
Knjiga predmeta

Dopuna knjige predmeta:

1. Akademski nemački jezik
2. Metodika informatičkog obrazovanja
3. Učenje na daljinu
4. Integrativna nastava engleskog jezika
5. Nastava i učenje engleskog jezika