Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије – Васпитач у домовима


Обрасци за мастер академске студије


Циљ студијског програма је проширивање општих и стручних компетенција и академских вештина које су неопходне за сагледавање и решавање конкретних проблема у домском васпитању и образовању.

Исход процеса студирања је стручњак који поседује детаљнија и проширена знања, вештине и друге способности у односу на ниво компетенција стечених на основним академским студијама. Стечено знање свршеном студенту обезбеђује стручност за рад у домовима ученика, сродним васпитно образовним институцијама и компетенције за обављање истраживачког рада у васпитању и образовању.

Услови за упис на студијски програм су завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ уз одговарајући просек оцена.
Студијски програм има 12 обавезних и 4 изборна предмета. Сви предмети су једносеместрални.
Програм професионалне праксе је вреднован са 12 ЕСПБ бодова. Професионална пракса је организована на крају прве и друге године и обавља се по моделу континуиране истраживачке праксе у трајању од четири недеље (320 радних сати). Професионална пракса се реализује у сарадњи са домовима различитог профила.

Настава се изводи у оквиру предавања (монолошка, дијалошка, интерактивна, текст метода), вежби (дијалошка, интерактивна, текст метода), консултативне наставе и самосталног истраживачког рада.
Бодовна вредност сваког предмета исказана је ЕСПБ бодовима и креће се од 4-8 за наставне предмете, за истраживачку праксу 12, што укупно износи 100 ЕСПБ.
Бодовна вредност мастер рада износи 20 ЕСПБ.
Мастер васпитач је оспособљен задаље усавршавање на докторским студијама у оквиру сродних научних области.

Студијски програм траје две године (4 семестра) и на њему се изводи настава на српском језику. Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља. Студијски програм се састоји из 12 обавезних предмета, 4 изборна, самосталног истраживачког рада, истраживачке праксе и мастер рада.
Студент је оптерећен активном наставом до 22 часа, током једне радне недеље. Изборни предмети су заступљени са 16.67% од укупног броја ЕСПБ бодова. Укупан број часова активне наставе износи 600 часова на првој и 600 часова на другој години. Мастер рад се брани након свих положених испита предвиђених студијским програмом и обављене истраживачке праксе. Мастер рад представља истраживачки рад студента у којем студент примењује стечена, али и долази до нових сазнања из своје изабране области примењујући адекватне процедуре истраживачког рада.

Табеларни приказ студијског програма:

Табеларни приказ, генерација уписана 2014/2015.
Табеларни приказ, генерација уписана 2015/2016.
Табеларни приказ, генерација уписана 2016/2017.
Табеларни приказ, генерација уписана 2018/2019.

Књига предмета:
Књига предмета

Допуна књиге предмета:
1. Академски немачки језик