Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262


ЕФЕКТИ ПРИМЕЊЕНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ НА
ЛОКОМОТОРНИ, МЕТАБОЛИЧКИ, ПСИХО-СОЦИЈАЛНИ И
ВАСПИТНИ СТАТУС ПОПУЛАЦИЈЕ Р СРБИЈЕ

ЕВ. БРОЈ ИИИ 47015

 

Руководилац: Руководилац Пројекта ИИИ је др Александар Игњатовић, ванредни професор запослен у научноистраживачкој организацији: Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Организација координатор: Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Организације учесници: учесници у реализацији научноистраживачког пројекта: Криминалистичко-полицијска академија у Београду, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке ‘Винча’, Универзитет у Београду, Медицински факултет, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Косовској Митровици, Факултет физичке културе у Лепосавићу, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Број месеци истраживача:  162 за 2018. годину

Трајање пројекта: 1.1.2011- 31.12.2018.

Обавезе дефинисане Уговором о реализацији пројекта за 2018. годину

Кратак приказ предмета, садржаја и циљева истраживања

Кључни циљеви постављени пред ово истраживања су:

• Унапређивање постојећих стандарда и потреба за физичком активношћу код испитиваних популација; Дефинисање ефеката испитиваних програма физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус код испитиваних популација; Дефинисање нових индикатора и стандарда физичке активности и процесних стандарда у функцији контроле стања и управљања истим; Формирање потребних база података које ће служити за ефикасно доношење стратешких одлука о будућим активностима и мерама корекције истих; Повезивање система праћења физичке активности, система физичког васпитања и спорта са другим делатностима које се баве васпитном, друштвеном, управном и здравственом превенцијом; Систематизација и пласирање у јавност досадашњих резултата у научној области физичког васпитања и спорта; Унапређивања организације и рада система физичког васпитања, рекреативног и врхунског спорта. Очекивани резултати у односу на психо-социјални статус, децу и омладину са сметњама у развоју, и антропоморфолошке, моторичке и функционалне димензије су: Сазнања о природи релација физичког вежбања и базичне структуре личности младих укључених у физичко вежбање и спорт; Сазнања о ефектима наставе физичког васпитања и бављења спортом деце и адолесцената на развој селф-концепта као карактеристике личности од значаја за формирање активног и здравог стила живота; Карактеристике ставова деце и адолесцената према физичком вежбању; Дефинисање интерперсоналних односа између спортиста и за спорт значајних особа (тренера, родитеља, вршњака) у условима спорта у нашој средини; Дефинисање интерперсоналних процеса од значаја за спортску успешност и психосоцијални развој младих у контексту бављења спортом у нашој средини; Дефинисање интерперсоналних односа и процеса у физичком вежбању и спорту у нашој средини; Препоруке за практичан рад у васпитно-образовном процесу и спортској пракси.

• Пружање увида у степен укључености деце ометене у развоју у Р Србији у физичке активности; Потврда и дефиниција степена и значаја физичких активности и пратећих програма за развој моторичких способности дате популације; Ниво побољшања емоционалног и социјалног функционисања деце ометене у развоју; Очекивани позитивни ефекти биће независни од демографских карактеристика, степена и врсте ометености испитаника.

Циљ истраживања

Кључни резултати који се очекују реализацијом овог истраживања:

• Унапређивање постојећих стандарда и потреба за физичком активношћу код испитиваних популација; Дефинисање ефеката испитиваних програма физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус код испитиваних популација; Дефинисање нових индикатора и стандарда физичке активности и процесних стандарда у функцији контроле стања и управљања истим; Формирање потребних база података које ће служити за ефикасно доношење стратешких одлука о будућим активностима и мерама корекције истих; Повезивање система праћења физичке активности, система физичког васпитања и спорта са другим делатностима које се баве васпитном, друштвеном, управном и здравственом превенцијом; Систематизација и пласирање у јавност досадашњих резултата у научној области физичког васпитања и спорта; Унапређивања организације и рада система физичког васпитања, рекреативног и врхунског спорта.

Очекивани резултати у односу на психо-социјални статус, децу и омладину са сметњама у развоју, и антропоморфолошке, моторичке и функционалне димензије су:

• Сазнања о природи релација физичког вежбања и базичне структуре личности младих укључених у физичко вежбање и спорт; Сазнања о ефектима наставе физичког васпитања и бављења спортом деце и адолесцената на развој селф-концепта као карактеристике личности од значаја за формирање активног и здравог стила живота; Карактеристике ставова деце и адолесцената према физичком вежбању; Дефинисање интерперсоналних односа између спортиста и за спорт значајних особа (тренера, родитеља, вршњака) у условима спорта у нашој средини; Дефинисање интерперсоналних процеса од значаја за спортску успешност и психосоцијални развој младих у контексту бављења спортом у нашој средини; Дефинисање интерперсоналних односа и процеса у физичком вежбању и спорту у нашој средини; Препоруке за практичан рад у васпитно-образовном процесу и спортској пракси.

• Пружање увида у степен укључености деце ометене у развоју у Р Србији у физичке активности; Потврда и дефиниција степена и значаја физичких активности и пратећих програма за развој моторичких способности дате популације; Ниво побољшања емоционалног и социјалног функционисања деце ометене у развоју; Очекивани позитивни ефекти биће независни од демографских карактеристика, степена и врсте ометености испитаника.

• Очекује се потврђивање резултата испитиване популације у односу на исте узрастне групе и референтне границама потврђене досадашњим истраживањима; Очекују се промене у сегментима које су мање урођене а подложне примењеној физичкој активности; Смањене моторичких и финкционалних способности у свим субузорцима на иницијалном мерењу; Побољшане моторичких и функционалних способности у свим субузорцима на финалном мерењу, као последица примењених програма усмерених физичких активности; Редуковани проблеми опструктивних сметњи локомоторних, метаболичких, психо-социјалних, васпитних и функционалних способности у субузорцима испитивања.

Реализација обавеза дефинисане Уговором

Конкретан опис резултата пројекта, по активностима и фазама, који су остварени у извештајном периоду (до 15 страница), са упоређењем са обавезама и резултатима дефинисаним Уговором.

У претходном периоду фокус истраживања је био усмерен на завршетак писања научних радова, проистеклих из пројектних активности. Активности под редним бројевима од 1. До 9. су укључивале писање и публиковање радова категорија М14, М23, М24, М52, М53, М33 и М71. Односно рад на изради докторксе дисертације новог учесника овог пројекта докторанта Лазара Тоскића, који је прикључен  пројектном тиму након конкурса Министарства Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за укључивање доктораната у пројекте у 2018. години. Укупно је планирано писање и публиковање 21 рада.