Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262


EFEKTI PRIMENjENE FIZIČKE AKTIVNOSTI NA
LOKOMOTORNI, METABOLIČKI, PSIHO-SOCIJALNI I
VASPITNI STATUS POPULACIJE R SRBIJE

EV. BROJ III 47015

 

Rukovodilac: Rukovodilac Projekta III je dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor zaposlen u naučnoistraživačkoj organizaciji: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Organizacija koordinator: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Organizacije učesnici: učesnici u realizaciji naučnoistraživačkog projekta: Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke ‘Vinča’, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet fizičke kulture u Leposaviću, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Broj meseci istraživača:  162 za 2018. godinu

Trajanje projekta: 1.1.2011- 31.12.2018.

Obaveze definisane Ugovorom o realizaciji projekta za 2018. godinu

Kratak prikaz predmeta, sadržaja i ciljeva istraživanja

Ključni ciljevi postavljeni pred ovo istraživanja su:

• Unapređivanje postojećih standarda i potreba za fizičkom aktivnošću kod ispitivanih populacija; Definisanje efekata ispitivanih programa fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status kod ispitivanih populacija; Definisanje novih indikatora i standarda fizičke aktivnosti i procesnih standarda u funkciji kontrole stanja i upravljanja istim; Formiranje potrebnih baza podataka koje će služiti za efikasno donošenje strateških odluka o budućim aktivnostima i merama korekcije istih; Povezivanje sistema praćenja fizičke aktivnosti, sistema fizičkog vaspitanja i sporta sa drugim delatnostima koje se bave vaspitnom, društvenom, upravnom i zdravstvenom prevencijom; Sistematizacija i plasiranje u javnost dosadašnjih rezultata u naučnoj oblasti fizičkog vaspitanja i sporta; Unapređivanja organizacije i rada sistema fizičkog vaspitanja, rekreativnog i vrhunskog sporta. Očekivani rezultati u odnosu na psiho-socijalni status, decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, i antropomorfološke, motoričke i funkcionalne dimenzije su: Saznanja o prirodi relacija fizičkog vežbanja i bazične strukture ličnosti mladih uključenih u fizičko vežbanje i sport; Saznanja o efektima nastave fizičkog vaspitanja i bavljenja sportom dece i adolescenata na razvoj self-koncepta kao karakteristike ličnosti od značaja za formiranje aktivnog i zdravog stila života; Karakteristike stavova dece i adolescenata prema fizičkom vežbanju; Definisanje interpersonalnih odnosa između sportista i za sport značajnih osoba (trenera, roditelja, vršnjaka) u uslovima sporta u našoj sredini; Definisanje interpersonalnih procesa od značaja za sportsku uspešnost i psihosocijalni razvoj mladih u kontekstu bavljenja sportom u našoj sredini; Definisanje interpersonalnih odnosa i procesa u fizičkom vežbanju i sportu u našoj sredini; Preporuke za praktičan rad u vaspitno-obrazovnom procesu i sportskoj praksi.

• Pružanje uvida u stepen uključenosti dece ometene u razvoju u R Srbiji u fizičke aktivnosti; Potvrda i definicija stepena i značaja fizičkih aktivnosti i pratećih programa za razvoj motoričkih sposobnosti date populacije; Nivo poboljšanja emocionalnog i socijalnog funkcionisanja dece ometene u razvoju; Očekivani pozitivni efekti biće nezavisni od demografskih karakteristika, stepena i vrste ometenosti ispitanika.

Cilj istraživanja

Ključni rezultati koji se očekuju realizacijom ovog istraživanja:

• Unapređivanje postojećih standarda i potreba za fizičkom aktivnošću kod ispitivanih populacija; Definisanje efekata ispitivanih programa fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status kod ispitivanih populacija; Definisanje novih indikatora i standarda fizičke aktivnosti i procesnih standarda u funkciji kontrole stanja i upravljanja istim; Formiranje potrebnih baza podataka koje će služiti za efikasno donošenje strateških odluka o budućim aktivnostima i merama korekcije istih; Povezivanje sistema praćenja fizičke aktivnosti, sistema fizičkog vaspitanja i sporta sa drugim delatnostima koje se bave vaspitnom, društvenom, upravnom i zdravstvenom prevencijom; Sistematizacija i plasiranje u javnost dosadašnjih rezultata u naučnoj oblasti fizičkog vaspitanja i sporta; Unapređivanja organizacije i rada sistema fizičkog vaspitanja, rekreativnog i vrhunskog sporta.

Očekivani rezultati u odnosu na psiho-socijalni status, decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, i antropomorfološke, motoričke i funkcionalne dimenzije su:

• Saznanja o prirodi relacija fizičkog vežbanja i bazične strukture ličnosti mladih uključenih u fizičko vežbanje i sport; Saznanja o efektima nastave fizičkog vaspitanja i bavljenja sportom dece i adolescenata na razvoj self-koncepta kao karakteristike ličnosti od značaja za formiranje aktivnog i zdravog stila života; Karakteristike stavova dece i adolescenata prema fizičkom vežbanju; Definisanje interpersonalnih odnosa između sportista i za sport značajnih osoba (trenera, roditelja, vršnjaka) u uslovima sporta u našoj sredini; Definisanje interpersonalnih procesa od značaja za sportsku uspešnost i psihosocijalni razvoj mladih u kontekstu bavljenja sportom u našoj sredini; Definisanje interpersonalnih odnosa i procesa u fizičkom vežbanju i sportu u našoj sredini; Preporuke za praktičan rad u vaspitno-obrazovnom procesu i sportskoj praksi.

• Pružanje uvida u stepen uključenosti dece ometene u razvoju u R Srbiji u fizičke aktivnosti; Potvrda i definicija stepena i značaja fizičkih aktivnosti i pratećih programa za razvoj motoričkih sposobnosti date populacije; Nivo poboljšanja emocionalnog i socijalnog funkcionisanja dece ometene u razvoju; Očekivani pozitivni efekti biće nezavisni od demografskih karakteristika, stepena i vrste ometenosti ispitanika.

• Očekuje se potvrđivanje rezultata ispitivane populacije u odnosu na iste uzrastne grupe i referentne granicama potvrđene dosadašnjim istraživanjima; Očekuju se promene u segmentima koje su manje urođene a podložne primenjenoj fizičkoj aktivnosti; Smanjene motoričkih i finkcionalnih sposobnosti u svim subuzorcima na inicijalnom merenju; Poboljšane motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u svim subuzorcima na finalnom merenju, kao posledica primenjenih programa usmerenih fizičkih aktivnosti; Redukovani problemi opstruktivnih smetnji lokomotornih, metaboličkih, psiho-socijalnih, vaspitnih i funkcionalnih sposobnosti u subuzorcima ispitivanja.

Realizacija obaveza definisane Ugovorom

Konkretan opis rezultata projekta, po aktivnostima i fazama, koji su ostvareni u izveštajnom periodu (do 15 stranica), sa upoređenjem sa obavezama i rezultatima definisanim Ugovorom.

U prethodnom periodu fokus istraživanja je bio usmeren na završetak pisanja naučnih radova, proisteklih iz projektnih aktivnosti. Aktivnosti pod rednim brojevima od 1. Do 9. su uključivale pisanje i publikovanje radova kategorija M14, M23, M24, M52, M53, M33 i M71. Odnosno rad na izradi doktorkse disertacije novog učesnika ovog projekta doktoranta Lazara Toskića, koji je priključen  projektnom timu nakon konkursa Ministarstva Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za uključivanje doktoranata u projekte u 2018. godini. Ukupno je planirano pisanje i publikovanje 21 rada.