Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Контрола квалитета


Извештаји комисије (2023)
Извештаји комисије (2022)
Извештаји комисије (2021)
Извештаји комисије (2020)
Извештаји комисије (2019)

 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, као високошколска установа од изузетног значаја за изградњу и одржање квалитетног образовног система у Србији, опредељен је да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета свих области свога рада.
Циљ унапређења квалитета је достизање, одржавање и унапређење националних стандарда у образовању и васпитању, као и факултетској настави, научноистраживачком и уметничком раду као и управљању академским институцијама које се баве образовањем.
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу опредељен је за изградњу организованог система квалитета.

Савет Факултета донео је  Стратегију обезбеђења квалитета 2021-2024. која садржи мисију и визију развоја Факултета, опредељење Факултета за унапређење квалитета, мере и субјекте обезбезбеђења квалитета.

Акционим планом за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета утврђују се рокови планираних активности на пољу унапређења квалитета.
Наставно-научно веће Факултета донело је документ  Стандарди и поступци обезбеђења квалитета који садржи минимални ниво квалитета у свим областима рада и уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета.

Састав комисије за обезбеђење квалитета (мандат од 6.11.2023.године):

Име и презиме Звање
Јелена Старчевић ванредни професор
Милош Ђорђевић ванредни професор
Милица Станковић ванредни професор
Бранко Илић доцент
Ана Миљковић асистент
Милан Комненовић асистент
Сузана Ђорђевић асистент
Иван Илић самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања – сарадник за квалитет студијских програма
Павле Ђокић пројектант информатичке инфраструктуре
Јелена Ђурђевић студент основних академских студија
Александра Фератовић студент основних академских студија

 

Субјекти обезбеђења квалитета су органи и стручни органи, сви запослени и студенти Факултета.
Факултет самовреднује свој рад најмање једном у три године. У самовредновању разматра се и оцена студената о квалитету наставног процеса.

Стратегија обезбеђења квалитета 2021-2024
Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 2021-2024
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета 2021-2024


Стратегија обезбеђења квалитета 2017-2020
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
Стандарди и поступци обезбеђења квалитета