Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Контрола квалитета


Извештаји комисије (2022)
Извештаји комисије (2021)
Извештаји комисије (2020)
Извештаји комисије (2019)

 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, као високошколска установа од изузетног значаја за изградњу и одржање квалитетног образовног система у Србији, опредељен је да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета свих области свога рада.
Циљ унапређења квалитета је достизање, одржавање и унапређење националних стандарда у образовању и васпитању, као и факултетској настави, научноистраживачком и уметничком раду као и управљању академским институцијама које се баве образовањем.
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу опредељен је за изградњу организованог система квалитета.

Савет Факултета донео је  Стратегију обезбеђења квалитета 2021-2024. која садржи мисију и визију развоја Факултета, опредељење Факултета за унапређење квалитета, мере и субјекте обезбезбеђења квалитета.

Акционим планом за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета утврђују се рокови планираних активности на пољу унапређења квалитета.
Наставно-научно веће Факултета донело је документ  Стандарди и поступци обезбеђења квалитета који садржи минимални ниво квалитета у свим областима рада и уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета.

Састав комисије за обезбеђење квалитета (мандат од 5.11.2020.године):

Име и презиме Звање
Бранко Илић, председник комисије доцент
Јелена Старчевић, заменик председника комисије ванредни професор
Јелена Спасић ванредни професор
Милица Станковић доцент
Милош Ђорђевић ванредни професор
Ана Миљковић асистент
Сузана Ђорђевић асистент
Иван Илић сарадник за квалитет студијских програма
Павле Ђокић пројектант информатичке инфраструктуре
Марија Станојевић студент
Сунчица Јанковић студент

 

Субјекти обезбеђења квалитета су органи и стручни органи, сви запослени и студенти Факултета.
Факултет самовреднује свој рад најмање једном у три године. У самовредновању разматра се и оцена студената о квалитету наставног процеса.

Стратегија обезбеђења квалитета 2021-2024
Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 2021-2024
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета 2021-2024


Стратегија обезбеђења квалитета 2017-2020
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
Стандарди и поступци обезбеђења квалитета