Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Позитивно образовање – доживљај психолошког благостања и остваривање оптималних образовних постигнућа


Билатерални пројекат: Позитивно образовање – доживљај психолошког благостања и остваривање оптималних образовних постигнућа

Носиоци пројекта су Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини и Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Бијељини

Координатори пројекта:

Испред Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу: доц. др Бојана Димитријевић

Испред Педагошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву: проф. др Сања Милић

Тема пројекта:

Позитивно образовање представља приступ који се развија током последње две деценије интегришући хетерогена сазнања из различитих научних дисциплина, са циљем да се унапреди доживљај личне добробити и психолошког благостања ученика и студенатa (White & Waters, 2015)  i да допринесе унапређивању позитивних личних особина и емоционалних стања (видети Norrish and Vella-Brodrick, 2009). Идеја водиља приступа позитивног образовања је да неговање снага и психолошког благостања јесте у вези са позитивним животним и професионалним исходима (De Neve & Oswald, 2012; Diener, Nickerson, Lucas, & Sandvik, 2002), менталним здрављем (Diener & Seligman, 2002) и академским постигнућем (Marques, Pais-Ribeiro, & Lopez, 2009).

Доживљај личне добробити, психолошког благостања или „среће“ могу бити концептуализовани на различите начине (videti Diener, Scollon, & Lucas, 2004; Ryff, 1989; Seligman, 2012). Концептуализације укључују заступљеност позитивних емоција (Diener, Scollon, & Lucas, 2004; Ryff, 1989), задовољење различитих потреба – за аутономијом, компетентношћу и повезаношћу са другима, међу осталим (Ryan & Deci, 2001; Ryff, 1989), позитивне процене у различитим доменима живота (Diener, Scollon, & Lucas, 2004) и друго.

Специфични циљеви пројекта:

 • Критичко разматрање:
  • различитих концептуализација благостања, добробити или среће у образовном контексту
  • потенцијалних доприноса и ограничења различитих концептуализација позитивног образовања као приступа
  • курикулума са становишта доприноса доживљају благостања и унапређивања образовних постигнућа
 • Конципирање нових и критичко разматрање постојећих наставних метода и стратегија, материјала и извора који се могу користити ради подстицања позитивних личних особина, емоционалних и мотивационих стања ученика, студената, наставника и других актера у образовању.
 • Продубљено разумевање, утврђивање степена заступљености, као и разматрање контекстуалних и других фактора у вези са: а) позитивним емоцијама (радост, интересовање, нада, захвалност, задовољство и друго); б) позитивним мотивационим стањима (самоефикасност, оријентација ка овладавању насупрот оријентације ка постигнућу, локус контроле и друго); в) личним особинама које су у вези са психолошким благостањем (емпатичност, сарадљивост, резилијентност и друго), код ученика, студената, наставника и других актера у образовању.

Основни исходи пројекта су:

 • Тематски број часописа Узданица – часопис за језик, књижевност и педагошке науке

Гостујући уредници тематског броја часописа:

доц. др Бојана Димитријевић, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу

доц. др Горана Ракић Бајић, Факултет за правне и пословне студије “Др Лазар Вркатић” у Новом Саду, Универзитет Унион у Београду и Институт за позитивну психологију, Нови Сад

проф. др Мирјана Беара Бењак, Филолошко-уметнички факултет и Заједнички студијски програм Психологија, Универзитет у Крагујевцу и Институт за позитивну психологију, Нови Сад

 • Гостујућа предавања по позиву учесника пројекта у циљу размене примера добре праксе и дисеминације резултата

Проф. др Татјана Думитрашковић (Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Бијељини) 30.11.2023. године одржала је предавање по позиву са темом „Књижевност као фактор мотивације и интеркултуралне компетенције у настави страног језика

Проф. др Весна Трифуновић (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Јагодини) 14.12.2023.  одржала је предавање по позиву са темом „Добробит као социјално и културно заснован конструкт који се мења кроз време

Доц. др Горана Ракић Бајић (Факултет за правне и пословне студије “Др Лазар Вркатић” у Новом Саду, Универзитет Унион у Београду; Институт за позитивну психологију, Нови Сад) и Проф. др Мирјана Беара Бењак (Филолошко-уметнички факултет и Заједнички студијски програм Психологија, Универзитет у Крагујевцу; Институт за позитивну психологију, Нови Сад), 9.12.2023. одржале су предавање по позиву са темом „Позитивно образовање – учити, расти и бити добро

 

Учесници пројекта испред Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу: Списак

Учесници пројекта испред Педагошког Факултета Универзитета у Источном Сарајеву: Списак

 

Документа у вези са пројектом: Одлука о пројекту и координаторима