Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Материјали за наставу


 Програмирана презентација


А

Академски енглески језик (мастер)

EAP syllabus 2019/2020


Академско писање

 Литература и обавезе
 ИСПИТНА ПИТАЊА – академско писање
АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ кратак водич и практикум (draft version)
Кратак водич кроз академско писање


В

Васпитање за хумане односе међу половима – Изборни предмет 5 ПВ, ДВ

Васпитање младих за хумане односе међу половима, Доц. др Маргит Савовић
Припрема


Г


Д

Детињство и права детета-изборни модул

Литература
Партиципација ученика и ауторитет наставника
Партиципативна права детета и појам развојних могућности
Развојно психолошки аспект конвенције о правима детета
Развојне компетенције као основа права детета на партиципацију
Слика детета у медијима Србије
Права детета у школи-основа за интервју
Континуитет и дисконтинуитет у васпитању
1. Детињство и култура
2. Детињство у савременом свету
3а. Слика детета у медијима-Берлин
4. Конвенција о правима детета
5. Права детета и образовање
6. Партиципација


Д

Дечија игра и стваралаштво – Изборни предмет 8

Оперативни програм


Дидактика

Облици наставног рада-вежбе
Групни облик рада – вежбе
Вербалне наставне методе
Метода демонстрације-вежбе
Текст методе-вежбе
Метода лабораторијских и практичних радова
др Грозданка Гојков, Докимологија
Дидактички елементи хеуристичког модела наставе у функцији иновирања наставног процеса

Задаци за праксу 1 –  Циљеви, задаци и исходи наставе
Задаци за праксу 2 –  Протокол за праћење артикулације часа
Задаци за праксу 3 – Протокол за праћење облика, метода и средстава
Задаци за праксу 4 –  Задаци за праксу


Драма и драматизација – Изборни предмет 8

Драмске активности – Драмски метод у пракси
Драмске игре у раду са децом предшколског узраста


Е

Енглески језик (стручни) – материјал

English for Specific Purposes for Students of Education – 2019/2020 academic year. Prepared by Vera Savic, Lecturer


Енглески језик струке ESP – силабус

ESP Syllabus 2019/2020


Енглески језик (општи)

EGP Syllabus 2019/2020
EGP 2020 Online Sessions


Енглески језик – Увод у методику наставе

Introduction into Methodology of Teaching English 2019/2020


З

Зелени путокази

Енергија и ресурси
Зелени путокази


И

Инклузивно образовање – теорија и пракса (мастер)

План рада 2023-2024


Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – МАС ДВ

/


Инклузија у образовању

Корак по корак – Интеграција дец за студенте ПВ
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СМЕР УЧИТЕЉ, III ГОДИНА
Програм рада 2022-2023.

 Инклузивно образовање за дошколовање и ППМ 2022.
Инклузија у образовању ОАС програм предмета 2022.

Предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе и задаци за праксу – У 2022.
Предиспитне обавезе и задаци за праксу – ПВ 2022.
Предиспитне обавезе и задаци за праксу – ДВ II година 2022.
Предиспитна обавеза – ДВ III година 2022.

Студенти који су у радном односу нису у обавези да прате наставу уживо. На њихов захтев, биће им омогућено да прате часова предавања из предмета Инклузија у образовању преко Зума, у терминима када се настава одржава оживо, према распореду часова.

Линк за праћење часова преко Зума биће постављен у Гугл учионици под називом Инклузија у образовању 2022 за све студенте основних студија, непосредно пре часова предавања  који се реализују петком од 12.30 за студенте смера учитељ, и петком од 13.30 за све остале групе студената. У наставку се налази линк и клас код за приступ Гугл учиници.

Овај начин реализације наставе (паралелно уживо и онлајн) почеће у петак 30.02.2022.

проф. др Сунчица Мацура

class invite link: https://classroom.google.com/c/NTUwMDgwNjg0NTY1?cjc=xlizhq2

class code: xlizhq2


Интеракција и комуникација у васпитном раду

План наставе 2022-2023 – Васпитач у предшколским установама 2. година
План наставе 2022-2023 – Васпитач у предшколским установама 3. година


Интеркултурално образовање


Ј

Језичке игре у говорном развоју

/


К

Књижевни жанр у настави (модул)

Испитна питања


Књижевност за децу

Уметничка бајка
Уметничка бајка 2
Десанка Максимовић – проза
Гроздана Олујић
Поетика народне бајке

Теоријски оквир
Игра, хумор, фантастика
Поезија за децу-историјски преглед
Традиционална и модерна поезија за децу
Естетска и васпитна улога књижевности за децу и младе
Појам књижевности за децу и проблем терминологије

Поезија
Александар Вучо
Бранко Ћопић
Десанка Максимовић
Драган Лукић
Душан Радовић
Григор Витез
Гвидо Тартаља
Љубивоје Ршумовић
Милован Данојлић
Јован Јовановић-Змај

Андерсен
Басне
Бранко Ћопић, проза
Десанка Максимовић
Светлана Велмар Јанковић
Тиодор Росић
Милован Данојлић
Драган Лукић
Десанка Максимовић, поезија за децу
Народна књижевност за децу
М. Милинковић, Историја српске књижевности за децу и младе (први колоквијум)
Марјановић, Ђурицковић, књ. 1 (први колоквијум)
Милован Данојлић, Наивна песма (први колоквијум)
Ново Вуковић, Ј. Ј. Змај (први колоквијум)
Ново Вуковић (први колоквијум)
Т. Петровић, Историја српске књижевности за децу (први колоквијум)

Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ.1 (други колоквијум)
Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ.2 (други колоквијум)
М. Милинковић, Историја српске књижевности за децу и младе (други колоквијум)
М. Милинковић, Страни писци за децу и младе (други колоквијум)
Н. Вуковић, Увод у књижевност за дјецу и омладину (други колоквијум)
Петар Пијановић, Наивна прича (други колоквијум)

Иво Залар Дечји роман (трећи колоквијум)
М. Милинковић, Страни писци за децу и младе (трећи колоквијум)
Н. Вуковић, Увод у књижевност за дјецу и омладину (трећи колоквијум)
В. Марјановић, М. Ђуричковић, Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ. 1 (трећи колоквијум)
В. Марјановић, М. Ђуричковић, Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ. 2 (трећи колоквијум)

Успавана лепотица
Пепељуга
Мала сирена
Српска драма за децу, Бранислав Крављанац
Појам и име књижевности за децу
Гроздана Олујић Поетика бајке
Иво Залар Дечји роман
Гроздана Олујић Међужанровски односи:бајка и фантастична прича
Ново Вуковић Специфичност фантастичног у књижевности за дјецу
Народна књижевност у функцији књижевности за децу
О дјечјој причи, Милан Црнковић
Гроздана Олујић, Стакларева љубав


Комуникологија

Испитна питања


Конструктивно решавање сукоба


Култура младих

Распоред „онлајн“ предавања за предмет Култура младих

Презентација 1
Презентација 2
Презентација 3
Презентација 4


Курикулуми предшколског васпитања – Мастер ПВ

КПВ_Основне информације студентима 2023-2024
Образовне компетенције за целоживотно учење…
 Начела васпитно-образовног рада у дечијем вртићу
Мапирање наставних садржаја
Глобализација и демократизација у образовању
Садржај, структура и заједничке одлике ООПП
Стратегије васпитача у развијању програма

Правилник о општим основама предшколског васпитања
Основе програма предшколског васпитања и образовања

Припреме за СИР
Мапа основе програма
Упутства за израду рада (СИР) 2022/23.
Социјална димензија образовања – вежбе
Компарација програма II
КВП Јапан
КПВ Социјална димензија
Полазишта и класификација
Курикулуми предшколског васпитања


Л

 Ликовне технике
Техничко упутство – семинарски рад


М

Медијска писменост

Испитна питања 2023.


Методика васпитног рада

Додатне активности студената

Скала ставова за студента (квалитет наставе на даљину)

План рада, пролећни семестар
Основне информације студентима за школску 2020/21. годину
 Упутства за СИР

Облици рада са даровитим ученицима
Моралне дилеме
Васпитни поступци родитеља према адолесцентима
Подстицање ученика похвалом и наградом
Социјална интеракција
Морални развој и морално васпитање
Оперативни програм


Методика васпитно-образовног рада 1

 План рада 2022-2023.
 Испитна питања


Методика васпитно-образовног рада 2


Методика ликовног васпитања

Програм интегрисане праксе – 2019. година
Подручја рада – циљеви
Морин Кокс – Дечији цртеж
Богомил Карлаварис – Развој дечијег цртежа
Образац за анализу активности
Образац за припрему за усмерену активност
Препоручена литература – ПВ III година
Скрипта за припрему колоквијума и испита визуелне комуникације 1

Задаци за праксу

Методика ликовног васпитања интегрисана пракса 2019


Методика музичког васпитања

 Задатак за праксу – III година – ПВ
Музичке способности (васпитачи)
Испитна питања за ванредне студенте


Методика наставе енглеског језика на раном узрасту

 Силабус


Методика наставе ликовне културе

Оцене са праксе 2024.

Примери попуњених припрема

Пример 1 – Писана припрема за час ликовне културе
Пример 2 – Писана припрема за час ликовне културе
Пример 3 – Писана припрема за час ликовне културе

Е-скрипта – I део
Е-скрипта – II део
Задаци за праксу
Морин Кокс – Дечији цртеж
Богомил Карлаварис – Развој дечијег цртежа
Списак литературе
Образац за анализу часа практичне наставе
Препоручена литература – У III година
Писана припрема – шаблон


Методика наставе математике

Александра Михајловић
Ненад Вуловић


Методика наставе музичке културе

Задатак за праксу – II година ОАС Учитељ
Задатак за праксу – III година ОАС Учитељ
Вредновање, оцењивање знања и активност студената

Први разредhttp://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=f5a145fb-96a0-44ed-bcb3-b00cfb189a72   (str. 34-39)

Други разредhttps://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=893c4453-c577-4ff2-9a57-19f937dd7107   (str. 82-85)

Трећи разредhttps://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1cd9f883-ccfe-4a73-8ccd-95bc212169e1   (str. 47-51)

Четврти разредhttps://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=7f60db16-8760-4e25-bc8a-f69fe1fb2e2c   (str. 48-51)


Методика наставе природе и друштва

Задатак за праксу – Упитник за анализу уџбеника (III година Учитељ)
Глобални и оперативни план-задатак за праксу III година
Упитник
Општи стандарди постигнућа-Природа и друштво

Материјали за евалуацију часова

Протокол за евалуацију часа
Пример попуњеног протокола
Упутство за коришћење протокола

Уводни део часа-теорија
Задаци за праксу
Припрема за час хеуристичке наставе
Садржаји наставе ПиД-сличности и разлике
Хеуристичка настава


Методика наставе српског језика и књижевности

Настава почетног читања и писања
Лирика у разредној настави
Методика наставе књижевности
Методика наставе књижевности II
Настава граматике и правописа
Настава усменог и писменог изражавања

Методика наставе српског језика и књижевности (Милија Николић)
Методика наставе српског језика и књижевности (Вук Милатовић)
Питања за трећи део испита
Питања за други колоквијум (26.4.2018)
Испитна питања – 3.10.2014.
Жанровске особености
Драмски говор
Питања за први колоквијум


Методика наставе физичког васпитања

Испитна питања


Методика рада домског васпитача

План рада 2023-2024
Испитна питања
Прилог
Задаци за праксу


Методика рада у домским и специјализованим васпитно-образовним установама

Упутство за израду семинарског рада МРУДИСУ


Методика развоја говора

/


Методика развоја почетних математичких појмова

  Испитна питања за други колоквијум


Методички практикум енглеског језика

Practicum of TEYL – Syllabus 2020.


Методички практикум ликовног васпитања

Бернадет Кјуксарт – Пластелин обликовање за мале вајаре
Фиона Ват и остали – Креативно цртање
Фиона-Ват – Велика књига АРТ вештина
 Ликовне технике и ликовне активност


Методички практикум развоја говора

/


Методологија педагошких истраживања

Факторска анализа
Испитна питања
 ОАС – Литература и обавезе 2022.
 МАС ППН – Литература и обавезе 2021.
Aнкетирање анкетни упитник и тест
Oдговори и предрасуде процењивача
Скале и опције одговарања
Експериментални нацрт
Корелациони нацрт
Други нацрти
Операционализација
Каузалитет
Претње унутрашњој ваљаности – од учесника
Претње унутрашњој ваљаности – од инструмената
Варијабле 1
Варијабле 2
НАУЧНА МЕТОДА предавање уз презентацију 1
НАУЧНЕ ТВРДЊЕ предавање уз презентацију 2
ПРОБЛЕМ (НЕ)ПОТВРЂИВАЊА НАУЧНИХ ТВРДЊИ предавање уз презентацију 3
ПРОБЛЕМ КРИТЕРИЈУМА – ПОУЗДАНОСТ И ВАЉАНОСТ предавање уз презентацију 4
 Основни елементи методолошког оквира – МАС ОППН
 Методологија педагошких истраживања – хипотезе
Методологија педагошких истраживања – увод
Методологија педагошких истраживања – основе и научни метод
Методологија педагошких истраживања – основни чиниоци, мерење и мерни инструменти
SPSS – припрема шифрарника и базе
SPSS – категоричке и нумеричке варијабле, хи-квадрат и т-тест


Модели организације рада у дому

Области рада и компетенције васпитача
Модели организације рада у домовима – испитна питања (писмени)
Питања за усмени испит
Питања за писмени испит
Допунска литература за припрему колоквијума и испита


Музичка култура

Испитна питања – Васпитач у домовима


Н

Настава граматике у основној школи (изборни предмет)

Испитна питања


О

Одрживи развој животне средине

Еколошки изазов – књига (173Mb)
Атмосфера
Атмосфера
Еколошки отисак
Одрживи развој и животна средина
Основи екологије
Основи екологије
Вода и земљиште
Вода и земљиште
Енергија и минерални ресурси
Енергија и минерални ресурси


Општа хигијена

Лична хигијена и болести
Дезинфекција и стерилизација
HIV i AIDS
Општа хигијена
 Животна средина и комунална хигијена


Организација културних активности – Изборни 5

Култура
Културни идентитет


Основе антропомоторике  IIИзборни 6

Питања за колоквијум


Основе визуелне уметности – ОАС Учитељ

е-Скприта 1. део
е-Скприта 2. део


Основе визуелне уметности 2

Историја уметности – Бранко Вујовић


Основе домске педагогије

План рада 2022-2023
Програм предмета
Испитна питања
Задаци за праксу


Основе информатике

Презентација


Основе природних наука ПВ, ДВ

Ботаника
Класификација
Монокотиле, дикотиле
Хербаријум
Значај биљака за човека
Бескичмењаци
Кичмењаци
Основи екологије
Шуме
Екосистеми копнених вода и сувоземни екосистем
Утицај човека на природу
Национални паркови Србије
Речник
Основна својства материје
Основне карактеристике рељефа
Видови енергије
Земљине сфере
Ботаника
Хордати
Класификација живог света
Монокотиле и дикотиле
Бескичмењаци
Заштита I
Заштита II
Значај биљака за човека
Кичмењаци
Национални паркови
Основи екологије
Праживотиње
Речни екосистеми
Шумски екосистеми


Основе природних наука У

Основна својства материје
Видови енергије
Светлосно и топлотно зрачење Сунца
Магнетизам и електрицитет
Хемијски елементи и једињења
Хидросфера
Атмосфера
Литосфера и земљиште
Природна и вештачка горива
Основне карактеристике рељефа
Географија Србије
Ботаника
Класификација
Монокотиле,дикотиле
Хербаријум
Значај биљака за човека
Бескичмењаци
Кичмењаци
Основи екологије
Шуме
Екосистеми копнених вода и сувоземни екосистем
Утицај човека на природу
Национални паркови Србије
Речник
Ботаника
Хордати
Класификација живог света
Монокотиле и дикотиле
Бескичмењаци
Заштита I
Заштита II
Значај биљака за човека
Кичмењаци
Национални паркови
Основи екологије
Праживотиње
Речни екосистеми
Шумски екосистеми


Основе социјалне педагогије – III година, Васпитач у домовима

План, програм и литература 2023.


Основе физичког и здравственог васпитања

Препоручена литература
Испитна питања


П

Педагогија слободног времена

Испитна питања ДВ (III година)


Педагошка комуникологија

План и програм
Испитна питања


Педагошка психологија

Питања за усмени испит
Основни кораци у обради појма (и гранични пример)
Задаци за професионалну праксу – Искуствено знање
 Радионице – страх од одговарања
Системска природа појма
Виготски у одељењу
Виготски
Мотивација 2018
Стратегија суочавања са школским неуспехом 2018
Литература
АУН Приручник
Писа 2009
ПИСА – Презентација Павловиц Бауцал
Зрачење
Пијазе у одељењу
Когнитивни конфликт (сценарио, звук)
Вежба II
Вежба III
ПИСА у Србији 2009
Пракса
Стратегије суочавања са школским неуспехом

Линкови
Нова слика старог света:

Hans Rosiling on Population Growth
Yes they can!
Asia’s rise – how and when | Hans Rosling

Развој научних појмова у настави познавања природе Весна Петровић
Социокултурни приступ развоју: Теорија виготског
Системска природа појма

 Мотивација
Когнитивне грешке
Приче из учионице
 Типови лоших ученика
Стратегије

Развој појмова – Виготски

Основни кораци у обради појма и гранични пример
Не примери таблица
Појам о појму
Примери таблица
Вежбање појмови
Перцепција и Појам
Радионица – појам НАСЕЉЕ
Социокултурни приступ развоју: Теорија виготског
Системска природа појма

Активно учење

Активно учење-приручник

Облици учења

Школска фобија-летак
Случај
Страх од одговарања
Учење
Памћење


Породична педагогија

Испитна питања – I, II, III колоквијум


Породица и савремено друштво

Распоред „онлајн“ предавања за предмет Породица и савремено друштво

Презентација 1
Презентација 2
Презентација 3
Презентација 4
Презентација 5
Презентација 6


Превенција поремећаја у понашању

/


Превенција поремећаја у понашању – ППМ
/


Предшколска дидактика

Упутство за израду дидактичког средства
Испитна питања
Програм


Предшколска педагогија ОСС МСВ

 Упутствo за израду рада (СИР) 2023-2024


Предшколска педагогија ПВ

Социјални развој деце раних узраста
 Упутствo за израду рада (СИР) 2023-2024.
 Припрема за колоквијум
 Исидор Граорац, Предшколска педагогија
Циљеви предшколског васпитања

Мапирање наставних садржаја
Морални развој предшколског детета
 Историјска и друштвена условљеност васпитања
Fridrih Frebel – Вежбе
 Циљеви васпитања
 Историјска и друштвена условљеност васпитања

Идентитет и самопоштовање предшколског детета
Адаптација предшколског детета
Чиниоци развоја предшколског детета
Законитости и карактеристике развоја предшколског детета
Припреме за СИР
Законитости и особине развоја предшколске деце
Идентитет и самопоуздање – вежбе
Физичко васпитање
Физичко васпитање предшколске деце I
Физичко васпитање предшколске деце II
Физички развој деце предшколског узраста у предшколским програмима у Србији
Ф. Фребел о предшколском васпитању и образовању
Предшколска педагогија као научна дисциплина
Основни појмови
Ј.А. Коменски
М. Монтесори


Програм педагошко-психолошко методичког образовања наставника

 Методологија истраживања у васпитно-образовном раду
Дидактика
Лидерство у образовању
Образовна ефективност и развој школа
Педагошка психологија
Рад са даровитим ученицима
Развојна психологија


Психолошке основе васпитног рада у дому ученика – Васпитач у домовима II година

План, програм и литература 2023.


Р

Рад са даровитим ученицима – изборни предмет

План рада 2022-2023
Рад са даровитим ученицима


Рад са даровитим ученицима ППМ

Рад са даровитим ученицима


Развој и учење деце раних узраста

Задаци за професионалну праксу
Питања за усмен испит
Сепарациони страх
Позитивна дисциплина – Пише му на челу
Социо-емоционални развој и одступања
Увод
Брошура – Улагање у образовање у раном детињству у Србији
Органске основе психичког живота
Пренатални развој
Новорођенче
ПАЖЊА – текст уџбеник
ПРАКСА
Памћење
Опште законитости (тенденције) у психофизицком развоју
Органске основе психичког живота
Законитости психофизичког развоја
СИМБОЛИЧКА ФУНКЦИЈА и говор за приручник
Памћење
Темперамент – вежба
Хиперактивност-пракса пв


Развојна психологија ОАС Учитељ – 2019/20.

Хрестоматија
Силабус
 1. недеља предавања – Развој, развојна психологија, претече развојне психологије
 1. недеља вежбе – Нацрти у развојној психологији
 2. недеља предавања и вежбе – Кључна питања развоја; фактори развоја
 3. недеља предавања – Афективно везивање
 3. недеља вежбе – Афективни развој у раном детињству
 4. недеља предавања – Увод у теоријске приступе развоју
 5. недеља предавања и вежбе – Ериксонова теорија психосоцијалног развоја
 6. недеља наставе – Теорије учења и развој
 7. недеља наставе – Пијажеова теорија когнитивног развоја први део
 8. недеља наставе – Пијажеова теорија когнитивног развоја други део
 9. недеља наставе – Пијажеова теорија когнитивног развоја трећи део
 10. недеља наставе – Пијажеова теорија когнитивног развоја четврти део
 11. недеља наставе – Когнитивни развој у средњем детињству
 12. недеља наставе – Средње детињство: моторички развој, цртеж и игра развој говора когнитивна обрада информација
 13. недеља наставе – средње детињство: емоционални и социјални аспекти
Развој и претече развојне психологије, одређење развоја


Развојна психологија ОАС ПВ, ДВ

Ериксонова теорија
 Ериксонова теорија

 Емоцијални развој
Вежбе – Позитивна дисциплина
Предиспитне обавезе
1. Примена инструменталног учења у пракси – 9-13.3.2020.
2. Етика истраживања у психологији – 20.3.2020.
3. Aфективна везаност – 3.4.2020.

Питања за усмени испит из Развојне психологије – 2020
Негативне последице казне
Задаци за професионалну праксу – У, ПВ 2019.
Литература 2018.
Уџбеник
Адолесценција, Јелена Врањешевић
Графичке замене-ослонци за извођење операција

Пример добре употребе слике као ослонца за ментални процес у уџбенику
Пример слике у уџбенику која није подршка за извођење менталних операција
Како расте памет
Оловка пише срцем
Дечији цртежи – предшколски узраст

Афективна везaност

Критични период
Афективна везност 18
Сепарациони страх

Ериксон + емоционални развој

Афективна везаност 18
Емоционални развој
Емоционални развој 18
Ериксонова теорија
Ериксонова теорија 18
Индикатори негативног-позитивног развоја
Self koncept

Пијазе

Конкретне операције – предности и ограничења
Дечја слика света
Оловка пише срцем
Пијазе – конкретне операције 1
Пијазе – предоперационо мишљење
Развој моралног мишљења
Текст задатка – разумевање однос скупа и подскупа
Упутство конзервација


Развојна психологија СМСВ

План рада 2023/2024


Реторика и вештине комуникације

 Испитна питања


Реторика

Материјал за наставу


С

Савремени концепти учења и поучавања ( докторске студије)

Дизајнирање наставних садржаја и могућности саморегулације у различитим приступума учењу
Савремени концепти поучавања – Асоцијативни приступ одређењу кључних појмова
Силабус савремени концепти учења и поучавања
Мапирање
Мапа ума
 Concept Maps
Холистички приступ
Холистички приступ васпитно-образовном процесу
Улога саморегулације у различитим приступима учењу
Развијање курикулума по моделу игре


Сликање

Е-скрипта


Српски језик

/


Социологија – I година, ОАС ПВ, ДВ

Презентација – глобална промена и еколошка криза
Презентација – Владавина, политичка моћ, рат
Презентација – Социјална стратификација
Друштвена стратификација
Стратификација – Сиромаштво
Човек и његово понашање
 Етничка и расна припадност
Материјал за наставу (презентација 1)
Материјал за наставу (презентација 2)
Материјал за наставу (презентација 3)


Социологија образовања

Распоред „онлајн“ предавања за предмет Социологија образовања

 Презентација 1
 Презентација 2
 Презентација 3
 Презентација 4
 Презентација 5
 Презентација 6


Сценска уметност

Adrian Negru (одломци)
Списак литературе


Т

ТEFL – Изборни предмет 7 силабус

TEFL Syllabus 2015


ТЕYL Изборни предмет 8 – силабус

TEYL Syllabus 2015


Теорија и пракса курикулума

Тема есеја ППМ
Тема есеја МАС Учитељ
План и програм наставе учења – први разред
Програм наставе и учења за II разред
Упутсво за писање есеја
Презентација 1 – Појам и суштина курикулума
Презентација 2 – Курикулум и настава
3 План и програм наставе и уцења
4 Исходи, стандарди и компетенције
 5 Оцењивање засновано на стандардима
Школска документација
Школско развојно планирање
Матрица постигнућа
Образовни стандарди
Интегрисани курикулум


Технике учења-мастер ДВ

Технике учења
Водич за учење
Испитна питања
Пример приказа монографије


У

Увод у педагогију

 Упутство за припрему предиспитних обавеза
 Увод у педагогију настава на даљину – УПУТСТВО
 Циљ и задаци образовања
 Најзначајнији педагошки мислиоци и њихове идеје
 Педагогија као наука однос према другим наукама
 Психосоцијални развој личности
Васпитање као специфично људска делатност и процес


Увод у проучавање књижевности

Шта је књижевност
Наука о књижевности
Античка књижевност
Антигона
 Хуманизам и ренесанса
 Данте, Пакао
 Петрарка
 Шекспир
 Хамлет

Стилске фигуре

Испитна питања
Текстови – вежбе


Ф

Филозофија са етиком

Литература


Ш

Школска и породична педагогија

Упутства за израду рада (СИР)
Испитна питања