Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Материјали за наставу


А

Академски енглески језик (мастер)

EAP syllabus 2019/2020


Академско писање

АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ кратак водич и практикум (draft version)
Кратак водич кроз академско писање
Академско писање – вежбе


В

Васпитање за хумане односе међу половима – Изборни предмет 5 ПВ, ДВ

Васпитање младих за хумане односе међу половима, Доц. др Маргит Савовић
Припрема


Г

Говорне вештине и комуникација

Испитна питања


Д

Детињство и права детета-изборни модул

Литература
Партиципација ученика и ауторитет наставника
Партиципативна права детета и појам развојних могућности
Развојно психолошки аспект конвенције о правима детета
Развојне компетенције као основа права детета на партиципацију
Слика детета у медијима Србије
Права детета у школи-основа за интервју
Континуитет и дисконтинуитет у васпитању
1. Детињство и култура
2. Детињство у савременом свету
3а. Слика детета у медијима-Берлин
4. Конвенција о правима детета
5. Права детета и образовање
6. Партиципација


Дечија игра и стваралаштво – Изборни предмет 8

Оперативни програм
Карактеристике дечије игре и стваралаштва
ДЕЧИЈА ИГРА И СВАРАЛАШТВО
Дечија игра, стваралаштво и развој II
Васпитање игром III
Услови и поступци за развијање стваралаштва IV


Дидактика

Облици наставног рада-вежбе
Групни облик рада – вежбе
Вербалне наставне методе
Метода демонстрације-вежбе
Текст методе-вежбе
Метода лабораторијских и практичних радова
др Грозданка Гојков, Докимологија
Дидактички елементи хеуристичког модела наставе у функцији иновирања наставног процеса

Задаци за праксу 1 –  Циљеви, задаци и исходи наставе
Задаци за праксу 2 –  Протокол за праћење артикулације часа
Задаци за праксу 3 – Протокол за праћење облика, метода и средстава
Задаци за праксу 4 –  Задаци за праксу


Е

Енглески језик (стручни) – материјал

English for Specific Purposes for Students of Education – 2019/2020 academic year. Prepared by Vera Savic, Lecturer


Енглески језик струке ESP – силабус

ESP Syllabus 2019/2020


Енглески језик – Увод у методику наставе

Introduction into Methodology of Teaching English 2019/2020


З

Зелени путокази

Зелени путокази


И

Инклузивно образовање – теорија и пракса (мастер)

Обрасци ИОП

Школска 2019/2020.

Програм и план предмета У
Програм и план предмета ПВ
Приручник за примену посебног протокола за заштиту од насиља
Приступ школи и образовно окружење (UNICEF Webinar)
Посебни протокол за заштиту од насиља
Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања

Школска 2018/2019.

Програм и план предмете У
Програм и план предмета ПВ


Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – МАС ДВ

Програм предмета
 Задаци


Инклузија у образовању

Програм предмета
Формулари и упутства за предиспитну обавезу
Примери добрих задатака са праксе
Обавештење (дошколовање)
Предиспитне обавезе студената

Предиспитне обавезе 2017/2018

Предиспитне обавезе и задаци за праксу У ПВ
Предиспитне обавезе ДВ


Интеракција и комуникација у васпитању

Интеракција у васпитном раду
Личност детета-фактор у креирању педагошке интеракције
Личност педагошког радника
Первазивни поремећаји
Положаји и улоге
Развојна одступања
Интеракција-текстови за студенте


Интеркултурално образовање

Програм предмета – школска 2016/2017
Критика старих и нова значења културе


Ј

Језичке игре у говорном развоју

Иманентнометодичка интерпретација
Испитна питања


К

Књижевни жанр у настави (модул)

Испитна питања


Књижевност за децу

Андерсен
Басне
Бранко Ћопић, проза
Десанка Максимовић
Светлана Велмар Јанковић
Тиодор Росић
Милован Данојлић
Драган Лукић
Десанка Максимовић, поезија за децу
Народна књижевност за децу
М. Милинковић, Историја српске књижевности за децу и младе (први колоквијум)
Марјановић, Ђурицковић, књ. 1 (први колоквијум)
Милован Данојлић, Наивна песма (први колоквијум)
Ново Вуковић, Ј. Ј. Змај (први колоквијум)
Ново Вуковић (први колоквијум)
Т. Петровић, Историја српске књижевности за децу (први колоквијум)

Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ.1 (други колоквијум)
Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ.2 (други колоквијум)
М. Милинковић, Историја српске књижевности за децу и младе (други колоквијум)
М. Милинковић, Страни писци за децу и младе (други колоквијум)
Н. Вуковић, Увод у књижевност за дјецу и омладину (други колоквијум)
Петар Пијановић, Наивна прича (други колоквијум)

Иво Залар Дечји роман (трећи колоквијум)
М. Милинковић, Страни писци за децу и младе (трећи колоквијум)
Н. Вуковић, Увод у књижевност за дјецу и омладину (трећи колоквијум)
В. Марјановић, М. Ђуричковић, Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ. 1 (трећи колоквијум)
В. Марјановић, М. Ђуричковић, Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књ. 2 (трећи колоквијум)

Успавана лепотица
Пепељуга
Мала сирена
Српска драма за децу, Бранислав Крављанац
Појам и име књижевности за децу
Гроздана Олујић Поетика бајке
Иво Залар Дечји роман
Гроздана Олујић Међужанровски односи:бајка и фантастична прича
Ново Вуковић Специфичност фантастичног у књижевности за дјецу
Народна књижевност у функцији књижевности за децу
О дјечјој причи, Милан Црнковић
Гроздана Олујић, Стакларева љубав


Конструктивно решавање сукоба

Програм предмета


Курикулуми предшколског васпитања – Мастер ПВ

Облици рада са даровитима
Припреме за СИР
Мапа основе програма
Основне информације студентима 2019.
Упутства за израду рада (СИР)
Социјална димензија образовања – вежбе
Компарација програма II
КВП Јапан
КПВ Социјална димензија
Полазишта и класификација
Курикулуми предшколског васпитања
Испитна питања


М

Медијска писменост

Испитна питања 2019.


Методика васпитног рада ДВ – мастер

Моралне дилеме
Основне информације студентима 2019.
Васпитни поступци родитеља према адолесцентима
Подстицање ученика похвалом и наградом
Социјална интеракција
Морални развој и морално васпитање
Оперативни програм


Методика васпитно-образовног рада

Методика васпитно-образовног рада (Основне и пратеће делатности)
 Опште основе предшколског програма
Тематско планирање у дечијем вртићу
Основне информације студентима за радну 2019/2020. годину
СИР за 2019/2020. годину
Дечја игра
МВОР – Циљеви, задаци и захтеви за установу и васпитача
Увод у Методику васпитно-образовног рада
Начела васпитно-образовног рада
Задаци и захтеви за установу и васпитача
Начела предшколског васпитања и образовања
Повезивање ПУ са друштвеном средином
Посматрање дечјег понашања и праћење развоја
Евалуација рада васпитача
Делатности предшколске установе
Сарадња предшколске установе и породице у припреми деце за школу
Припрема деце за школу: Сарадња породице и предшколске установе
Сарадња предшколске установе и школе у припреми деце за полазак у школу
Развој вољног понашања, вољне контроле и самоконтроле


Методика ликовног васпитања

Програм интегрисане праксе – 2019. година
Подручја рада – циљеви
Морин Кокс – Дечији цртеж
Богомил Карлаварис – Развој дечијег цртежа
Образац за анализу активности
Образац за припрему за усмерену активност
Препоручена литература – ПВ III година
Скрипта за припрему колоквијума и испита визуелне комуникације 1

Задаци за праксу

Методика ликовног васпитања интегрисана пракса 2019


Методика музичког васпитања

Музичке способности (васпитачи)
Испитна питања за ванредне студенте


Методика наставе енглеског језика на раном узрасту

 Силабус


Методика наставе ликовне културе

Е-скрипта – II део У III година
Задаци за праксу
Морин Кокс – Дечији цртеж
Богомил Карлаварис – Развој дечијег цртежа
Списак литературе
Образац за анализу часа практичне наставе
Препоручена литература – У III година
Е-скрипта – I део У III година
Писана припрема – шаблон


Методика наставе математике

Александра Михајловић
Ненад Вуловић


Методика наставе музичке културе

Протокол за праћење часа
Наставни програм за предмет Музичка култура у I и II разреду основне школе
Наставни програм за предмет Музичка култура у III разреду основне школе
Наставни програм за предмет Музичка култура у IV разреду основне школе


Методика наставе природе и друштва

Задатак за праксу – Упитник за анализу уџбеника (III година Учитељ)
Глобални и оперативни план-задатак за праксу III година
Упитник
Општи стандарди постигнућа-Природа и друштво

Материјали за евалуацију часова

Протокол за евалуацију часа
Пример попуњеног протокола
Упутство за коришћење протокола

Уводни део часа-теорија
Задаци за праксу
Припрема за час хеуристичке наставе
Садржаји наставе ПиД-сличности и разлике
Хеуристичка настава


Методика наставе српског језика и књижевности

Методика наставе српског језика и књижевности (Милија Николић)
Методика наставе српског језика и књижевности (Вук Милатовић)
Питања за трећи део испита
Питања за други колоквијум (26.4.2018)
Испитна питања – 3.10.2014.
Жанровске особености
Драмски говор
Питања за први колоквијум


Методика наставе физичког васпитања

Испитна питања


Методика рада домског васпитача

Испитна питања
План рада
Прилог
Задаци за праксу


Методика рада у домским и специјализованим васпитно-образовним установама

Упутство за израду семинарског рада МРУДИСУ


Методика развоја говора

Испитна питања – 3.10.2014.
Оријентациона мапа


Методика развоја почетних математичких појмова

  Испитна питања за други колоквијум


Методички практикум развоја говора

Литература за припремање наставе
 Прирема за писање
ПРИПРЕМА ЗА УСМЕРЕНУ АКТИВНОСТ (ПЛАНИРАНУ СИТУАЦИЈУ УЧЕЊА)
Помоћни матераијал (фонетска гимнастика)


Методологија педагошких истраживања

Испитна питања
 Методологија педагошких истраживања – хипотезе
Методологија педагошких истраживања – увод
Методологија педагошких истраживања – основе и научни метод
Методологија педагошких истраживања – основни чиниоци, мерење и мерни инструменти
SPSS – припрема шифрарника и базе
SPSS – категоричке и нумеричке варијабле, хи-квадрат и т-тест


Модели организације рада у дому

Области рада и компетенције васпитача
Модели организације рада у домовима – испитна питања (писмени)
Питања за усмени испит
Питања за писмени испит
Допунска литература за припрему колоквијума и испита


Музичка култура

Испитна питања – Васпитач у домовима


Н

Настава граматике у основној школи (изборни предмет)

Испитна питања


О

Одрживи развој животне средине

Еколошки изазов – књига (173Mb)
Атмосфера
Атмосфера
Еколошки отисак
Основи екологије
Основи екологије
Вода и земљиште
Вода и земљиште
Енергија и минерални ресурси
Енергија и минерални ресурси


Општа хигијена

Лична хигијена и болести
Дезинфекција и стерилизација
HIV i AIDS
Општа хигијена
Зивотна средина и комунална хигијена


Основе антропомоторике  IIИзборни 6

Питања за колоквијум


Основе визуелне уметности 1

Скрипта (први део)
Скрипта (други део)


Основе визуелне уметности 2

Историја уметности – Бранко Вујовић


Основе домске педагогије

Програм предмета
Испитна питања
Задаци за праксу


Основе информатике

Презентација


Основе комуникологије

Испитна питања и литература 2019.


Основе природних наука ПВ, ДВ

Ботаника
Класификација
Монокотиле, дикотиле
Хербаријум
Значај биљака за човека
Бескичмењаци
Кичмењаци
Основи екологије
Шуме
Екосистеми копнених вода и сувоземни екосистем
Утицај човека на природу
Национални паркови Србије
Речник
Основна својства материје
Основне карактеристике рељефа
Видови енергије
Земљине сфере
Ботаника
Хордати
Класификација живог света
Монокотиле и дикотиле
Бескичмењаци
Заштита I
Заштита II
Значај биљака за човека
Кичмењаци
Национални паркови
Основи екологије
Праживотиње
Речни екосистеми
Шумски екосистеми


Основе природних наука У

Основна својства материје
Видови енергије
Светлосно и топлотно зрачење Сунца
Магнетизам и електрицитет
Хемијски елементи и једињења
Хидросфера
Атмосфера
Литосфера и земљиште
Природна и вештачка горива
Основне карактеристике рељефа
Географија Србије
Ботаника
Класификација
Монокотиле,дикотиле
Хербаријум
Значај биљака за човека
Бескичмењаци
Кичмењаци
Основи екологије
Шуме
Екосистеми копнених вода и сувоземни екосистем
Утицај човека на природу
Национални паркови Србије
Речник
Ботаника
Хордати
Класификација живог света
Монокотиле и дикотиле
Бескичмењаци
Заштита I
Заштита II
Значај биљака за човека
Кичмењаци
Национални паркови
Основи екологије
Праживотиње
Речни екосистеми
Шумски екосистеми


Основе физичког и здравственог васпитања

Препоручена литература
Испитна питања


П

Педагошка комуникологија

План и програм
Испитна питања


Педагошка психологија

 Радионице – страх од одговарања
Системска природа појма
Виготски у одељењу
Виготски
Мотивација 2018
Стратегија суочавања са школским неуспехом 2018
Литература
АУН Приручник
Писа 2009
ПИСА – Презентација Павловиц Бауцал
Зрачење
Пијазе у одељењу
Когнитивни конфликт (сценарио, звук)
Вежба II
Вежба III
ПИСА у Србији 2009
Пракса
Стратегије суочавања са школским неуспехом

Линкови
Нова слика старог света:

Hans Rosiling on Population Growth
Yes they can!
Asia’s rise – how and when | Hans Rosling

Развој научних појмова у настави познавања природе Весна Петровић
Социокултурни приступ развоју: Теорија виготског
Системска природа појма

 Мотивација
Когнитивне грешке
Приче из учионице
 Типови лоших ученика
Стратегије

Развој појмова – Виготски

Основни кораци у обради појма и гранични пример
Не примери таблица
Појам о појму
Примери таблица
Вежбање појмови
Перцепција и Појам
Радионица – појам НАСЕЉЕ
Социокултурни приступ развоју: Теорија виготског
Системска природа појма

Активно учење

Активно учење-приручник

Облици учења

Школска фобија-летак
Случај
Страх од одговарања
Учење
Памћење


Породична педагогија

Испитна питања – I, II, III колоквијум


Превенција поремећаја у понашању

Спремност на промену понашања
Основне информације студентима за радну 2019/2020. годину
Основе управљања понашањем и технике надзора
Депресивно дете
О теорији и пракси превенције
Припрема за самосталан истраживачки рад студената
Просоцијално и социјално одговорно понашање
Социјално понашање појединца у систему усвојених друштвених норми
Агресивно понашање деце и младих
Дечија раздражљивост
Дете са потешкоћама у концентрацији
Дете које се превише прилагођава
Раздражено дете


Превенција поремећаја у понашању – ППМ

Основне информације студентима


Предшколска дидактика

Испитна питања
Програм


Предшколска педагогија ПВ

Припреме за СИР
Законитости и особине развоја предшколске деце
 СИР за 2019/2020. годину
Основне информације студентима за радну 2019/2020. годину
Идентитет и самопоуздање – вежбе
Физичко васпитање
Физичко васпитање предшколске деце I
Физичко васпитање предшколске деце II
Физички развој деце предшколског узраста у предшколским програмима у Србији
Ф. Фребел о предшколском васпитању и образовању
Предшколска педагогија као научна дисциплина
Основни појмови
Ј.А. Коменски
М. Монтесори


Програм педагошко-психолошко методичког образовања наставника

 Методологија истраживања у васпитно-образовном раду
Дидактика
Лидерство у образовању
Образовна ефективност и развој школа
Педагошка психологија
Рад са даровитим ученицима
Развојна психологија


Р

Рад са даровитим ученицима – изборни предмет

Испитна питања


Рад са даровитим ученицима ППМ

Рад са даровитим ученицима


Развој и учење деце раних узраста

Питања за усмен испит
Сепарациони страх
Позитивна дисциплина – Пише му на челу
Социо-емоционални развој и одступања
Увод
Брошура – Улагање у образовање у раном детињству у Србији
Органске основе психичког живота
Пренатални развој
Новорођенче
ПАЖЊА – текст уџбеник
ПРАКСА
Памћење
Опште законитости (тенденције) у психофизицком развоју
Органске основе психичког живота
Законитости психофизичког развоја
СИМБОЛИЧКА ФУНКЦИЈА и говор за приручник
Памћење
Темперамент – вежба
Хиперактивност-пракса пв


Развојна психологија

Питања за усмени испит из Развојне психологије – 2019
Негативне последице казне
Задаци за професионалну праксу – У, ПВ 2019.
Литература 2018.
Уџбеник
Адолесценција, Јелена Врањешевић
Графичке замене-ослонци за извођење операција

Пример добре употребе слике као ослонца за ментални процес у уџбенику
Пример слике у уџбенику која није подршка за извођење менталних операција
Како расте памет
Оловка пише срцем
Дечији цртежи – предшколски узраст
Питања за усмени испит 2018.

Афективна везност

Критични период
Афективна везност 18
Сепарациони страх

Ериксон + емоционални развој

Афективна везност 18
Емоционални развој
Емоционални развој 18
Ериксонова теорија
Ериксонова теорија 18
Индикатори негативног-позитивног развоја
Self koncept

Пијазе

Конкретне операције – предности и ограничења
Дечја слика света
Оловка пише срцем
Пијазе – конкретне операције 1
Пијазе – предоперационо мишљење
Развој моралног мишљења
Текст задатка – разумевање однос скупа и подскупа
Упутство конзервација


Реторика

Материјал за наставу


С

Сликање

Е-скрипта


Српски језик

Материјал за вежбе Српски језик – васпитачи
Материјал за вежбе Српски језик 1 – У
Историја српског књижевног језика – Српски језик И
Српски језик 2 (правопис)-вежбање
Српски језик 2 У-вежбање
Припрема за колоквијум (2010/11)
Припрема за колоквијум 2 (2010/11)
Припрема за колоквијум
Припрема за испит Српски језик 1 (2009/2010)
Припрема за испит Српски језик 2 (2009/2010)
Припрема за испит Српски језик 1-учитељи
Припрема за испит Српски језик 2-учитељи (Синтакса)
Задаци за вежбање за студенте на дошколовању


Сценска уметност

Adrian Negru (одломци)
Списак литературе


Т

ТEFL – Изборни предмет 7 силабус

TEFL Syllabus 2015


ТЕYL Изборни предмет 8 – силабус

TEYL Syllabus 2015


Теорија и пракса курикулума

Тема есеја ППМ
Тема есеја МАС Учитељ
План и програм наставе учења – први разред
Програм наставе и учења за II разред
Упутсво за писање есеја
Презентација 1 – Појам и суштина курикулума
Презентација 2 – Курикулум и настава
3 План и програм наставе и уцења
4 Исходи, стандарди и компетенције
 5 Оцењивање засновано на стандардима
Школска документација
Школско развојно планирање
Матрица постигнућа
Образовни стандарди
Интегрисани курикулум


Технике учења-мастер ДВ

Технике учења
Водич за учење
Испитна питања
Пример приказа монографије


У

Увод у проучавање књижевности

Шта је књижевност
Наука о књижевности
Античка књижевност
Антигона
 Хуманизам и ренесанса
 Данте, Пакао
 Петрарка
 Шекспир
 Хамлет

Стилске фигуре

Испитна питања
Текстови – вежбе


Ф

Филозофија са етиком

Литература


Ш

Школска и породична педагогија

Испитна питања