Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2014.


Резултати испита одржаних у децембру 2014. године:

Говорне вештине и комуникација – колоквијум (поправни)
Основе комуникологије – колоквијум (поправни)
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – поновљени – У
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – поновљени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – поновљени – ДВ
Изборни 7 – Модул Кнјижевност – У – ИИИ година
Енглески језик струке – колоквијум И (поправни)
Методика српског језика и књизевности – И поправни колоквијум
Школска и породична педагогија – ИИ поправни колоквијум
Социологија образовања У – колоквијум
Француски језик – колоквијум
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ, ДВ
Српски језик 2 У – колоквијум (поправни)
Српски језик – колоквијум
Основе комуникологије ПВ – колоквијум
Српски језик – колоквијум
Говорне вештине и комуникација – колоквијум
Увод у проучавање књижевности – колоквијум 2 – У
Увод у педагогију, Породична педагогија – испит
Школска и породицна педагогија – ИИ колоквијум
Математика
Академски енглески језик – мастер – поправни колоквијум
Инклузивно образовање-теорија и пракса (предиспитне обавезе)
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум ИИ
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум ИИ
Историја српске књижевности 1 – колоквијум
Енглески језик струке – И колоквијум
Елементарне игре – поправни
Филозофија са етиком – колоквијум
Основе визуелне уметности У – колоквијум (поправни)
Основе природних наука У – колоквијум (поправни)
Основе природних наука ДВ – колоквијум (поправни)
Школска и породична педагогија У – колоквијум И (поправни)
Академски енглески језик (мастер) – колоквијум
Инклузивно образовање-теорија и пракса – колоквијум
Инклузија у образовању ПВ, ДВ – колоквијум
Спортско-рекреативне активности ПВ,ДВ
Реторика
Елементарне игре и пливање – колоквијум И
Рад са децом са посебним потребама (Инклузивно образовање)
Инклузија у образовању У – колоквијум
Основе визуелне уметности ПВ,ДВ – колоквијум (поправни)
Српски језик 2 У – колоквијум


Резултати испита одржаних у новембру 2014 године:

Методика ликовног васпитања ПВ – колоквијум И
Математика ПВ – колоквијум И
Математика ИИ – колоквијум И
Увод у проучавање књижевности У – колоквијум И (поправни)
Основе визуелне уметности У – колоквијум И
Реторика и Филозофија са етиком
Дидактика У – колоквијум И (поправни)
Дидактика ПВ – колоквијум И (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум И (поправни)
Елементарне игре ПВ – колоквијум
Основе природних наука ДВ – колоквијум
Основи информатике ДВ – колоквијум И
Основи информатике ПВ – колоквијум И
Основи информатике У – колоквијум И
Школска и породична педагогија – И колоквијум
Основе визуелне уметности ПВ, ДВ – колоквијум
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум (поновљени)
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум (поновљени)
Филозофија са етиком ПВ
Математика – апсолвенти
Инклузивно образовање-теорија и пракса – мастер (колоквијум)
Српски језик И – колоквијум (поправни)
Методика наставе музичке културе
Дидактика


Резултати испита одржаних у октобру 2014 године:

Курикулуми предшколског васпитанја – Мастер ПВ – ИИ година
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду – ДВ Мастер
Дидактика – 1 колоквијум – У
Дидактика – 1 колоквијум – ПВ
Дидактика – 1 колоквијум – ДВ
Предшколска педагогија – 1 колоквијум (ПВ друга година)
Превенција поремецаја у понасању – 1 колоквијум (ДВ треца година)
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – У
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – ДВ
Српски језик 1 – Колоквијум
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама)
Књижевност за децу – усмени
Увод у проучавање књижевности У
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама)
Интеркултурално образовање
Математика
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Књижевност за децу – усмени – У
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Увод у историју књижевности (изборни 6) – У
Увод у педагогију
Психотерапијске технике
Психопатологија
Психопатологија октобар – ДОДАТНО
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Дечија игра и стваралаштво – колоквијум
Превенција поремећаја у понашању – колоквијум
Методика васпитно-образовног рада – колоквијум
Предшколска педагогија ИИ – колоквијум
Предшколска педагогија И – колоквијум

Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум


Резултати испита одржаних у септембру 2014 године:

Основе социјалне педагогије
Конструктивно решавање сукоба
Методика српског језика и књижевности
Методика наставе музичке културе
Интеркултурално образовање
Дидактика ДВ
Дидактика ПВ
Дидактика У
Општи енглески језик У
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама)
Општа хигијена
Екологија
Методологија педагошких истраживања
Елементарни математички појмови ПВ
Математика ИИ
Књижевност за децу ПВ – писмени (октобар)
Књижевност за децу У – писмени (октобар)
Увод у проучавање књижевности У – усмени (октобар)
Српски језик ИИ
Практикуми – допуна – Породична педагогија, Школска и породична, Увод у педагогију
Увод у педагогију – Практикум
Школска и породична педагогија – Практикум
Породична педагогија
– Практикум
Увод у проучавање књижевности У – писмени (октобар)
Увод у педагогију
Општа педагогија
Школска и породична педагогија
Породична педагогија

Српски језик 1 – У
Књижевност за децу У – усмени
Српски језик ПВ, ДВ
Књижевност за децу ПВ – усмени
Социологија ПВ
Социологија ДВ
Енглески језик струке У
Енглески језик ПВ, ДВ
Конструктивно решавање сукоба
Основе социјалне педагогије ДВ
Развојна психологија У
Педагошка психологија У, ДВ
Педагогија слободног времена
Основе физичког и здравственог васпитања
Терминологија
Елементарне игре и пливање
Основе антропомоторике 2
Корективна гимнастика
Спортско рекреативне активности

Педагошка дијагностика
Школска и породична педагогија БЈ
Методологија педагошких истраживања
Педагошке основе васпитног рада
Конструктивно решавање сукоба
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена
Општа хигијена У – дошколовање
Зелени путокази ПВ
Општи енглески језик У
Екологија
Математика
Методика наставе природе и друштва
Књижевност за децу васпитачи – писмени
Књижевност за децу У – писмени
Психопатологија детињства и младости
Развојне кризе и ментално здравље
Психотерапијске технике у васпитном раду

Интеркултурално образовање
Функционални стилови српског језика
ИЦТ у настави – мастер
Дидактика У
Дидактика ПВ
Дидактика ДВ
Дидактика ППМ
Технике учења ДВ – мастер
Школска и породична педагогија У
Практикуми – Увод у педагогију
Практикуми – Школска и породична педагогија
Практикуми – Породична педагогија

Књижевност за децу У – усмени
Енглески језик струке У
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама)
Књижевност – изборни предметни модул
Српски језик 1
Српски језик ПВ, ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Одлике група и међугрупних односа
Српски језик 2
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени


Резултати испита одржаних у августу 2014 године:

Књижевност за децу ПВ – усмени
Филозофија васпитања ПВ – мастер
Филозофија са етиком
Говорна култура
Педагошка статистика
Методика грађанског васпитања
Методологија педагошких истраживања
Педагошка дијагностика
Увод у педагогију У
Увод у педагогију ПВ
Породична педагогија

Информатика
Књижевност У – изборни предметни модул
Методика упознавања околине ПВ – писмени
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Тумачење књижевног дела – Мастер У
Социологија ПВ
Социологија ДВ
Изабрани књижевни жанр
Зелени путокази ПВ
Опста хигијена
Конструктивно ресавање сукоба
Енглески језик (општи) – ДВ – И Година
Енглески језик (општи) – ПВ – И Година
Књизевност за децу – писмени – У
Књизевност за децу – писмени – ПВ
Основе социјалне педагогије – ДВ
Екологија
Математика – У
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психолошке основе групног рада
Одлике група и међугрупних односа

Интеракција и комуникација у васпитном раду (диференцијални)
Психологија комуникације
Развојне кризе и ментално здравље
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости

Методика наставе природе и друштва – Уцитељ
Практикуми – Породична педагогија
Практикуми – Школска и породична педагогија
Практикуми – Увод у педагогију

Изабрани књижевни жанр – Мастер ПВ
Интеркултурално образовање
Технике учења
Општи енглески језик – У – И година писмени
Педагогија слободног времена
Дидактика – У
Дидактика – ПВ
Дидактика – ДВ
Инклузивно образованје – ПВ – мастер
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама)
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Српски језик 2
Школска и породична педагогија
Српски језик 1
Филозофија са етиком
Филозофија васпитанја

Српски језик – ПВ, ДВ
Енглески језик струке – У
Превенција поремећаја у понашању
Предшколска педагогија-1. Колоквијум
Предшколска педагогија-2. колоквијум
Методика васпитно-образовног рада
Дечија игра и стваралаштво
Курикулуми предшколског васпитања
Методика васпитног рада ДВ


Резултати испита одржаних у јуну 2014 године:

Увод у историју српске књижевности – коначна оцена
Књижевност за децу У
Књижевност за децу ПВ
Књижевност за децу У – испит
Књижевност за децу ПВ – испит
Информатика
Педагогија слободног времена
Педагошка комуникологија – мастер
Породична педагогија и ППМ програм Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Основе природних наука У
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Општа хигијена
Академски енглески језик – писмени – мастер
Увод у историју српске књижевности У
Методологија педагошких истраживања (Педагошка статистика)
Педагошка дијагностика – мастер
Методологија педагошких истраживања
Методика грађанског васпитања – мастер
Методика упознавања околине – писмени – ПВ
Општи енглески језик И година – писмени – У
Основе социјалне педагогије ДВ
Конструктивно решавање сукоба
Култура младих
Образовање за одрживи развој

Социологија ДВ
Социологија ПВ
Основе физичког и здравственог васпитања
Изабрани књижевни жанр ПВ – мастер
Увод у проучавање књижевности – усмени
Породична педагогија – практикуми
Социјална психологија ДВ – мастер
Информатика у образовању У – колоквијум И и ИИ
Основе информатике У – колоквијум И и ИИ
ИЦТ у настави У – мастер
Методика наставе природе и друштва
Зелени путокази ПВ
Одрживи развој животне средине У – мастер
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Психопатологија детињства и младости
Основе антропомоторике 2
Енглески језик (општи) ПВ
Енглески језик (општи) ДВ
Тумачење књижевног дела У – мастер
Књижевност за децу У – писмени
Основе физичког и здравственог васпитања
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Психотерапијске технике у васпитном раду
Психопатологија

Математика И и ИИ
Екологија
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама)
Српски језик ИИ У
Говорна култура – мастер
Педагогија слободног времена У ПВ
Дидактика У
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Дидактика У – колоквијум ИИИ (поправни)
Технике учења ДВ – мастер
Интеркултурално образовање
Педагогија слободног времена ДВ МЦ – практикум
Педагогија слободног времена У ПВ – практикум
Интеракција и комуникација у васпитном раду У
Школска и породична педагогија
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Педагошка психологија

Српски језик И
Методика наставе физичког васпитања 2. колоквијум
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама)
Дидактика ПВ – писмени
Дидактика ДВ – писмени
Дидактика ДВ – колоквијум ИИИ (поправни)
Дечија игра и стваралашво (ПВ-мастер), колоквијум
Методика васпитног рада (ДВ-мастер), колоквијум
Методика васпитно-образовног рада, колоквијум
Рад са даровитим ученицима (изборни предмет), колоквијум
Курикулуми предшколског васпитања (ПВ-мастер), колоквијум
Предшколска педагогија – Колоквијум
Филозофија са етиком
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојна психологија – поправни колоквијум
Методика наставе енглеског језика У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Изабрани књижевни жанр – изборни – У
Енглески језик струке У
Српски језик – испит – ПВ, ДВ


Резултати испита одржаних у мају 2014 године:

Породична педагогија други поправни колоквијум
Увод у педагогију други поправни колоквијум
Весна Трифуновиц – резултати колоквијума – ПВ
Социологија – колоквијум – ДВ
Основе социјалне педаагогије – колоквијум
Конструктивно решавање сукоба – колоквијум
Психопатологија детињства и младости – колоквијум ИИ
Методика наставе музићке културе У – колоквијум ИИ
Дидактика У – колоквијум ИИИ
Дидактика ДВ – колоквијум ИИИ
Дидактика У
Књизевност за децу – Колоквијум 2 – У
Књижевност за децу – Колоквијум 2 – ПВ
Основе визуелне уметности 2 – колоквијум (поправни)
Породична педагогија – Други колоквијум
Општи енглески – У прва година – ИИ колоквијум
Изборни 6 – Увод у историју књижевности – У
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум (поправни)
Увод у педагогију – колоквијум ИИ
Књизевност за децу – Поновљени колоквијум 1 – У
Филозофија са етиком У – колоквијум И и ИИ
Педагогија слободног времена – колоквијум ИИ (поправни)
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум (поправни)
Рад са децом са посебним потребама
Општа хигијена – колоквијум (поправни)
Екологија – колоквијум (поправни)
Књижевност за децу – Поновљени Колоквијум 1 – ПВ


Резултати испита одржаних у априлу 2014 године:

Педагошка комуникологија
Основе визуелне уметности 2 У
Методика ликовног васпитања ПВ – колоквијум
Педагогија слободног времена – колоквијум ИИ
Школска и породична педагогија
Породична педагогија
Увод у педагогију
Српски језик ПВ, ДВ
Општи енглески језик У – колоквијум И
Интеркултурално образовање – колоквијум
Изабрани књижевни жанр ПВ – мастер
Увод у проучавање књижевности – Усмени – ДВ
Књижевност за децу – Усмени – У
Методологија педагошких истраживања – Испит
Методологија педагошких истраживања – И колоквијум
Педагошка статистика – Испит
Практикуми код Проф. др Гордане Будимир-Нинковић
Српски језик 1 – Писмени испит – У
Тумачење књижевног дела – Мастер У
Увод у педагогију – први поправни колоквијум
Породична педагогија – први поправни колоквијум
Методика наставе музичке културе – колоквијум И (поправни)
Инклузија у образовању ( Рад са децом са посебним потребама)
Методика наставе природе и друштва У
Методика упознавања околине ПВ
Српски језик ИИ – Испит – У ИИ год.
Књижевност за децу – Колоквијум 1 – У
Увод у проучавање књижевности – У

Математика
Дидактика У
Дидактика ПВ – дошколовање
Дидактика ПВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука ДВ
Одрживи развој животне средине У – мастер
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Педагошка психологија
Психологија комуникације

Увод у проучавање књижевности – ДВ
Књижевност за децу – писмени део
Основе информатике
ИЦТ у настави
Основе физичког и здравственог васпитања – И Кол.
Педагогија слободног времена ДВ – колоквијум ИИ
Општа хигијена – колоквијум
Екологија – колоквијум
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама) У
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Припрема деце за полазак у школу – Коначне оцене, Обавештење
Социјална психологија ДВ – мастер
Интеркултурално образовање
Енглески језик струке – ИИ год. У
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојне кризе и ментално здравље
Психопатологија детињства и младости
Општи енглески језик – И година – У
Развојна психологија – И колоквијум – У
Методике васпитно-образовног рада – колоквијум
Породица и савремено друштво
Социологија
Култура младих

 


Резултати испита одржаних у марту 2014 године:

Академски енглески језик – писмени – Мастер
Књижевност за децу – Колоквијум 1 – ПВ
Превенција поремећаја у понашању
Предшколска педагогија-1. Колоквијум
Предшколска педагогија-2. Колоквијум
Курикулуми предшколског васпитања
Дечија игра и стваралаштво

Породична педагогија – И колоквијум
Педагогија слободног времена ДВ – колоквијум И (поправни)
Педагогија слободног времена ПВ – колоквијум И (поправни)
Дидактика У – колоквијум ИИ (поправни)
Дидактика ДВ – колоквијум ИИ (поправни)
Основе информатике У – колоквијум И
Информатика у образовању У – колоквијум И
Основе природних наука У – колоквијум И (поправни)
Интеракција и комуникација у васпитном раду У
Увод у педагогију – И кол.
Математика – апсолвентски рок
Дечија игра и стваралаштво – Мастер ПВ
Методика васпитног рада – Мастер ДВ
Филозофија са етиком
Педагогија слободног времена ДВ – колоквијум И
Педагогија слободног времена – колоквијум И
Рад са децом са посебним потребама
Дидактика ДВ – колоквијум ИИ
Дидактика У – колоквијум ИИ
Предшколска педагогија ИИ кол.
Методика наставе природе и друштва У
Дидактика У


Резултати испита одржаних у фебруару 2014 године:

Основе природних наука У – колоквијум И
Тумачење књижевног дела – МАСТЕР У
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум поправни
Изабрани књижевни жанр – изборни – У
Спортско рекреативна настава ПВ, ДВ – колоквијум
Терминологија у физичкој култури – колоквијум
Спортско рекреативне активности – колоквијум

Функционални стилови српског језика
Школска и породична педагогија
Педагошка статистика
Педагошка дијагностика
Методологија педагошких истраживања
Методика наставе грађанског васпитања


Резултати испита одржаних у јануару 2014 године:

Увод у педагогију
Школска и породична педагогија ГБН
Корективна гимнастика
 Терминологија у Ф.К.
 Спортско рекреативне активности 1

Развојне кризе и ментално здравље
 Психотерапијске технике у васпитном раду
 Интеракција и комуникација у васпитном раду

Спортско рекреативне активности ПВ, ДВ – колоквијум И
Развијање хуманих односа међу половима и васпитање младих за одговорно родитељство
Изабрани књижевни жанр – изборни – У
Тумачење књижевног дела – мастер У
Изабрани књижевни жанр ПВ – мастер
Српски језик 1
Педагогија слободног времена – испит
Феноменологија слободног времена – испит
Педагошка комуникологија – испит
Инклузија у образовању ПВ ДВ
Српски језик 2 – резултати писменог испита ИИ год. – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Инклузија у образовању (Рад са децом са посебним потребама) – дошколовање
Инклузија у образовању У
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Конструктивно ресавање сукоба
Методика наставе П и Д
Психологија комуникације
Психопатологија детињства и младости
Психотерапијске технике у васпитном раду
Интеракцијаи комуникација у васпитном раду (диференцијални испит)
Педагошка психологија

Математика 1 и 2
ИЦТ у настави – мастер
Француски језик – мастер
Академски енглески језик – мастер
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Одрживи развој животне средине У – мастер
Школска и породична педагогија У – практикуми
Увод у проучавање књижевности – усмени део – ДВ
Педагошка психологија
Инклузивно образовање ПВ -мастер
Социјална психологија – мастер ДВ
Енглески језик струке – У
Српски језик ДВ
Српски језик ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени део – ДВ
Математика 1 и 2
Књижевност за децу
Методика наставе природе и друштва – ИИИ год. У – Поправни кол.
Култура младих
Дидактика У
Дидактика ПВ
Дидактика ПВ – колоквијум ИИ
Реторика – испит
Филозофија васпитања – испит