Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Резултати испита – архива 2015.


Резултати испита одржаних у децембру 2015. године:

Основе информатике У
Основе информатике ПВ
Основе информатике ДВ
Инклузија у образовању
Рад са децом са посебним потребама

Основе социјалне педагогије
Методика ликовне културе ПВ – колоквијум ИИ
Методика ликовне културе ПВ – колоквијум И (поправни)
Говорне вештине и комуникација – колоквијум (поправни)
Основе комуникологије – колоквијум (поправни)
Енглески језик – И година – ПВ
Енглески језик – И година – ДВ
Основе визуелне уметности – колоквијум И (поправни)
Енглески језик струке – ИИ колоквијум
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 2 – ПВ
Математика 1 – први поправни колоквијум
Математика 2 – први поправни колоквијум
Елементарни математички појмови – први поправни колоквијум
Методика наставе природе и друштва
Књижевност модул – ИИИ година – Поновљени колоквијум
Социјална психологија ДВ – маастер
Увод у проучавање књижевности – Поновљени Колоквијум ИИ – У
Методика наставе природе и друштва У – колоквијум И
Академско писање колоквијум И
Методика наставе српског језика и књижевности
Књижевни жанр у настави
Увод у проучавање књижевности – Поновљени Колоквијум 2 – ДВ
Увод у проучавање књижевности – Поновљени Колоквијум 2 – ПВ – ИВ година и досколовање
Колоквијум изборни физичко – 3. година уцитељи
Академски енглески језик – колоквијум И
Основе комуникологије – колоквијум И
Резултати испита код проф. др Бранка Јовановића, одржаног 18.12.2015.
Математика И – први колоквијум
Индивидуализација и подршка ученицима – Колоквијум
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – У
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – ПВ ИВ ГОДИНА и ДОСКОЛОВАНЈЕ
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 2 – ДВ
МОДУЛ КНЈИЖЕВНОСТ – ИИИ година – Колоквијум
Дидактика ДВ – колоквијум И (поправни)
Дидактика У – колоквијум И (поправни)
Дидактика У
Спортско рекреативна настава и Основе антропомоторике У – колоквијум И
Енглески језик струке У – колоквијум И
Спортско рекреативне активности ПВ, ДВ – колоквијум ИИ (поправни)
Инклузивно образовање – теорија и пракса – колоквијум
Педагошка комуникологија
Школска и породична педагогија – ИИ колоквијум
Математика 2 У – колоквијум И
Елементарни математички појмови ПВ, ДВ – колоквијум И
Инклузија у образовању ПВ, ДВ – колоквијум И (поправни)
Инклузија у образовању У – колоквијум И (поправни)
Спортско рекреативне активности – колоквијум И (поправни)
Основе природних наука ДВ – колоквијум И (поправни)
Основе природних наука ПВ – колоквијум И (поправни)
Основе природних наука У – колоквијум И (поправни)
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум И (поправни)
Филозофија са етиком ПВ – колоквијум И (поправни)
Методика ликовног васпитања ПВ – колоквијум


Резултати испита одржаних у новембру 2015. године:

Педагошка комуникологија – Колоквијум
Развој и учење деце на раном узрасту 2
Основе визуелне уметности У – колоквијум И
Увод у проучавање књижевности – поновљени Колоквијум 1 – У
Развојна психологија
Педагошка психологија
Развој и учење деце на раном узрасту 1
Дидактика ДВ – колоквијум И
Дидактика У – колоквијум И
Резултати испита (21. новембар 2015.) – Проф. др Бранко Јовановић
Основе природних наука ДВ – колоквијум
Основе природних наука ПВ – колоквијум
Инклузија у образовању – Испит
Инклузија у образовању – Колоквијум – У
Инклузија у образовању – Колоквијум – ПВ
Инклузија у образовању – Колоквијум – ДВ
Спортско рекреативне активности ПВ, ДВ – колоквијум И
Увод у проучавање књижевности, поправни колоквијум – ПВ
Филозофија са етиком
Основе природних наука – У
Увод у проучавање књижевности – Поновљени колоквијум 1 – ПВ (ИВ година)
Школска и породична педагогија – први колоквијум
Методика наставе природе и друштва
Математика за уцитеље и васпитаце
Српски језик И – Поправни колоквијум
Увод у проучавање књижевности – ДВ
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Интеркултурално образовање
Социјална психологија – ДВ – мастер
Реторика – колоквијум И
Увод у проучавање књижевности – Колоквијум 1 – У
Методика наставе музичке културе
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум И
Увод у проучавање књижевности ДВ – колоквијум И
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум И (ИВ година)
Увод у проучавање књижевности ПВ – колоквијум И


Резултати испита одржаних у октобру 2015. године:

Српски језик 1
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум И
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Инклузивно образовање теорија и пракса
Социјална психологија
Инклузија у образовању
Књижевност за децу – усмени – У
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално обраyовање (септембар 2)
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Статистика
Методологија педагошких истраживања
Екологија
Општа хигијена
Основе природних наука У
Основе природних наука ДВ
Увод у историју књижевности У
Увод у проућавање књижевности ДВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Предшколска дидактика ПВ – дошколовање
Предшколска педагогија 1.
Предшколска педагогија 2.
Методика васпитно-образовног рада
Методика васпитног рада (МС)

Књижевност за децу У – писмени
Методика наставе музичке културе
Елементарни математички појмови – усмени
Математика И и ИИ У
Развојна психологија за ПВ
Развојна психологија за ДВ
Књижевност за децу ПВ – писмени
Дидактика ДВ
Дидактика ПВ
Дидактика У
Основе комуникологије
Инклузија у образовању
Филозофија са етиком
Општи енглески језик
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Српски језик И
Српски језик ИИ
Енглески језик струке
Српски језик, ПВ, ДВ
Изборни модул књизевност – ИИИ година
Увод у историју српске књижевности 1


Резултати испита одржаних у септембру 2015. године:

Развој и учење деце на раном узрасту
Увод у историју српске књижевности ПВ 1 и 2
Књижевност У – модул
Статистика
Педагошка психологија У
Педагошка психологија ДВ
Конструктивно решавање сукоба
Увод у педагогији У, ПВ, ДВ
Породична педагогија
Педагогија слободног времена

Методологија педагошких истраживања
Социјална психологија ДВ – мастер
Индивидуализација и подршка ученицима ДВ – мастер
Педагошка дијагностика
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду
Академско писање
Методологија педагошких истраживања

Социологија
Књижевност за децу У – усмени
Књижевност за децу ПВ – усмени
ИЦТ у настави
Основе природних наука У
Основе природних наука ДВ
Екологија
Елементарни математички појмови
Функционални стилови српског језика
Интеркултурално образовање
Индивидуализација и подршка ученицима ДВ – мастер
Књижевност за децу У – писмени
Реторика
Филозофија са етиком

Инклузивно образовање – теорија и пракса
Инклузивно образовање ПВ – мастер
Инклузија у образовању
Превенција поремећаја у понашању
Курикулуми предшколског васпитања
Дечја игра и стваралаштво
Методика васпитно-образовног рада
Предшколска педагогија – колоквијум ИИ
Предшколска педагогија – колоквијум И

Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Енглески језик општи У
Енглески језик ПВ, ДВ
Дидактика ДВ
Дидактика У
Дидактика ПВ
Технике учења ДВ – мастер
Српски језик 2 У
Методика наставе музичке културе У
Инклузивно образовање
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Психологија менталног здравља
Одлике група и међугрупних односа
Интеракција и комуникација у васпитном раду У

Српски језик 1 У
Математика И и ИИ
Српски језик ПВ ДВ
Развојна психологија ПВ
Развојна психологија ДВ
Школска и породична педагогија
Одлике група и међугрупних односа
Интеракција и комуникација у васпитном раду

Увод у проучавање књижевности ПВ, ДВ – писмени
Увод у проучавање књижевности У – писмени
Енглески језик струке – колоквијум И
Основе комуникологије
Изабрани књижевни жанр У
Књижевност У – изборни предметни модул
Развојна психологија – за предходне генерације
Педагошка психологија
Методологија педагошких истраживања (Проф. др Бранко Јовановић)
Школска и породична педагогија (Проф. др Бранко Јовановић)
Академско писање (Проф. др Бранко Јовановић)
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду (Проф. др Бранко Јовановић)

Књижевност за децу ПВ – усмени
Књижевност за децу У – усмени
Социологија
Увод у проучавање књижевности – усмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – усмени – ДВ
Предшколска педагогија – 1. колоквијум
Предшколска педагогија – 2. колоквијум
Методика васпитно-образовног рада
Курикулуми предшколског васпитања


Резултати испита одржаних у августу 2015. године:

Конструктивно ресавање сукоба
Увод у педагогију – У
Породична педагогија – ПВ, ДВ
Социјална психологија
Зелени путокази – ПВ
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ДВ
Општа хигијена
Екологија
Методологија педагошких истраживања
Инклузија у образовању У,ПВ,ДВ
Инклузивно образовање теорија и пракса
Интеркултурално образовање
Основе социјалне педагогије
Инклузивно образовање МПВ ИИ година
Методика наставе природе и друштва
Енглески језик – И год – ПВ и ДВ
Елементарни математички појмови
Књижевност за децу – писмени – У
Развој и учење деце раног узраста
Књижевност за децу – писмени – ПВ
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ – ИВ ГОДИНА
Практикуми – Увод у педагогију
Општи енглески језик – У
Методика наставе музичке културе
Математика И и ИИ
Психологија комуникације
Психопатологија детињства и младости
Одлике група и међугрупних односа
Психологија менталног здравља
Интеракција и комуникација у васпитном раду

Српски језик 1 – У
Српски језик 2 – У
Музичка култура – ДВ
Педагошка комуникологија
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Педагогија слободног времена
Школска и породична педагогија

Интеракција и комуникација у васпитном раду
Филозофија са етиком
Филозофија васпитања

Изборни модул Књижевност – У – ИИИ година – Изборни предмет 7

Енглески језик струке
Српски језик – ПВ, ДВ
Дидактика – У
Дидактика – ПВ
Дидактика – ДВ
Дидактика – ППМ
Технике учења


Резултати испита одржаних у јуну 2015. године:

Методика рада домског васпитача
Модели рада васпитача
Домска педагогијаа
Основе домске педагогије

Књижевност за децу – усмени – У
Информатика у образовању – колоквијум ИИ (поправни)
Основе информатике

ИЦТ у настави
Књижевност за децу – усмени – ПВ
Инклузија у образовању ПВ
Основе социјалне педагогије
Педагошка психологија – У
Педагошка психологија – ДВ
Педагошка психологија – претходне генерације
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Увод у историју српске књижевности ИИ ПВ
Књижевност У – изборни модул
Одлике група и међугрупних односа
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психопатологија детињства и младости
ППМ Психолошко саветовање у васпитном раду
Психологија менталног здравља

Инклузивно образовање ПВ – мастер
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Књижевност за децу ПВ – писмени
Књижевност за децу У – писмени
Методологија педагошких истраживања код доц.др Предрага Живковића
Зелени путокази ПВ
Основе природних наука У
Филозофија са етиком У
Педагошка комуниколигија
Српски језик – ДВ
Енглески језик – И год. ПВ,ДВ
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Општа хигијена
Српски језик ПВ
Резултати испита код Проф.др Бранка Јовановић одржаних 14.6.2015.
Социјална психологија ДВ – мастер
Енглески језик општи У
Основе природних наука ДВ
Екологија
Методика наставе музичке културе У – колоквијум ИИИ
Музичка култура ДВ – колоквијум ИИИ
Методика васпитно-образовног рада
Превенција поремећаја у понашању
Курикулуми предшколског васпитања
Методика васпитног рада
Предшколска педагогија

Технике учења ДВ – мастер
Дидактика У – колоквијум ИИИ (поправни)
Дидактика У
Дидактика ДВ
Радни развој
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду ДВ – мастер
Математика И и ИИ
Елементарни математички појмови
Енглески језик струке – писмени
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Енглески језик – И година, ПВ,ДВ
Инклузија у образовању
Дидактика ПВ
Књижевност за децу – Поновљени Колоквијум 2 – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Информатика у образовању – колоквијум
Српски језик И – У
Српски језик ИИ
Школска и породична педагогија
Увод у проучавање књизевности – писмени – ДВ
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Књижевност – модул – ИИИ година – У
Филозофија са етиком
Реторика


Резултати испита одржаних у мају 2015. године:

Систем образовања и васпитања у Републици Србији
Књижевност МОДУЛ – Изборни 6 – Колоквијум – У
Књижевност за децу – Поновљени Колоквијум 2 – ПВ
Увод у историју српске књижевности – Колоквијум – ПВ
Основе комуникологије У – колоквијум (поправни)
Основе комуникологије У – колоквијум
Дидактика ДВ – колоквијум ИИИ
Дидактика У – колоквијум ИИИ
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психологија менталног здравља

Интеркултурално образовање – колоквијум
Педагошка психологија – поправни и колоквијум У
Педагошка психологија – поправни и колоквијум ДВ
Сликање
Методика наставе музичке културе – колоквијум ИИ
Музичка култура ДВ – колоквијум ИИ (поправни)
Енглески језик ПВ, ДВ – колоквијум (поправни)
Српски језик, поправни колоквијум ИИ, ПВ
Српски језик, поправни колоквијум ИИ, ДВ
Основе физичког и здравственог васпитања
Изборни 6. Основе антропомоторике 2
Енглески језик општи У – колоквијум ИИ
Други колоквијум из Српског језика – ДВ
Породична педагогија други колоквијум
Књижевност за децу – колоквијум ИИ
Општа хигијена – колоквијум (поправни)
Методологија педагшких истраживања – И колоквијум
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум (поправни)
Музичка култура ДВ – колоквијум ИИ
Педагогија слободног – ИИ колоквијум
Енглески језик општи У – колоквијум И (поправни)
Основе визуелне уметности У – колоквијум (поправни)
Основе физичког и здравственог васпитања – Поправни колоквијум – У
Филозофија са етиком – Поправни колоквијум
Одлике група и међугрупних односа – колоквијум И
Српски језик ПВ – колоквијум ИИ
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно образовном раду ДВ – мастер
Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно образовном раду ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – колоквијум И (поправни)


Резултати испита одржаних у априлу 2015. године:

Књижевност за децу – Колоквијум 2 – ПВ
Увод у проучавање књижевности – усмени – ДВ,ПВ
Развојна психологија
Педагошка психологија
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Увод у педагогију први колоквијум
Педагогија слободног времена – други колоквијум – ДВ
Методика наставе природе и друштва
Интеркултурално образовање
Психологија комуникације
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Психологија менталног здравља

Математика ПВ
Математика И и ИИ У
Увод у педагогију
Школска и породична
Породична педагогија

Инклузивно образовање ПВ – мастер
Инклузија у образовању У
Српски језик 1 – Писмени испит
Основе социјалне педагогије – колоквијум
Инклузија у образовању ПВ
Породична педагогија први поправни колоквијум
Филозофија са етиком, Реторика
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум
Педагошка психологија – У
Педагошка психологија – ДВ
Комуникологија и Феноменологија
Српски језик ИИ У
Социјална психологија ДВ – мастер
Академски енглески језик – мастер
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Књижевност за децу – ПВ
Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 1 – У
Енглески језик општи У – колоквијум И
Тумачење књижевног дела – МАСТЕР УЧИТЕЛЈИ
Изборни 7 – Књижевност – ИИИ година УЧИТЕЛЈИ
Увод у историју српске књижевности 1 – ПРЕДШКОЛСКИ ВАСПИТАЧ
Основе природних наука ДВ
Педагошка психологија – У
Педагошка психологија – ДВ
Методологија педагошких истраживања
Основе физичког и здравственог васпитања – У
Увод у методику наставе енглеског језика
Дидактика У
Дидактика ПВ
Дидактика ППМ
Енглески језик И година – Поправни колоквијум – ПВ, ДВ
Општа хигијена – колоквијум
Конструктивно решавање сукоба – колоквијум (поправни)
Екологија – колоквијум
Методика наставе музичке културе У – колоквијум 1 (поправни)
Књижевност за децу – Поновљени колоквијум 1 – ПВ
Енглески језик општи У
Енглески језик струке У
Предшколска педагогија 1. колоквијум
Предшколска педагогија 2. колоквијум
Курикулуми предшколског васпитања МАСТЕР

Методика васпитно-образовног рада
Основе информатике
ИЦТ у настави
Резултати колоквијума – Проф. Ружица Петровић
Породична педагогија – И колоквијум
Педагогија слободног времена – И поправни колоквијум
Академско писање – Б. Јовановиц
Методологија педагошких истразивања – Б. Јовановиц
Школска и породицна педагогија – Б. Јовановиц
Породица и савремено друштво
Култура младих


Резултати испита одржаних у марту 2015. године:

Музичка култура ДВ – колоквијум И
Основе визуелне уметности У
Информатика у образовању У – колоквијум И
Књижевност за децу – Колоквијум 1 – У
Књижевност за децу – Колоквијум 1 – ПВ
Методика наставе музичке културе У – колоквијум И
Конструктивно решавање сукоба – колоквијум
Увод у педагогију – И колоквијум
Педагогија слободног времена – И колоквијум
Школска и породична педагогија (Проф.др Бранко Јовановић)
Методологија педагошких истраживања
Методологија грађанског васпитања
Дидактика – Други колоквијум – У
Дидактика – Други колоквијум – ДВ
Методика васпитно-образовног рада
Тумачење књижевног дела – мастер У
Књижевност модул – ИИИ година
Основе природних наука У – колоквијум ИИ
Предшколска педагогија ПВ – колоквијум ИИ
Методика васпитног рада ДВ (мастер) – колоквијум


Резултати испита одржаних у фебруару 2015. године:

Енглески језик – И година – ПВ, ДВ
Методика ликовног васпитања – колоквијум (поправни)
Предшколска педагогија – колоквијум И (поправни)
Академско писање
Методологија педагошких истраживања


Резултати испита одржаних у јануару 2015. године:

Школска и породична педагогија
Увод у педагогију
Инклузија у образовању У
Инклузија у образовању
Рад са децом са посебним потребама
Методика рада са децом са посебним потребама

ИЦТ у настави
Информатика
Инклузија у образовању – теорија и пракса
Методологија истраживања у образовно-васпитном раду
Методика грађанског васпитања
Школска и породична педагогија (Б. Јовановић)
Књижевност – Модул – ИИИ година – У
Увод у историју српске књижевности 1 – ПВ
Инклузивно образовање – Мастер ПВ – ИИ година
Инклузија у образовању ПВ, ДВ
Конструктивно решавање сукоба
Развојне кризе и ментално здравље
Интеракција и комуникацијаа у васпитном раду

Методика упознавања околине
Српски језик – ПВ – Поправни
Педагошка комуникологија и Феноменологија слободног времена
Књижевност за децу – усмени
Увод у проучавање књижевности – усмени – ПВ
Функционални стилови српског језика и Говорна култура – Усмени
Математика 1 и 2
Српски језик ДВ – колоквијум (поправни)
Инклузија у образовању
Социјална психологија ДВ – мастер
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Изборни 7: Увод у методику наставе енглеског језика
Индивидуализација и подрашка ученицима у васпитно-образовном раду ДВ – мастер
Интеркултурално образовање
Српски језик 2
Српски језик 1
Филозофија са етиком, Реторика
Тумачење књизевног дела – мастер У
Основе природних наука ДВ
Одрживи развој животне средине У – мастер
Педагоска психологија
Социологија образовања – У
Математика ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Књижевност за децу – писмени
Основе информатике ПВ – колоквијум ИИ
Основе информатике ДВ – колоквијум ИИ
Основе информатике У – колоквијум ИИ (групе за усмени-практични део испита)
Основе антропомоторике и Спортско рекреативне активности
Општи енглески У
Енглески језик струке
Дидактика У
Дидактика ДВ
Дидактика ППМ
Дидактика ПВ
Дидактика ПВ – колоквијум ИИ
Методика наставе природе и друштва
Породица и савремено друштво – испит
Педагошка психологија
Развојна психологија
Елементарне игре – колоквијум
Елементарне игре ПВ (коначне оцене)
Математика
Спортско рекреативне активности ПВ, ДВ
Предшколска педагогија – 1. колоквијум
Предшколска педагогија – 2. колоквијум
Методика васпитно-образовног рада
Превенција поремећаја у понашању
Курикулуми предшколског васпитања
Дечија игра и стваралаштво