Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Rezultati ispita – arhiva 2015.


Rezultati ispita održanih u decembru 2015. godine:

Osnove informatike U
Osnove informatike PV
Osnove informatike DV
Inkluzija u obrazovanju
Rad sa decom sa posebnim potrebama

Osnove socijalne pedagogije
Metodika likovne kulture PV – kolokvijum II
Metodika likovne kulture PV – kolokvijum I (popravni)
Govorne veštine i komunikacija – kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije – kolokvijum (popravni)
Engleski jezik – I godina – PV
Engleski jezik – I godina – DV
Osnove vizuelne umetnosti – kolokvijum I (popravni)
Engleski jezik struke – II kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni kolokvijum 2 – PV
Matematika 1 – prvi popravni kolokvijum
Matematika 2 – prvi popravni kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi – prvi popravni kolokvijum
Metodika nastave prirode i društva
Književnost modul – III godina – Ponovljeni kolokvijum
Socijalna psihologija DV – maaster
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni Kolokvijum II – U
Metodika nastave prirode i društva U – kolokvijum I
Akademsko pisanje kolokvijum I
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Književni žanr u nastavi
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni Kolokvijum 2 – DV
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni Kolokvijum 2 – PV – IV godina i doskolovanje
Kolokvijum izborni fizičko – 3. godina ucitelji
Akademski engleski jezik – kolokvijum I
Osnove komunikologije – kolokvijum I
Rezultati ispita kod prof. dr Branka Jovanovića, održanog 18.12.2015.
Matematika I – prvi kolokvijum
Individualizacija i podrška učenicima – Kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 2 – U
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 2 – PV
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 2 – PV IV GODINA i DOSKOLOVANJE
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 2 – DV
MODUL KNJIŽEVNOST – III godina – Kolokvijum
Didaktika DV – kolokvijum I (popravni)
Didaktika U – kolokvijum I (popravni)
Didaktika U
Sportsko rekreativna nastava i Osnove antropomotorike U – kolokvijum I
Engleski jezik struke U – kolokvijum I
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV – kolokvijum II (popravni)
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa – kolokvijum
Pedagoška komunikologija
Školska i porodična pedagogija – II kolokvijum
Matematika 2 U – kolokvijum I
Elementarni matematički pojmovi PV, DV – kolokvijum I
Inkluzija u obrazovanju PV, DV – kolokvijum I (popravni)
Inkluzija u obrazovanju U – kolokvijum I (popravni)
Sportsko rekreativne aktivnosti – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka DV – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka PV – kolokvijum I (popravni)
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum I (popravni)
Predškolska pedagogija PV – kolokvijum I (popravni)
Filozofija sa etikom PV – kolokvijum I (popravni)
Metodika likovnog vaspitanja PV – kolokvijum


Rezultati ispita održanih u novembru 2015. godine:

Pedagoška komunikologija – Kolokvijum
Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu 2
Osnove vizuelne umetnosti U – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti – ponovljeni Kolokvijum 1 – U
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu 1
Didaktika DV – kolokvijum I
Didaktika U – kolokvijum I
Rezultati ispita (21. novembar 2015.) – Prof. dr Branko Jovanović
Osnove prirodnih nauka DV – kolokvijum
Osnove prirodnih nauka PV – kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju – Ispit
Inkluzija u obrazovanju – Kolokvijum – U
Inkluzija u obrazovanju – Kolokvijum – PV
Inkluzija u obrazovanju – Kolokvijum – DV
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti, popravni kolokvijum – PV
Filozofija sa etikom
Osnove prirodnih nauka – U
Uvod u proučavanje književnosti – Ponovljeni kolokvijum 1 – PV (IV godina)
Školska i porodična pedagogija – prvi kolokvijum
Metodika nastave prirode i društva
Matematika za ucitelje i vaspitace
Srpski jezik I – Popravni kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti – DV
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Socijalna psihologija – DV – master
Retorika – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti – Kolokvijum 1 – U
Metodika nastave muzičke kulture
Predškolska pedagogija PV – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti DV – kolokvijum I
Uvod u proučavanje književnosti PV – kolokvijum I (IV godina)
Uvod u proučavanje književnosti PV – kolokvijum I


Rezultati ispita održanih u oktobru 2015. godine:

Srpski jezik 1
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Predškolska pedagogija PV – kolokvijum I
Inkluzivno obrazovanje PV – master
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Socijalna psihologija
Inkluzija u obrazovanju
Književnost za decu – usmeni – U
Književnost za decu – usmeni – PV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrayovanje (septembar 2)
Metodologija pedagoških istraživanja – Prof. dr Branko Jovanović
Statistika
Metodologija pedagoških istraživanja
Ekologija
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka DV
Uvod u istoriju književnosti U
Uvod u proućavanje književnosti DV – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Predškolska didaktika PV – doškolovanje
Predškolska pedagogija 1.
Predškolska pedagogija 2.
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Metodika vaspitnog rada (MS)

Književnost za decu U – pismeni
Metodika nastave muzičke kulture
Elementarni matematički pojmovi – usmeni
Matematika I i II U
Razvojna psihologija za PV
Razvojna psihologija za DV
Književnost za decu PV – pismeni
Didaktika DV
Didaktika PV
Didaktika U
Osnove komunikologije
Inkluzija u obrazovanju
Filozofija sa etikom
Opšti engleski jezik
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Srpski jezik I
Srpski jezik II
Engleski jezik struke
Srpski jezik, PV, DV
Izborni modul knjizevnost – III godina
Uvod u istoriju srpske književnosti 1


Rezultati ispita održanih u septembru 2015. godine:

Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu
Uvod u istoriju srpske književnosti PV 1 i 2
Književnost U – modul
Statistika
Pedagoška psihologija U
Pedagoška psihologija DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Uvod u pedagogiji U, PV, DV
Porodična pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena

Metodologija pedagoških istraživanja
Socijalna psihologija DV – master
Individualizacija i podrška učenicima DV – master
Pedagoška dijagnostika
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja

Sociologija
Književnost za decu U – usmeni
Književnost za decu PV – usmeni
ICT u nastavi
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Elementarni matematički pojmovi
Funkcionalni stilovi srpskog jezika
Interkulturalno obrazovanje
Individualizacija i podrška učenicima DV – master
Književnost za decu U – pismeni
Retorika
Filozofija sa etikom

Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Inkluzivno obrazovanje PV – master
Inkluzija u obrazovanju
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečja igra i stvaralaštvo
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Predškolska pedagogija – kolokvijum II
Predškolska pedagogija – kolokvijum I

Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Književnost za decu PV – pismeni
Engleski jezik opšti U
Engleski jezik PV, DV
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika PV
Tehnike učenja DV – master
Srpski jezik 2 U
Metodika nastave muzičke kulture U
Inkluzivno obrazovanje
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Psihologija mentalnog zdravlja
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U

Srpski jezik 1 U
Matematika I i II
Srpski jezik PV DV
Razvojna psihologija PV
Razvojna psihologija DV
Školska i porodična pedagogija
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Uvod u proučavanje književnosti PV, DV – pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U – pismeni
Engleski jezik struke – kolokvijum I
Osnove komunikologije
Izabrani književni žanr U
Književnost U – izborni predmetni modul
Razvojna psihologija – za predhodne generacije
Pedagoška psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja (Prof. dr Branko Jovanović)
Školska i porodična pedagogija (Prof. dr Branko Jovanović)
Akademsko pisanje (Prof. dr Branko Jovanović)
Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu (Prof. dr Branko Jovanović)

Književnost za decu PV – usmeni
Književnost za decu U – usmeni
Sociologija
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni – DV
Predškolska pedagogija – 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija – 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Kurikulumi predškolskog vaspitanja


Rezultati ispita održanih u avgustu 2015. godine:

Konstruktivno resavanje sukoba
Uvod u pedagogiju – U
Porodična pedagogija – PV, DV
Socijalna psihologija
Zeleni putokazi – PV
Osnove prirodnih nauka – U
Osnove prirodnih nauka – DV
Opšta higijena
Ekologija
Metodologija pedagoških istraživanja
Inkluzija u obrazovanju U,PV,DV
Inkluzivno obrazovanje teorija i praksa
Interkulturalno obrazovanje
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzivno obrazovanje MPV II godina
Metodika nastave prirode i društva
Engleski jezik – I god – PV i DV
Elementarni matematički pojmovi
Književnost za decu – pismeni – U
Razvoj i učenje dece ranog uzrasta
Književnost za decu – pismeni – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – PV – IV GODINA
Praktikumi – Uvod u pedagogiju
Opšti engleski jezik – U
Metodika nastave muzičke kulture
Matematika I i II
Psihologija komunikacije
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Srpski jezik 1 – U
Srpski jezik 2 – U
Muzička kultura – DV
Pedagoška komunikologija
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Pedagogija slobodnog vremena
Školska i porodična pedagogija

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Filozofija sa etikom
Filozofija vaspitanja

Izborni modul Književnost – U – III godina – Izborni predmet 7

Engleski jezik struke
Srpski jezik – PV, DV
Didaktika – U
Didaktika – PV
Didaktika – DV
Didaktika – PPM
Tehnike učenja


Rezultati ispita održanih u junu 2015. godine:

Metodika rada domskog vaspitača
Modeli rada vaspitača
Domska pedagogijaa
Osnove domske pedagogije

Književnost za decu – usmeni – U
Informatika u obrazovanju – kolokvijum II (popravni)
Osnove informatike

ICT u nastavi
Književnost za decu – usmeni – PV
Inkluzija u obrazovanju PV
Osnove socijalne pedagogije
Pedagoška psihologija – U
Pedagoška psihologija – DV
Pedagoška psihologija – prethodne generacije
Uvod u proučavanje književnosti PV – usmeni
Uvod u istoriju srpske književnosti II PV
Književnost U – izborni modul
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihopatologija detinjstva i mladosti
PPM Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Inkluzivno obrazovanje PV – master
Uvod u proučavanje književnosti PV – pismeni
Književnost za decu PV – pismeni
Književnost za decu U – pismeni
Metodologija pedagoških istraživanja kod doc.dr Predraga Živkovića
Zeleni putokazi PV
Osnove prirodnih nauka U
Filozofija sa etikom U
Pedagoška komunikoligija
Srpski jezik – DV
Engleski jezik – I god. PV,DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Interkulturalno obrazovanje
Opšta higijena
Srpski jezik PV
Rezultati ispita kod Prof.dr Branka Jovanović održanih 14.6.2015.
Socijalna psihologija DV – master
Engleski jezik opšti U
Osnove prirodnih nauka DV
Ekologija
Metodika nastave muzičke kulture U – kolokvijum III
Muzička kultura DV – kolokvijum III
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitnog rada
Predškolska pedagogija

Tehnike učenja DV – master
Didaktika U – kolokvijum III (popravni)
Didaktika U
Didaktika DV
Radni razvoj
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV – master
Matematika I i II
Elementarni matematički pojmovi
Engleski jezik struke – pismeni
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Engleski jezik – I godina, PV,DV
Inkluzija u obrazovanju
Didaktika PV
Književnost za decu – Ponovljeni Kolokvijum 2 – U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Informatika u obrazovanju – kolokvijum
Srpski jezik I – U
Srpski jezik II
Školska i porodična pedagogija
Uvod u proučavanje knjizevnosti – pismeni – DV
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – PV
Književnost – modul – III godina – U
Filozofija sa etikom
Retorika


Rezultati ispita održanih u maju 2015. godine:

Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji
Književnost MODUL – Izborni 6 – Kolokvijum – U
Književnost za decu – Ponovljeni Kolokvijum 2 – PV
Uvod u istoriju srpske književnosti – Kolokvijum – PV
Osnove komunikologije U – kolokvijum (popravni)
Osnove komunikologije U – kolokvijum
Didaktika DV – kolokvijum III
Didaktika U – kolokvijum III
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Interkulturalno obrazovanje – kolokvijum
Pedagoška psihologija – popravni i kolokvijum U
Pedagoška psihologija – popravni i kolokvijum DV
Slikanje
Metodika nastave muzičke kulture – kolokvijum II
Muzička kultura DV – kolokvijum II (popravni)
Engleski jezik PV, DV – kolokvijum (popravni)
Srpski jezik, popravni kolokvijum II, PV
Srpski jezik, popravni kolokvijum II, DV
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Izborni 6. Osnove antropomotorike 2
Engleski jezik opšti U – kolokvijum II
Drugi kolokvijum iz Srpskog jezika – DV
Porodična pedagogija drugi kolokvijum
Književnost za decu – kolokvijum II
Opšta higijena – kolokvijum (popravni)
Metodologija pedagških istraživanja – I kolokvijum
Metodika nastave likovne kulture U – kolokvijum (popravni)
Muzička kultura DV – kolokvijum II
Pedagogija slobodnog – II kolokvijum
Engleski jezik opšti U – kolokvijum I (popravni)
Osnove vizuelne umetnosti U – kolokvijum (popravni)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – Popravni kolokvijum – U
Filozofija sa etikom – Popravni kolokvijum
Odlike grupa i međugrupnih odnosa – kolokvijum I
Srpski jezik PV – kolokvijum II
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu DV – master
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu – kolokvijum I (popravni)


Rezultati ispita održanih u aprilu 2015. godine:

Književnost za decu – Kolokvijum 2 – PV
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni – DV,PV
Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa
Uvod u pedagogiju prvi kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena – drugi kolokvijum – DV
Metodika nastave prirode i društva
Interkulturalno obrazovanje
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija mentalnog zdravlja

Matematika PV
Matematika I i II U
Uvod u pedagogiju
Školska i porodična
Porodična pedagogija

Inkluzivno obrazovanje PV – master
Inkluzija u obrazovanju U
Srpski jezik 1 – Pismeni ispit
Osnove socijalne pedagogije – kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju PV
Porodična pedagogija prvi popravni kolokvijum
Filozofija sa etikom, Retorika
Metodika nastave likovne kulture U – kolokvijum
Pedagoška psihologija – U
Pedagoška psihologija – DV
Komunikologija i Fenomenologija
Srpski jezik II U
Socijalna psihologija DV – master
Akademski engleski jezik – master
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Književnost za decu – PV
Književnost za decu – Ponovljeni kolokvijum 1 – U
Engleski jezik opšti U – kolokvijum I
Tumačenje književnog dela – MASTER UČITELJI
Izborni 7 – Književnost – III godina UČITELJI
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – PREDŠKOLSKI VASPITAČ
Osnove prirodnih nauka DV
Pedagoška psihologija – U
Pedagoška psihologija – DV
Metodologija pedagoških istraživanja
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – U
Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Didaktika U
Didaktika PV
Didaktika PPM
Engleski jezik I godina – Popravni kolokvijum – PV, DV
Opšta higijena – kolokvijum
Konstruktivno rešavanje sukoba – kolokvijum (popravni)
Ekologija – kolokvijum
Metodika nastave muzičke kulture U – kolokvijum 1 (popravni)
Književnost za decu – Ponovljeni kolokvijum 1 – PV
Engleski jezik opšti U
Engleski jezik struke U
Predškolska pedagogija 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija 2. kolokvijum
Kurikulumi predškolskog vaspitanja MASTER

Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Osnove informatike
ICT u nastavi
Rezultati kolokvijuma – Prof. Ružica Petrović
Porodična pedagogija – I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena – I popravni kolokvijum
Akademsko pisanje – B. Jovanovic
Metodologija pedagoških istrazivanja – B. Jovanovic
Školska i porodicna pedagogija – B. Jovanovic
Porodica i savremeno društvo
Kultura mladih


Rezultati ispita održanih u martu 2015. godine:

Muzička kultura DV – kolokvijum I
Osnove vizuelne umetnosti U
Informatika u obrazovanju U – kolokvijum I
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – U
Književnost za decu – Kolokvijum 1 – PV
Metodika nastave muzičke kulture U – kolokvijum I
Konstruktivno rešavanje sukoba – kolokvijum
Uvod u pedagogiju – I kolokvijum
Pedagogija slobodnog vremena – I kolokvijum
Školska i porodična pedagogija (Prof.dr Branko Jovanović)
Metodologija pedagoških istraživanja
Metodologija građanskog vaspitanja
Didaktika – Drugi kolokvijum – U
Didaktika – Drugi kolokvijum – DV
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Tumačenje književnog dela – master U
Književnost modul – III godina
Osnove prirodnih nauka U – kolokvijum II
Predškolska pedagogija PV – kolokvijum II
Metodika vaspitnog rada DV (master) – kolokvijum


Rezultati ispita održanih u februaru 2015. godine:

Engleski jezik – I godina – PV, DV
Metodika likovnog vaspitanja – kolokvijum (popravni)
Predškolska pedagogija – kolokvijum I (popravni)
Akademsko pisanje
Metodologija pedagoških istraživanja


Rezultati ispita održanih u januaru 2015. godine:

Školska i porodična pedagogija
Uvod u pedagogiju
Inkluzija u obrazovanju U
Inkluzija u obrazovanju
Rad sa decom sa posebnim potrebama
Metodika rada sa decom sa posebnim potrebama

ICT u nastavi
Informatika
Inkluzija u obrazovanju – teorija i praksa
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu
Metodika građanskog vaspitanja
Školska i porodična pedagogija (B. Jovanović)
Književnost – Modul – III godina – U
Uvod u istoriju srpske književnosti 1 – PV
Inkluzivno obrazovanje – Master PV – II godina
Inkluzija u obrazovanju PV, DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Interakcija i komunikacijaa u vaspitnom radu

Metodika upoznavanja okoline
Srpski jezik – PV – Popravni
Pedagoška komunikologija i Fenomenologija slobodnog vremena
Književnost za decu – usmeni
Uvod u proučavanje književnosti – usmeni – PV
Funkcionalni stilovi srpskog jezika i Govorna kultura – Usmeni
Matematika 1 i 2
Srpski jezik DV – kolokvijum (popravni)
Inkluzija u obrazovanju
Socijalna psihologija DV – master
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – U
Izborni 7: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika
Individualizacija i podraška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV – master
Interkulturalno obrazovanje
Srpski jezik 2
Srpski jezik 1
Filozofija sa etikom, Retorika
Tumačenje knjizevnog dela – master U
Osnove prirodnih nauka DV
Održivi razvoj životne sredine U – master
Pedagoska psihologija
Sociologija obrazovanja – U
Matematika PV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – DV
Uvod u proučavanje književnosti – pismeni – PV
Književnost za decu – pismeni
Osnove informatike PV – kolokvijum II
Osnove informatike DV – kolokvijum II
Osnove informatike U – kolokvijum II (grupe za usmeni-praktični deo ispita)
Osnove antropomotorike i Sportsko rekreativne aktivnosti
Opšti engleski U
Engleski jezik struke
Didaktika U
Didaktika DV
Didaktika PPM
Didaktika PV
Didaktika PV – kolokvijum II
Metodika nastave prirode i društva
Porodica i savremeno društvo – ispit
Pedagoška psihologija
Razvojna psihologija
Elementarne igre – kolokvijum
Elementarne igre PV (konačne ocene)
Matematika
Sportsko rekreativne aktivnosti PV, DV
Predškolska pedagogija – 1. kolokvijum
Predškolska pedagogija – 2. kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Dečija igra i stvaralaštvo