Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Materijali za nastavu


A

Akademsko pisanje

AKADEMSKO PISANjE kratak vodič i praktikum (draft version)
Kratak vodič kroz akademsko pisanje
Akademsko pisanje – vežbe


V

Vaspitanje za humane odnose među polovima – Izborni predmet 5 PV, DV

Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima, Doc. dr Margit Savović
Priprema


G

Govorne veštine i komunikacija

Ispitna pitanja


D

Detinjstvo i prava deteta-izborni modul

Literatura
Participacija učenika i autoritet nastavnika
Participativna prava deteta i pojam razvojnih mogućnosti
Razvojno psihološki aspekt konvencije o pravima deteta
Razvojne kompetencije kao osnova prava deteta na participaciju
Slika deteta u medijima Srbije
Prava deteta u školi-osnova za intervju
Kontinuitet i diskontinuitet u vaspitanju
1. Detinjstvo i kultura
2. Detinjstvo u savremenom svetu
3a. Slika deteta u medijima-Berlin
4. Konvencija o pravima deteta
5. Prava deteta i obrazovanje
6. Participacija


Dečija igra i stvaralaštvo – Izborni predmet 8

Operativni program
Karakteristike dečije igre i stvaralaštva
DEČIJA IGRA I SVARALAŠTVO
Dečija igra, stvaralaštvo i razvoj II
Vaspitanje igrom III
Uslovi i postupci za razvijanje stvaralaštva IV


Didaktika

Osnovni didaktički pojmovi
Klasifikacija nastave
Organizacija nastave
Nastavni plan
Nastavni program
Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada ekonomija, pravo i administracija-oblast ekonomija
Saznavanje u nastavi
Saznavanje u nastavi
Nastavni principi
Oblici nastavnog rada-vežbe
Grupni oblik rada – vežbe
Verbalne nastavne metode
Metoda demonstracije-vežbe
Tekst metode-vežbe
Metoda laboratorijskih i praktičnih radova
dr Grozdanka Gojkov, Dokimologija
Didaktički elementi heurističkog modela nastave u funkciji inoviranja nastavnog procesa

Zadaci za praksu 1 –  Ciljevi, zadaci i ishodi nastave
Zadaci za praksu 2 –  Protokol za praćenje artikulacije časa
Zadaci za praksu 3 – Protokol za praćenje oblika, metoda i sredstava
Zadaci za praksu 4 –  Zadaci za praksu


E

Engleski jezik (stručni)

English for Specific Purposes for Students of Education – 2018/2019 academic year. Prepared by Vera Savic, Lecturer


Engleski jezik struke ESP – silabus

ESP Syllabuss 2018


Engleski jezik – Uvod u metodiku nastave

Introduction into Methodology of Teaching English


Z

Zeleni putokazi

Zeleni putokazi


I

Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa (master)

Obrasci IOP

Školska 2018/2019.

Predispitni zadatak U
Predispitni zadatak PV
Program i plan predmete U
Program i plan predmeta PV


Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu – MAS DV

Program predmeta
 Zadaci


Inkluzija u obrazovanju

Program predmeta
Formulari i uputstva za predispitnu obavezu
Primeri dobrih zadataka sa prakse
Obaveštenje (doškolovanje)
Predispitne obaveze studenata

Predispitne obaveze 2017/2018

Predispitne obaveze i zadaci za praksu U PV
Predispitne obaveze DV


Interakcija i komunikacija u vaspitanju

Interakcija u vaspitnom radu
Ličnost deteta-faktor u kreiranju pedagoške interakcije
Ličnost pedagoškog radnika
Pervazivni poremećaji
Položaji i uloge
Razvojna odstupanja
Interakcija-tekstovi za studente


Interkulturalno obrazovanje

Program predmeta – školska 2016/2017
Kritika starih i nova značenja kulture


J

Jezičke igre u govornom razvoju

Imanentnometodička interpretacija
Ispitna pitanja


K

Književni žanr u nastavi (modul)

Ispitna pitanja


Književnost za decu

Andersen
Basne
Branko Ćopić, proza
Desanka Maksimović
Svetlana Velmar Janković
Tiodor Rosić
Milovan Danojlić
Dragan Lukić
Desanka Maksimović, poezija za decu
Narodna književnost za decu
M. Milinković, Istorija srpske književnosti za decu i mlade (prvi kolokvijum)
Marjanović, Đuricković, knj. 1 (prvi kolokvijum)
Milovan Danojlić, Naivna pesma (prvi kolokvijum)
Novo Vuković, J. J. Zmaj (prvi kolokvijum)
Novo Vuković (prvi kolokvijum)
T. Petrović, Istorija srpske književnosti za decu (prvi kolokvijum)

Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj.1 (drugi kolokvijum)
Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj.2 (drugi kolokvijum)
M. Milinković, Istorija srpske književnosti za decu i mlade (drugi kolokvijum)
M. Milinković, Strani pisci za decu i mlade (drugi kolokvijum)
N. Vuković, Uvod u književnost za djecu i omladinu (drugi kolokvijum)
Petar Pijanović, Naivna priča (drugi kolokvijum)

Ivo Zalar Dečji roman (treći kolokvijum)
M. Milinković, Strani pisci za decu i mlade (treći kolokvijum)
N. Vuković, Uvod u književnost za djecu i omladinu (treći kolokvijum)
V. Marjanović, M. Đuričković, Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj. 1 (treći kolokvijum)
V. Marjanović, M. Đuričković, Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj. 2 (treći kolokvijum)

Uspavana lepotica
Pepeljuga
Mala sirena
Srpska drama za decu, Branislav Kravljanac
Pojam i ime književnosti za decu
Grozdana Olujić Poetika bajke
Ivo Zalar Dečji roman
Grozdana Olujić Međužanrovski odnosi:bajka i fantastična priča
Novo Vuković Specifičnost fantastičnog u književnosti za djecu
Narodna književnost u funkciji književnosti za decu
O dječjoj priči, Milan Crnković
Grozdana Olujić, Staklareva ljubav


Konstruktivno rešavanje sukoba

Program predmeta


Kurikulumi predškolskog vaspitanja – Master PV

Oblici rada sa darovitima
Pripreme za SIR
Mapa osnove programa
Osnovne informacije studentima 2019.
Uputstva za izradu rada (SIR)
Socijalna dimenzija obrazovanja – vežbe
Komparacija programa II
KVP Japan
KPV Socijalna dimenzija
Polazišta i klasifikacija
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Ispitna pitanja


M

Medijska pismenost

Ispitna pitanja 2019.


Metodika vaspitnog rada DV – master

Moralne dileme
Osnovne informacije studentima 2019.
Vaspitni postupci roditelja prema adolescentima
Podsticanje učenika pohvalom i nagradom
Socijalna interakcija
Moralni razvoj i moralno vaspitanje
Operativni program


Metodika vaspitno-obrazovnog rada

 Opšte osnove predškolskog programa
Tematsko planiranje u dečijem vrtiću
Osnovne informacije studentima za radnu 2018/2019. godinu
SIR za 2018/2019. godinu
Dečja igra
MVOR – Ciljevi, zadaci i zahtevi za ustanovu i vaspitača
Uvod u Metodiku vaspitno-obrazovnog rada
Načela vaspitno-obrazovnog rada
Zadaci i zahtevi za ustanovu i vaspitača
Načela predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Povezivanje PU sa društvenom sredinom
Posmatranje dečjeg ponašanja i praćenje razvoja
Evaluacija rada vaspitača
Delatnosti predškolske ustanove
Saradnja predškolske ustanove i porodice u pripremi dece za školu
Priprema dece za školu: Saradnja porodice i predškolske ustanove
Saradnja predškolske ustanove i škole u pripremi dece za polazak u školu
Razvoj voljnog ponašanja, voljne kontrole i samokontrole


Metodika likovnog vaspitanja

Program integrisane prakse – 2019. godina
Područja rada – ciljevi
Morin Koks – Dečiji crtež
Bogomil Karlavaris – Razvoj dečijeg crteža
Obrazac za analizu aktivnosti
Obrazac za pripremu za usmerenu aktivnost
Preporučena literatura – PV III godina
Skripta za pripremu kolokvijuma i ispita vizuelne komunikacije 1

Zadaci za praksu

Metodika likovnog vaspitanja integrisana praksa 2019


Metodika muzičkog vaspitanja

Muzičke sposobnosti (vaspitači)
Ispitna pitanja za vanredne studente


Metodika nastave engleskog jezika na ranom uzrastu

Ispitna pitanja, pripremila Vera Savić


Metodika nastave likovne kulture

E-skripta – II deo U III godina
Zadaci za praksu
Morin Koks – Dečiji crtež
Bogomil Karlavaris – Razvoj dečijeg crteža
Spisak literature
Obrazac za analizu časa praktične nastave
Preporučena literatura – U III godina
E-skripta – I deo U III godina
Pisana priprema – šablon


Metodika nastave matematike

Aleksandra Mihajlović
Nenad Vulović


Metodika nastave muzičke kulture

Protokol za praćenje časa
Nastavni program za predmet Muzička kultura u I i II razredu osnovne škole
Nastavni program za predmet Muzička kultura u III razredu osnovne škole
Nastavni program za predmet Muzička kultura u IV razredu osnovne škole


Metodika nastave prirode i društva

Zadatak za praksu – Upitnik za analizu udžbenika (III godina Učitelj)
Globalni i operativni plan-zadatak za praksu III godina
Upitnik
Opšti standardi postignuća-Priroda i društvo

Materijali za evaluaciju časova

Protokol za evaluaciju časa
Primer popunjenog protokola
Uputstvo za korišćenje protokola

Uvodni deo časa-teorija
Zadaci za praksu
Priprema za čas heurističke nastave
Sadržaji nastave PiD-sličnosti i razlike
Heuristička nastava


Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Pitanja za treći deo ispita
Pitanja za drugi kolokvijum (26.4.2018)
Ispitna pitanja – 3.10.2014.
Žanrovske osobenosti
Dramski govor
Pitanja za prvi kolokvijum


Metodika nastave fizičkog vaspitanja

Ispitna pitanja


Metodika rada domskog vaspitača

Ispitna pitanja
Plan rada
Prilog
Zadaci za praksu


Metodika rada u domskim i specijalizovanim vaspitno-obrazovnim ustanovama

Uputstvo za izradu seminarskog rada MRUDISU


Metodika razvoja govora

Ispitna pitanja – 3.10.2014.
Orijentaciona mapa


Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

  Ispitna pitanja za drugi kolokvijum


Metodički praktikum razvoja govora

Literatura za pripremanje nastave
Obrazac pripreme
Obrazac za analizu
Pomoćni materaijal (fonetska gimnastika)


Metodologija pedagoških istraživanja

 Metodologija pedagoških istraživanja – hipoteze
Ispitna pitanja
Metodologija pedagoških istraživanja – uvod
Metodologija pedagoških istraživanja – osnove i naučni metod
Metodologija pedagoških istraživanja – osnovni činioci, merenje i merni instrumenti
SPSS – priprema šifrarnika i baze
SPSS – kategoričke i numeričke varijable, hi-kvadrat i t-test


Modeli organizacije rada u domu

Oblasti rada i kompetencije vaspitača
Modeli organizacije rada u domovima – ispitna pitanja (pismeni)
Pitanja za usmeni ispit
Pitanja za pismeni ispit
Dopunska literatura za pripremu kolokvijuma i ispita


Muzička kultura

Ispitna pitanja – Vaspitač u domovima


N

Nastava gramatike u osnovnoj školi (izborni predmet)

Ispitna pitanja


O

Održivi razvoj životne sredine

Ekološki izazov – knjiga (173Mb)
Atmosfera
Atmosfera
Ekološki otisak
Osnovi ekologije
Osnovi ekologije
Voda i zemljište
Voda i zemljište
Energija i mineralni resursi
Energija i mineralni resursi


Opšta higijena

Lična higijena i bolesti
Dezinfekcija i sterilizacija
HIV i AIDS
Opšta higijena
Zivotna sredina i komunalna higijena


Osnove antropomotorike  IIIzborni 6

Pitanja za kolokvijum


Osnove vizuelne umetnosti 1

Skripta (prvi deo)
Skripta (drugi deo)


Osnove vizuelne umetnosti 2

Istorija umetnosti – Branko Vujović


Osnove domske pedagogije

Program predmeta
Ispitna pitanja
Zadaci za praksu


Osnove informatike

Prezentacija


Osnove komunikologije

Ispitna pitanja i literatura 2019.


Osnove prirodnih nauka PV, DV

Botanika
Klasifikacija
Monokotile, dikotile
Herbarijum
Značaj biljaka za čoveka
Beskičmenjaci
Kičmenjaci
Osnovi ekologije
Šume
Ekosistemi kopnenih voda i suvozemni ekosistem
Uticaj čoveka na prirodu
Nacionalni parkovi Srbije
Rečnik
Osnovna svojstva materije
Osnovne karakteristike reljefa
Vidovi energije
Zemljine sfere
Botanika
Hordati
Klasifikacija živog sveta
Monokotile i dikotile
Beskičmenjaci
Zaštita I
Zaštita II
Značaj biljaka za čoveka
Kičmenjaci
Nacionalni parkovi
Osnovi ekologije
Praživotinje
Rečni ekosistemi
Šumski ekosistemi


Osnove prirodnih nauka U

Osnovna svojstva materije
Vidovi energije
Svetlosno i toplotno zračenje Sunca
Magnetizam i elektricitet
Hemijski elementi i jedinjenja
Hidrosfera
Atmosfera
Litosfera i zemljište
Prirodna i veštačka goriva
Osnovne karakteristike reljefa
Geografija Srbije
Botanika
Klasifikacija
Monokotile,dikotile
Herbarijum
Značaj biljaka za čoveka
Beskičmenjaci
Kičmenjaci
Osnovi ekologije
Šume
Ekosistemi kopnenih voda i suvozemni ekosistem
Uticaj čoveka na prirodu
Nacionalni parkovi Srbije
Rečnik
Botanika
Hordati
Klasifikacija živog sveta
Monokotile i dikotile
Beskičmenjaci
Zaštita I
Zaštita II
Značaj biljaka za čoveka
Kičmenjaci
Nacionalni parkovi
Osnovi ekologije
Praživotinje
Rečni ekosistemi
Šumski ekosistemi


Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Preporučena literatura
Ispitna pitanja


P

Pedagoška komunikologija

Plan i program
Ispitna pitanja


Pedagoška psihologija

 Radionice – strah od odgovaranja
Sistemska priroda pojma
Vigotski u odeljenju
Vigotski
Motivacija 2018
Strategija suočavanja sa školskim neuspehom 2018
Literatura
AUN Priručnik
Pisa 2009
PISA – Prezentacija Pavlovic Baucal
Zračenje
Pijaze u odeljenju
Kognitivni konflikt (scenario, zvuk)
Vežba II
Vežba III
PISA u Srbiji 2009
Praksa
Strategije suočavanja sa školskim neuspehom

Linkovi
Nova slika starog sveta:

Hans Rosiling on Population Growth
Yes they can!
Asia’s rise – how and when | Hans Rosling

Razvoj naučnih pojmova u nastavi poznavanja prirode Vesna Petrović
Sociokulturni pristup razvoju: Teorija vigotskog
Sistemska priroda pojma

 Motivacija
Kognitivne greške
Priče iz učionice
 Tipovi loših učenika
Strategije

Razvoj pojmova – Vigotski

Osnovni koraci u obradi pojma i granični primer
Ne primeri tablica
Pojam o pojmu
Primeri tablica
Vežbanje pojmovi
Percepcija i Pojam
Radionica – pojam NASELjE
Sociokulturni pristup razvoju: Teorija vigotskog
Sistemska priroda pojma

Aktivno učenje

Aktivno učenje-priručnik

Oblici učenja

Školska fobija-letak
Slučaj
Strah od odgovaranja
Učenje
Pamćenje


Porodična pedagogija

Ispitna pitanja – I, II, III kolokvijum


Prevencija poremećaja u ponašanju

Spremnost na promenu ponašanja
Osnovne informacije studentima za radnu 2018/2019. godinu
Osnove upravljanja ponašanjem i tehnike nadzora
Depresivno dete
O teoriji i praksi prevencije
Priprema za samostalan istraživački rad studenata
Prosocijalno i socijalno odgovorno ponašanje
Socijalno ponašanje pojedinca u sistemu usvojenih društvenih normi
Agresivno ponašanje dece i mladih
Dečija razdražljivost
Dete sa poteškoćama u koncentraciji
Dete koje se previše prilagođava
Razdraženo dete


Prevencija poremećaja u ponašanju – PPM

Osnovne informacije studentima


Predškolska didaktika

Ispitna pitanja
Program


Predškolska pedagogija PV

Pripreme za SIR
Zakonitosti i osobine razvoja predškolske dece
PP SIR za 2018/2019. godinu
Osnovne informacije studentima za radnu 2018/2019. godinu
Identitet i samopouzdanje – vežbe
Fizičko vaspitanje
Fizičko vaspitanje predškolske dece I
Fizičko vaspitanje predškolske dece II
Fizički razvoj dece predškolskog uzrasta u predškolskim programima u Srbiji
F. Frebel o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Predškolska pedagogija kao naučna disciplina
Osnovni pojmovi
J.A. Komenski
M. Montesori


Program pedagoško-psihološko metodičkog obrazovanja nastavnika

 Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Didaktika
Liderstvo u obrazovanju
Obrazovna efektivnost i razvoj škola
Pedagoška psihologija
Rad sa darovitim učenicima
Razvojna psihologija


R

Rad sa darovitim učenicima – izborni predmet

Ispitna pitanja


Rad sa darovitim učenicima PPM

Rad sa darovitim učenicima


Razvoj i učenje dece ranih uzrasta

Pitanja za usmen ispit
Separacioni strah
Pozitivna disciplina – Piše mu na čelu
Socio-emocionalni razvoj i odstupanja
Uvod
Brošura – Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu u Srbiji
Organske osnove psihičkog života
Prenatalni razvoj
Novorođenče
PAŽNjA – tekst udžbenik
PRAKSA
Pamćenje
Opšte zakonitosti (tendencije) u psihofizickom razvoju
Organske osnove psihičkog života
Zakonitosti psihofizičkog razvoja
SIMBOLIČKA FUNKCIJA i govor za priručnik
Pamćenje
Temperament – vežba
Hiperaktivnost-praksa pv


Razvojna psihologija

Pitanja za usmeni ispit iz Razvojne psihologije – 2019
Negativne posledice kazne
Zadaci za profesionalnu praksu – U, PV 2019.
Literatura 2018.
Udžbenik
Adolescencija, Jelena Vranješević
Grafičke zamene-oslonci za izvođenje operacija

Primer dobre upotrebe slike kao oslonca za mentalni proces u udžbeniku
Primer slike u udžbeniku koja nije podrška za izvođenje mentalnih operacija
Kako raste pamet
Olovka piše srcem
Dečiji crteži – predškolski uzrast
Pitanja za usmeni ispit 2018.

Afektivna veznost

Kritični period
Afektivna veznost 18
Separacioni strah

Erikson + emocionalni razvoj

Afektivna veznost 18
Emocionalni razvoj
Emocionalni razvoj 18
Eriksonova teorija
Eriksonova teorija 18
Indikatori negativnog-pozitivnog razvoja
Self koncept

Pijaze

Konkretne operacije – prednosti i ograničenja
Dečja slika sveta
Olovka piše srcem
Pijaze – konkretne operacije 1
Pijaze – predoperaciono mišljenje
Razvoj moralnog mišljenja
Tekst zadatka – razumevanje odnos skupa i podskupa
Uputstvo konzervacija


Retorika

Materijal za nastavu


S

Slikanje

E-skripta


Srpski jezik

Materijal za vežbe Srpski jezik – vaspitači
Materijal za vežbe Srpski jezik 1 – U
Istorija srpskog književnog jezika – Srpski jezik I
Srpski jezik 2 (pravopis)-vežbanje
Srpski jezik 2 U-vežbanje
Priprema za kolokvijum (2010/11)
Priprema za kolokvijum 2 (2010/11)
Priprema za kolokvijum
Priprema za ispit Srpski jezik 1 (2009/2010)
Priprema za ispit Srpski jezik 2 (2009/2010)
Priprema za ispit Srpski jezik 1-učitelji
Priprema za ispit Srpski jezik 2-učitelji (Sintaksa)
Zadaci za vežbanje za studente na doškolovanju


Scenska umetnost

Adrian Negru (odlomci)
Spisak literature


T

TEFL – Izborni predmet 7 silabus

TEFL Syllabus 2015


TEYL Izborni predmet 8 – silabus

TEYL Syllabus 2015


Teorija i praksa kurikuluma

Tema eseja PPM
Tema eseja MAS Učitelj
Plan i program nastave učenja – prvi razred
Program nastave i učenja za II razred
Uputsvo za pisanje eseja
Prezentacija 1 – Pojam i suština kurikuluma
Prezentacija 2 – Kurikulum i nastava
3 Plan i program nastave i ucenja
4 Ishodi, standardi i kompetencije
 5 Ocenjivanje zasnovano na standardima
Školska dokumentacija
Školsko razvojno planiranje
Matrica postignuća
Obrazovni standardi
Integrisani kurikulum


Tehnike učenja-master DV

Tehnike učenja
Vodič za učenje
Ispitna pitanja
Primer prikaza monografije


U

Uvod u proučavanje književnosti

Šta je književnost
Nauka o književnosti
Antička književnost
Antigona
 Humanizam i renesansa
 Dante, Pakao
 Petrarka
 Šekspir
 Hamlet

Stilske figure

Ispitna pitanja
Tekstovi – vežbe


F

Filozofija sa etikom

Literatura


Š

Školska i porodična pedagogija

Ispitna pitanja