Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Materijali za nastavu

 


A

Akademski engleski jezik (master)

EAP syllabus 2019/2020


Akademsko pisanje

 Literatura i obaveze
 ISPITNA PITANjA – akademsko pisanje
AKADEMSKO PISANjE kratak vodič i praktikum (draft version)
Kratak vodič kroz akademsko pisanje


V

Vaspitanje za humane odnose među polovima – Izborni predmet 5 PV, DV

Vaspitanje mladih za humane odnose među polovima, Doc. dr Margit Savović
Priprema


G


D

Detinjstvo i prava deteta-izborni modul

Literatura
Participacija učenika i autoritet nastavnika
Participativna prava deteta i pojam razvojnih mogućnosti
Razvojno psihološki aspekt konvencije o pravima deteta
Razvojne kompetencije kao osnova prava deteta na participaciju
Slika deteta u medijima Srbije
Prava deteta u školi-osnova za intervju
Kontinuitet i diskontinuitet u vaspitanju
1. Detinjstvo i kultura
2. Detinjstvo u savremenom svetu
3a. Slika deteta u medijima-Berlin
4. Konvencija o pravima deteta
5. Prava deteta i obrazovanje
6. Participacija


D

Dečija igra i stvaralaštvo – Izborni predmet 8

Uputstva za pripremu samostalnog istraživačkog rada studenata
 Mapiranje nastavnih sadržaja
Operativni program
Karakteristike dečije igre i stvaralaštva
DEČIJA IGRA I SVARALAŠTVO
Dečija igra, stvaralaštvo i razvoj II
Vaspitanje igrom III
Uslovi i postupci za razvijanje stvaralaštva IV


Didaktika

Oblici nastavnog rada-vežbe
Grupni oblik rada – vežbe
Verbalne nastavne metode
Metoda demonstracije-vežbe
Tekst metode-vežbe
Metoda laboratorijskih i praktičnih radova
dr Grozdanka Gojkov, Dokimologija
Didaktički elementi heurističkog modela nastave u funkciji inoviranja nastavnog procesa

Zadaci za praksu 1 –  Ciljevi, zadaci i ishodi nastave
Zadaci za praksu 2 –  Protokol za praćenje artikulacije časa
Zadaci za praksu 3 – Protokol za praćenje oblika, metoda i sredstava
Zadaci za praksu 4 –  Zadaci za praksu


Drama i dramatizacija – Izborni predmet 8

Dramske aktivnosti – Dramski metod u praksi
Dramske igre u radu sa decom predškolskog uzrasta


E

Engleski jezik (stručni) – materijal

English for Specific Purposes for Students of Education – 2019/2020 academic year. Prepared by Vera Savic, Lecturer


Engleski jezik struke ESP – silabus

ESP Syllabus 2019/2020


Engleski jezik (opšti)

EGP Syllabus 2019/2020
EGP 2020 Online Sessions


Engleski jezik – Uvod u metodiku nastave

Introduction into Methodology of Teaching English 2019/2020


Z

Zeleni putokazi

Energija i resursi
Zeleni putokazi


I

Inkluzivno obrazovanje – teorija i praksa (master)

/


Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu – MAS DV

/


Inkluzija u obrazovanju

Korak po korak – Integracija dec za studente PV
OBAVEŠTENjE ZA SMER UČITELj, III GODINA
Program rada 2022-2023.

 Inkluzivno obrazovanje za doškolovanje i PPM 2022.
Inkluzija u obrazovanju OAS program predmeta 2022.

Predispitne obaveze

Predispitne obaveze i zadaci za praksu – U 2022.
Predispitne obaveze i zadaci za praksu – PV 2022.
Predispitne obaveze i zadaci za praksu – DV II godina 2022.
Predispitna obaveza – DV III godina 2022.

Studenti koji su u radnom odnosu nisu u obavezi da prate nastavu uživo. Na njihov zahtev, biće im omogućeno da prate časova predavanja iz predmeta Inkluzija u obrazovanju preko Zuma, u terminima kada se nastava održava oživo, prema rasporedu časova.

Link za praćenje časova preko Zuma biće postavljen u Gugl učionici pod nazivom Inkluzija u obrazovanju 2022 za sve studente osnovnih studija, neposredno pre časova predavanja  koji se realizuju petkom od 12.30 za studente smera učitelj, i petkom od 13.30 za sve ostale grupe studenata. U nastavku se nalazi link i klas kod za pristup Gugl učinici.

Ovaj način realizacije nastave (paralelno uživo i onlajn) počeće u petak 30.02.2022.

prof. dr Sunčica Macura

class invite link: https://classroom.google.com/c/NTUwMDgwNjg0NTY1?cjc=xlizhq2

class code: xlizhq2


Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Plan nastave 2022-2023 – Vaspitač u predškolskim ustanovama 2. godina
Plan nastave 2022-2023 – Vaspitač u predškolskim ustanovama 3. godina


Interkulturalno obrazovanje


J

Jezičke igre u govornom razvoju

/


K

Književni žanr u nastavi (modul)

Ispitna pitanja


Književnost za decu

Umetnička bajka
Umetnička bajka 2
Desanka Maksimović – proza
Grozdana Olujić
Poetika narodne bajke

Teorijski okvir
Igra, humor, fantastika
Poezija za decu-istorijski pregled
Tradicionalna i moderna poezija za decu
Estetska i vaspitna uloga književnosti za decu i mlade
Pojam književnosti za decu i problem terminologije

Poezija
Aleksandar Vučo
Branko Ćopić
Desanka Maksimović
Dragan Lukić
Dušan Radović
Grigor Vitez
Gvido Tartalja
Ljubivoje Ršumović
Milovan Danojlić
Jovan Jovanović-Zmaj

Andersen
Basne
Branko Ćopić, proza
Desanka Maksimović
Svetlana Velmar Janković
Tiodor Rosić
Milovan Danojlić
Dragan Lukić
Desanka Maksimović, poezija za decu
Narodna književnost za decu
M. Milinković, Istorija srpske književnosti za decu i mlade (prvi kolokvijum)
Marjanović, Đuricković, knj. 1 (prvi kolokvijum)
Milovan Danojlić, Naivna pesma (prvi kolokvijum)
Novo Vuković, J. J. Zmaj (prvi kolokvijum)
Novo Vuković (prvi kolokvijum)
T. Petrović, Istorija srpske književnosti za decu (prvi kolokvijum)

Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj.1 (drugi kolokvijum)
Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj.2 (drugi kolokvijum)
M. Milinković, Istorija srpske književnosti za decu i mlade (drugi kolokvijum)
M. Milinković, Strani pisci za decu i mlade (drugi kolokvijum)
N. Vuković, Uvod u književnost za djecu i omladinu (drugi kolokvijum)
Petar Pijanović, Naivna priča (drugi kolokvijum)

Ivo Zalar Dečji roman (treći kolokvijum)
M. Milinković, Strani pisci za decu i mlade (treći kolokvijum)
N. Vuković, Uvod u književnost za djecu i omladinu (treći kolokvijum)
V. Marjanović, M. Đuričković, Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj. 1 (treći kolokvijum)
V. Marjanović, M. Đuričković, Književnost za decu i mlade u književnoj kritici, knj. 2 (treći kolokvijum)

Uspavana lepotica
Pepeljuga
Mala sirena
Srpska drama za decu, Branislav Kravljanac
Pojam i ime književnosti za decu
Grozdana Olujić Poetika bajke
Ivo Zalar Dečji roman
Grozdana Olujić Međužanrovski odnosi:bajka i fantastična priča
Novo Vuković Specifičnost fantastičnog u književnosti za djecu
Narodna književnost u funkciji književnosti za decu
O dječjoj priči, Milan Crnković
Grozdana Olujić, Staklareva ljubav


Komunikologija

Ispitna pitanja


Konstruktivno rešavanje sukoba


Kultura mladih

Raspored „onlajn“ predavanja za predmet Kultura mladih

Prezentacija 1
Prezentacija 2
Prezentacija 3
Prezentacija 4


Kurikulumi predškolskog vaspitanja – Master PV

KPV_Osnovne informacije studentima 2022-2023
Mapiranje nastavnih sadržaja
Globalizacija i demokratizacija u obrazovanju
Sadržaj, struktura i zajedničke odlike OOPP
Strategije vaspitača u razvijanju programa

Pravilnik o opštim osnovama predškolskog vaspitanja
Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Oblici rada sa darovitima
Pripreme za SIR
Mapa osnove programa
Uputstva za izradu rada (SIR) 2022/23.
Socijalna dimenzija obrazovanja – vežbe
Komparacija programa II
KVP Japan
KPV Socijalna dimenzija
Polazišta i klasifikacija
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Ispitna pitanja 2020


L

 Likovne tehnike
Tehničko uputstvo – seminarski rad


M

Medijska pismenost

Ispitna pitanja 2023.


Metodika vaspitnog rada

Dodatne aktivnosti studenata

Skala stavova za studenta (kvalitet nastave na daljinu)

Plan rada, prolećni semestar
Osnovne informacije studentima za školsku 2020/21. godinu
 Uputstva za SIR

Oblici rada sa darovitim učenicima
Moralne dileme
Vaspitni postupci roditelja prema adolescentima
Podsticanje učenika pohvalom i nagradom
Socijalna interakcija
Moralni razvoj i moralno vaspitanje
Operativni program


Metodika vaspitno-obrazovnog rada 1

 Plan rada 2022-2023.
 Ispitna pitanja


Metodika vaspitno-obrazovnog rada 2

 Osnovne informacije studentima za školsku 2022/23. godinu
 Uputstva za izradu rada (SIR) 2022-2023.
Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006).

Materijali za onlajn nastavu – IMI
Voljno ponašanje, voljna kontrola i samokontrola
Metodika vaspitno-obrazovnog rada (Osnovne i prateće delatnosti)
 Opšte osnove predškolskog programa
Tematsko planiranje u dečijem vrtiću
Dečja igra
MVOR – Ciljevi, zadaci i zahtevi za ustanovu i vaspitača
Uvod u Metodiku vaspitno-obrazovnog rada
Načela vaspitno-obrazovnog rada
Zadaci i zahtevi za ustanovu i vaspitača
Načela predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Povezivanje PU sa društvenom sredinom
Posmatranje dečjeg ponašanja i praćenje razvoja
Evaluacija rada vaspitača
Delatnosti predškolske ustanove
Saradnja predškolske ustanove i porodice u pripremi dece za školu
Priprema dece za školu: Saradnja porodice i predškolske ustanove
Saradnja predškolske ustanove i škole u pripremi dece za polazak u školu
Razvoj voljnog ponašanja, voljne kontrole i samokontrole
Pravilnik o osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Mapa osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja


Metodika likovnog vaspitanja

Program integrisane prakse – 2019. godina
Područja rada – ciljevi
Morin Koks – Dečiji crtež
Bogomil Karlavaris – Razvoj dečijeg crteža
Obrazac za analizu aktivnosti
Obrazac za pripremu za usmerenu aktivnost
Preporučena literatura – PV III godina
Skripta za pripremu kolokvijuma i ispita vizuelne komunikacije 1

Zadaci za praksu

Metodika likovnog vaspitanja integrisana praksa 2019


Metodika muzičkog vaspitanja

Muzičke sposobnosti (vaspitači)
Ispitna pitanja za vanredne studente


Metodika nastave engleskog jezika na ranom uzrastu

 Silabus


Metodika nastave likovne kulture

E-skripta – I deo
Zadaci za praksu
Morin Koks – Dečiji crtež
Bogomil Karlavaris – Razvoj dečijeg crteža
Spisak literature
Obrazac za analizu časa praktične nastave
Preporučena literatura – U III godina
Pisana priprema – šablon


Metodika nastave matematike

Aleksandra Mihajlović
Nenad Vulović


Metodika nastave muzičke kulture

Vrednovanje, ocenjivanje znanja i aktivnost studenata

Prvi razredhttp://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=f5a145fb-96a0-44ed-bcb3-b00cfb189a72   (str. 34-39)

Drugi razredhttps://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=893c4453-c577-4ff2-9a57-19f937dd7107   (str. 82-85)

Treći razredhttps://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=1cd9f883-ccfe-4a73-8ccd-95bc212169e1   (str. 47-51)

Četvrti razredhttps://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=7f60db16-8760-4e25-bc8a-f69fe1fb2e2c   (str. 48-51)


Metodika nastave prirode i društva

Zadatak za praksu – Upitnik za analizu udžbenika (III godina Učitelj)
Globalni i operativni plan-zadatak za praksu III godina
Upitnik
Opšti standardi postignuća-Priroda i društvo

Materijali za evaluaciju časova

Protokol za evaluaciju časa
Primer popunjenog protokola
Uputstvo za korišćenje protokola

Uvodni deo časa-teorija
Zadaci za praksu
Priprema za čas heurističke nastave
Sadržaji nastave PiD-sličnosti i razlike
Heuristička nastava


Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Nastava početnog čitanja i pisanja
Lirika u razrednoj nastavi
Metodika nastave književnosti
Metodika nastave književnosti II
Nastava gramatike i pravopisa
Nastava usmenog i pismenog izražavanja

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti (Milija Nikolić)
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti (Vuk Milatović)
Pitanja za treći deo ispita
Pitanja za drugi kolokvijum (26.4.2018)
Ispitna pitanja – 3.10.2014.
Žanrovske osobenosti
Dramski govor
Pitanja za prvi kolokvijum


Metodika nastave fizičkog vaspitanja

Ispitna pitanja


Metodika rada domskog vaspitača

Plan nastave 2022-2023
Ispitna pitanja
Prilog
Zadaci za praksu


Metodika rada u domskim i specijalizovanim vaspitno-obrazovnim ustanovama

Uputstvo za izradu seminarskog rada MRUDISU


Metodika razvoja govora

/


Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

  Ispitna pitanja za drugi kolokvijum


Metodički praktikum engleskog jezika

Practicum of TEYL – Syllabus 2020.


Metodički praktikum likovnog vaspitanja

Bernadet Kjuksart – Plastelin oblikovanje za male vajare
Fiona Vat i ostali – Kreativno crtanje
Fiona-Vat – Velika knjiga ART veština
 Likovne tehnike i likovne aktivnost


Metodički praktikum razvoja govora

/


Metodologija pedagoških istraživanja

Ispitna pitanja
 OAS – Literatura i obaveze 2022.
 MAS PPN – Literatura i obaveze 2021.
Anketiranje anketni upitnik i test
Odgovori i predrasude procenjivača
Skale i opcije odgovaranja
Eksperimentalni nacrt
Korelacioni nacrt
Drugi nacrti
Operacionalizacija
Kauzalitet
Pretnje unutrašnjoj valjanosti – od učesnika
Pretnje unutrašnjoj valjanosti – od instrumenata
Varijable 1
Varijable 2
NAUČNA METODA predavanje uz prezentaciju 1
NAUČNE TVRDNjE predavanje uz prezentaciju 2
PROBLEM (NE)POTVRĐIVANjA NAUČNIH TVRDNjI predavanje uz prezentaciju 3
PROBLEM KRITERIJUMA – POUZDANOST I VALjANOST predavanje uz prezentaciju 4
 Osnovni elementi metodološkog okvira – MAS OPPN
 Metodologija pedagoških istraživanja – hipoteze
Metodologija pedagoških istraživanja – uvod
Metodologija pedagoških istraživanja – osnove i naučni metod
Metodologija pedagoških istraživanja – osnovni činioci, merenje i merni instrumenti
SPSS – priprema šifrarnika i baze
SPSS – kategoričke i numeričke varijable, hi-kvadrat i t-test


Modeli organizacije rada u domu

Oblasti rada i kompetencije vaspitača
Modeli organizacije rada u domovima – ispitna pitanja (pismeni)
Pitanja za usmeni ispit
Pitanja za pismeni ispit
Dopunska literatura za pripremu kolokvijuma i ispita


Muzička kultura

Ispitna pitanja – Vaspitač u domovima


N

Nastava gramatike u osnovnoj školi (izborni predmet)

Ispitna pitanja


O

Održivi razvoj životne sredine

Ekološki izazov – knjiga (173Mb)
Atmosfera
Atmosfera
Ekološki otisak
Održivi razvoj i životna sredina
Osnovi ekologije
Osnovi ekologije
Voda i zemljište
Voda i zemljište
Energija i mineralni resursi
Energija i mineralni resursi


Opšta higijena

Lična higijena i bolesti
Dezinfekcija i sterilizacija
HIV i AIDS
Opšta higijena
 Životna sredina i komunalna higijena


Organizacija kulturnih aktivnosti – Izborni 5

Kultura
Kulturni identitet


Osnove antropomotorike  IIIzborni 6

Pitanja za kolokvijum


Osnove vizuelne umetnosti – OAS Učitelj

e-Skprita 1. deo
e-Skprita 2. deo


Osnove vizuelne umetnosti 2

Istorija umetnosti – Branko Vujović


Osnove domske pedagogije

Plan rada 2022-2023
Program predmeta
Ispitna pitanja
Zadaci za praksu


Osnove informatike

Prezentacija


Osnove prirodnih nauka PV, DV

Botanika
Klasifikacija
Monokotile, dikotile
Herbarijum
Značaj biljaka za čoveka
Beskičmenjaci
Kičmenjaci
Osnovi ekologije
Šume
Ekosistemi kopnenih voda i suvozemni ekosistem
Uticaj čoveka na prirodu
Nacionalni parkovi Srbije
Rečnik
Osnovna svojstva materije
Osnovne karakteristike reljefa
Vidovi energije
Zemljine sfere
Botanika
Hordati
Klasifikacija živog sveta
Monokotile i dikotile
Beskičmenjaci
Zaštita I
Zaštita II
Značaj biljaka za čoveka
Kičmenjaci
Nacionalni parkovi
Osnovi ekologije
Praživotinje
Rečni ekosistemi
Šumski ekosistemi


Osnove prirodnih nauka U

Osnovna svojstva materije
Vidovi energije
Svetlosno i toplotno zračenje Sunca
Magnetizam i elektricitet
Hemijski elementi i jedinjenja
Hidrosfera
Atmosfera
Litosfera i zemljište
Prirodna i veštačka goriva
Osnovne karakteristike reljefa
Geografija Srbije
Botanika
Klasifikacija
Monokotile,dikotile
Herbarijum
Značaj biljaka za čoveka
Beskičmenjaci
Kičmenjaci
Osnovi ekologije
Šume
Ekosistemi kopnenih voda i suvozemni ekosistem
Uticaj čoveka na prirodu
Nacionalni parkovi Srbije
Rečnik
Botanika
Hordati
Klasifikacija živog sveta
Monokotile i dikotile
Beskičmenjaci
Zaštita I
Zaštita II
Značaj biljaka za čoveka
Kičmenjaci
Nacionalni parkovi
Osnovi ekologije
Praživotinje
Rečni ekosistemi
Šumski ekosistemi


Osnove socijalne pedagogije – III godina, Vaspitač u domovima

Plan, program i literatura 2023.


Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Preporučena literatura
Ispitna pitanja


P

Pedagogija slobodnog vremena

Ispitna pitanja DV (III godina)


Pedagoška komunikologija

Plan i program
Ispitna pitanja


Pedagoška psihologija

Pitanja za usmeni ispit
Osnovni koraci u obradi pojma (i granični primer)
Zadaci za profesionalnu praksu – Iskustveno znanje
 Radionice – strah od odgovaranja
Sistemska priroda pojma
Vigotski u odeljenju
Vigotski
Motivacija 2018
Strategija suočavanja sa školskim neuspehom 2018
Literatura
AUN Priručnik
Pisa 2009
PISA – Prezentacija Pavlovic Baucal
Zračenje
Pijaze u odeljenju
Kognitivni konflikt (scenario, zvuk)
Vežba II
Vežba III
PISA u Srbiji 2009
Praksa
Strategije suočavanja sa školskim neuspehom

Linkovi
Nova slika starog sveta:

Hans Rosiling on Population Growth
Yes they can!
Asia’s rise – how and when | Hans Rosling

Razvoj naučnih pojmova u nastavi poznavanja prirode Vesna Petrović
Sociokulturni pristup razvoju: Teorija vigotskog
Sistemska priroda pojma

 Motivacija
Kognitivne greške
Priče iz učionice
 Tipovi loših učenika
Strategije

Razvoj pojmova – Vigotski

Osnovni koraci u obradi pojma i granični primer
Ne primeri tablica
Pojam o pojmu
Primeri tablica
Vežbanje pojmovi
Percepcija i Pojam
Radionica – pojam NASELjE
Sociokulturni pristup razvoju: Teorija vigotskog
Sistemska priroda pojma

Aktivno učenje

Aktivno učenje-priručnik

Oblici učenja

Školska fobija-letak
Slučaj
Strah od odgovaranja
Učenje
Pamćenje


Porodična pedagogija

Ispitna pitanja – I, II, III kolokvijum


Porodica i savremeno društvo

Raspored „onlajn“ predavanja za predmet Porodica i savremeno društvo

Prezentacija 1
Prezentacija 2
Prezentacija 3
Prezentacija 4
Prezentacija 5
Prezentacija 6


Prevencija poremećaja u ponašanju

 PPM PPuP Osnovne informacije studentima za školsku 2022/23. godinu
Uputstvo studentima za izradu rada – SIR 2022/2023.
 Priprema za kolokvijum

Materijali za onlajn nastavu – IMI

Vežbe koncentracije
Socijalno odgovorno ponašanje
Spremnost na promenu ponašanja
Osnove upravljanja ponašanjem i tehnike nadzora
Depresivno dete
O teoriji i praksi prevencije
Priprema za samostalan istraživački rad studenata
Prosocijalno i socijalno odgovorno ponašanje
Socijalno ponašanje pojedinca u sistemu usvojenih društvenih normi
Agresivno ponašanje dece i mladih
Dečija razdražljivost
Dete sa poteškoćama u koncentraciji
Dete koje se previše prilagođava
Razdraženo dete


Prevencija poremećaja u ponašanju – PPM

Osnovne informacije studentima
 Uputstvo studentima za SIR


Predškolska didaktika

Uputstvo za izradu didaktičkog sredstva
Ispitna pitanja
Program


Predškolska pedagogija PV

 Osnovne informacije studentima za školsku 2022/23. godinu
 Uputstva za izradu rada (SIR) 2022-2023.
 Priprema za kolokvijum
 Isidor Graorac, Predškolska pedagogija
Ciljevi predškolskog vaspitanja

Mapiranje nastavnih sadržaja
Moralni razvoj predškolskog deteta
 Istorijska i društvena uslovljenost vaspitanja
Fridrih Frebel – Vežbe
 Ciljevi vaspitanja
 Istorijska i društvena uslovljenost vaspitanja

Identitet i samopoštovanje predškolskog deteta
Adaptacija predškolskog deteta
Činioci razvoja predškolskog deteta
Zakonitosti i karakteristike razvoja predškolskog deteta
Pripreme za SIR
Zakonitosti i osobine razvoja predškolske dece
Identitet i samopouzdanje – vežbe
Fizičko vaspitanje
Fizičko vaspitanje predškolske dece I
Fizičko vaspitanje predškolske dece II
Fizički razvoj dece predškolskog uzrasta u predškolskim programima u Srbiji
F. Frebel o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Predškolska pedagogija kao naučna disciplina
Osnovni pojmovi
J.A. Komenski
M. Montesori


Program pedagoško-psihološko metodičkog obrazovanja nastavnika

 Metodologija istraživanja u vaspitno-obrazovnom radu
Didaktika
Liderstvo u obrazovanju
Obrazovna efektivnost i razvoj škola
Pedagoška psihologija
Rad sa darovitim učenicima
Razvojna psihologija


Psihološke osnove vaspitnog rada u domu učenika – Vaspitač u domovima II godina

Plan, program i literatura 2023.


R

Rad sa darovitim učenicima – izborni predmet

Plan rada 2022-2023
Rad sa darovitim učenicima


Rad sa darovitim učenicima PPM

Rad sa darovitim učenicima


Razvoj i učenje dece ranih uzrasta

Zadaci za profesionalnu praksu
Pitanja za usmen ispit
Separacioni strah
Pozitivna disciplina – Piše mu na čelu
Socio-emocionalni razvoj i odstupanja
Uvod
Brošura – Ulaganje u obrazovanje u ranom detinjstvu u Srbiji
Organske osnove psihičkog života
Prenatalni razvoj
Novorođenče
PAŽNjA – tekst udžbenik
PRAKSA
Pamćenje
Opšte zakonitosti (tendencije) u psihofizickom razvoju
Organske osnove psihičkog života
Zakonitosti psihofizičkog razvoja
SIMBOLIČKA FUNKCIJA i govor za priručnik
Pamćenje
Temperament – vežba
Hiperaktivnost-praksa pv


Razvojna psihologija OAS Učitelj – 2019/20.

Hrestomatija
Silabus
 1. nedelja predavanja – Razvoj, razvojna psihologija, preteče razvojne psihologije
 1. nedelja vežbe – Nacrti u razvojnoj psihologiji
 2. nedelja predavanja i vežbe – Ključna pitanja razvoja; faktori razvoja
 3. nedelja predavanja – Afektivno vezivanje
 3. nedelja vežbe – Afektivni razvoj u ranom detinjstvu
 4. nedelja predavanja – Uvod u teorijske pristupe razvoju
 5. nedelja predavanja i vežbe – Eriksonova teorija psihosocijalnog razvoja
 6. nedelja nastave – Teorije učenja i razvoj
 7. nedelja nastave – Pijažeova teorija kognitivnog razvoja prvi deo
 8. nedelja nastave – Pijažeova teorija kognitivnog razvoja drugi deo
 9. nedelja nastave – Pijažeova teorija kognitivnog razvoja treći deo
 10. nedelja nastave – Pijažeova teorija kognitivnog razvoja četvrti deo
 11. nedelja nastave – Kognitivni razvoj u srednjem detinjstvu
 12. nedelja nastave – Srednje detinjstvo: motorički razvoj, crtež i igra razvoj govora kognitivna obrada informacija
 13. nedelja nastave – srednje detinjstvo: emocionalni i socijalni aspekti
Razvoj i preteče razvojne psihologije, određenje razvoja


Razvojna psihologija OAS PV, DV

Eriksonova teorija
 Eriksonova teorija

 Emocijalni razvoj
Vežbe – Pozitivna disciplina
Predispitne obaveze
1. Primena instrumentalnog učenja u praksi – 9-13.3.2020.
2. Etika istraživanja u psihologiji – 20.3.2020.
3. Afektivna vezanost – 3.4.2020.

Pitanja za usmeni ispit iz Razvojne psihologije – 2020
Negativne posledice kazne
Zadaci za profesionalnu praksu – U, PV 2019.
Literatura 2018.
Udžbenik
Adolescencija, Jelena Vranješević
Grafičke zamene-oslonci za izvođenje operacija

Primer dobre upotrebe slike kao oslonca za mentalni proces u udžbeniku
Primer slike u udžbeniku koja nije podrška za izvođenje mentalnih operacija
Kako raste pamet
Olovka piše srcem
Dečiji crteži – predškolski uzrast

Afektivna vezanost

Kritični period
Afektivna veznost 18
Separacioni strah

Erikson + emocionalni razvoj

Afektivna vezanost 18
Emocionalni razvoj
Emocionalni razvoj 18
Eriksonova teorija
Eriksonova teorija 18
Indikatori negativnog-pozitivnog razvoja
Self koncept

Pijaze

Konkretne operacije – prednosti i ograničenja
Dečja slika sveta
Olovka piše srcem
Pijaze – konkretne operacije 1
Pijaze – predoperaciono mišljenje
Razvoj moralnog mišljenja
Tekst zadatka – razumevanje odnos skupa i podskupa
Uputstvo konzervacija


Retorika i veštine komunikacije

 Ispitna pitanja


Retorika

Materijal za nastavu


S

Savremeni koncepti učenja i poučavanja ( doktorske studije)

Dizajniranje nastavnih sadržaja i mogućnosti samoregulacije u različitim pristupuma učenju
Savremeni koncepti poučavanja – Asocijativni pristup određenju ključnih pojmova
Silabus savremeni koncepti učenja i poučavanja
Mapiranje
Mapa uma
 Concept Maps
Holistički pristup
Holistički pristup vaspitno-obrazovnom procesu
Uloga samoregulacije u različitim pristupima učenju
Razvijanje kurikuluma po modelu igre


Slikanje

E-skripta


Srpski jezik

/


Sociologija – I godina, OAS PV, DV

Prezentacija – globalna promena i ekološka kriza
Prezentacija – Vladavina, politička moć, rat
Prezentacija – Socijalna stratifikacija
Društvena stratifikacija
Stratifikacija – Siromaštvo
Čovek i njegovo ponašanje
 Etnička i rasna pripadnost
Materijal za nastavu (prezentacija 1)
Materijal za nastavu (prezentacija 2)
Materijal za nastavu (prezentacija 3)


Sociologija obrazovanja

Raspored „onlajn“ predavanja za predmet Sociologija obrazovanja

 Prezentacija 1
 Prezentacija 2
 Prezentacija 3
 Prezentacija 4
 Prezentacija 5
 Prezentacija 6


Scenska umetnost

Adrian Negru (odlomci)
Spisak literature


T

TEFL – Izborni predmet 7 silabus

TEFL Syllabus 2015


TEYL Izborni predmet 8 – silabus

TEYL Syllabus 2015


Teorija i praksa kurikuluma

Tema eseja PPM
Tema eseja MAS Učitelj
Plan i program nastave učenja – prvi razred
Program nastave i učenja za II razred
Uputsvo za pisanje eseja
Prezentacija 1 – Pojam i suština kurikuluma
Prezentacija 2 – Kurikulum i nastava
3 Plan i program nastave i ucenja
4 Ishodi, standardi i kompetencije
 5 Ocenjivanje zasnovano na standardima
Školska dokumentacija
Školsko razvojno planiranje
Matrica postignuća
Obrazovni standardi
Integrisani kurikulum


Tehnike učenja-master DV

Tehnike učenja
Vodič za učenje
Ispitna pitanja
Primer prikaza monografije


U

Uvod u pedagogiju

 Uputstvo za pripremu predispitnih obaveza
 Uvod u pedagogiju nastava na daljinu – UPUTSTVO
 Cilj i zadaci obrazovanja
 Najznačajniji pedagoški mislioci i njihove ideje
 Pedagogija kao nauka odnos prema drugim naukama
 Psihosocijalni razvoj ličnosti
Vaspitanje kao specifično ljudska delatnost i proces


Uvod u proučavanje književnosti

Šta je književnost
Nauka o književnosti
Antička književnost
Antigona
 Humanizam i renesansa
 Dante, Pakao
 Petrarka
 Šekspir
 Hamlet

Stilske figure

Ispitna pitanja
Tekstovi – vežbe


F

Filozofija sa etikom

Literatura


Š

Školska i porodična pedagogija

Uputstva za izradu rada (SIR)
Ispitna pitanja