Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије – Образовање професора предметне наставе


Обрасци за мастер академске студије


Мастер Професори предметне наставе од школске 2018/2019. могу да предају у:

 • Основним школама (предметна настава)
 • Средњим стручним школама
 • Гимназијама

Општи циљ мастер студијског програма за Образовање професора предметне наставе је да, у контексту знања из области из којих се реализује настава одређеног предмета, студенти развију компетенције неопходне за самостални рад наставника предметне наставе. Студенти треба да стекну основна знања, вештине и способности значајне за посао наставника предметне наставе кроз обавезни део педагошко-психолошко-методичког образовања и праксу у школи, као и виши ниво компетенција, зависно од тога које изборне предмете буду бирали.
Посебни циљеви програма:

 • Разликовање професионалног идентитета професора предметне наставе од идентитета уже струке, разумевање улога професора у школи и развијање спремности за развијање неопходних компетенција;
 • Разумевање основних педагошких, психолошких и методичких сазнања и оспособљавање за њихово критичко промишљање у контексту образовне праксе;
 • Оспособљавање за планирање образовног рада у коме се уважавају: индивидуалне и групне одлике ученика, специфичности наставног предмета и наставног програма, одлике контекста школе и шире друштвене средине, општи циљеви савременог образовања и вредности савремене цивилизације;
 • Оспособљавање за адекватно одговарање на реакције ученика и промене у контексту при реализацији образовно-васпитног рада;
 • Развој осетљивости за препознавање проблема у образовно-васпитном раду, њихово разумевање и осмишљавање начина њиховог решавања;
 • Оспособљавање за примену савремених технологија као вида подршке школском учењу;
 • Оспособљавање за истраживање и евалуацију образовних активности и развијање спремности за критичко промишљање, самовредновање и унапређивање сопственог рада и рада школе;
 • Оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и међусобну подршку у релацији са ученицима, родитељима, колегама и локалном средином;

Развијање професионалног идентитета наставника предметне наставе као професије која подразумева континуирани професионални развој.
Основна сврха мастер академских студија Образовање професора предметне наставе је оспособљавање студената за самостално обављање посла професора одговарајућих наставних предмета (или групе предмета) у основним и средњим школама. Једино компетентни професори могу да допринесу побољшању положаја професора, школа и образовања у друштву, као и квалитетном образовању нових генерација, што представља дугорочну сврху овог програма.
Из перспективе система образовања, сврха развијања овог мастер програма је обезбеђивање образовања професора предметне наставе које ће:

 • произилазити из савремених научних сазнања о професији професора предметне наставе;
 • уважавати постојећи контекст образовања предметних професора у Србији и потребе које из њега проистичу;
 • бити у складу са законском регулативом (према Закону о основама система образовања и васпитања неопходан је мастер ниво образовања и минимум 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања за професију професор предметне наставе, према документу Стандарди компетенција за професију наставник захтевају стручне, педагошке, психолошке и сарадничке компетенције наставника);
 • бити у складу са савременим програмима образовања професора предметне наставе у међународном контексту и захтевима који се пред образовање наставника постављају у релевантним међународним документима.

Осим за рад у основним и средњим школама, овај програм образује стручњаке који могу да раде и у другим институционалним и ванинституционалним облицима образовања.

Студијски програм на мастер академским студијама за образовање професора предметне наставе траје једну годину, односно два семестра и подразумева полагање укупно 8 испита (4 обавезна и 4 на позицијама изборних предмета), обављање стручне праксе и израду завршног рада.
У оквиру методичког образовања студентима се нуде изборни предмети Методика наставе и Методички практикум. Садржаји ових предмета одговарају различитим нивоима школовања. Први ниво се односи на предметну наставу у старијим разредима основне школе, а други ниво на предметну наставу у средњим школама. Студенти имају могућност избора уже специјализације.

Настава се изводи у оквиру предавања, вежби, консултативне наставе и самосталног истраживачког рада студената.

Табеларни приказ студијског програма:
Табеларни приказ, генерација уписана 2015/2016.
Табеларни приказ, генерација уписана 2017/2018.

Књига предмета:
Књига предмета