Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије Учитељ


Обрасци за мастер академске студије


Студијски програм мастер академских студија Учитељ за стицање академског назива Мастер учитељ траје два семестра, односно једну школску годину укупног обима 60 ЕСПБ.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма II нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

 Основна сврха програма јесте образовање високопрофесионалног просветног кадра за рад у оквиру образовно-васпитног система

Основни циљ студијског програма је надоградња и развијање општих академских и предметно-специфичних компетенција неопходних за извођење образовно-васпитног рада у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Упис се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије другог степена може се уписати лице које је завршило одговарајуће академске студије првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине трајања претходних студија.

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу докторских академских студија.

Курикулум програма садржи:

– 3 обавезна предмета укупне вредности 17 ЕСПБ: Академско писање, Нове технологије у образовању и Инклузивно образовање у пракси;

 – 24 изборна предмета од којих студент бира три;

– обавезну праксу вредности 6 ЕСПБ која се реализује у другом семестру у трајању од четири недеље под менторством предметних наставника у партнерским установама;

– мастер рад вредности 20 ЕСПБ који се реализује у другом семестру.

  Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 45 % што је у складу са дефинисаним акредитационим стандардима.

Структура студијског програма дефинисана је са 28,33% академско-општеобразовних и теоријско-методолошких и 71,66% научно-односно уметничко-стручних и стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, што је у складу са постављеним критеријумима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, вежби, студијско-истраживачког рада, консултација и менторског рада. Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током студијско-истраживачког рада, консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза, семинарских радова и истраживачких пројеката. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које Факултет периодично организује у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актом Факултета.

 

Књига предмета МАС Учитељ

Структура програма МАС Учитељ