Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Мастер академске студије – Лидерство у образовању


Обрасци за мастер академске студије


Основна сврха студијског мастер програма Лидерство у образовању је оспособљавање студената за квалитетно и одговорно обављање лидерских послова у институцијама које се баве образовањем и васпитањем. Програм је намењен директорима, помоћницима директора, стручним сарадницима, наставницима и васпитачима, али и запосленима у локалној самоуправи, школским управама и невладином сектору, као и другима који имају лидерске аспирације. Компетентни лидери у образовању доприносе побољшању ученичког постигнућа и целовитог развоја детета/ученика кроз: креирање визије и правца развоја установе; адекватно планирање, успостављање и управљање организационим процесима; развој људи у организацији и квалитетно педагошко лидерство (управљање васпитно-образовним процесом) (Fullan, 2001; Leithwood et al, 1996; Marks & Printy, 2003; Robinson et al, 2009; Scheerens, 2012). Преглед Организације за економску сарадњу и развој (OECD) 22 образовна система у свету утврдио је да је припрема лидера за посао једна од кључних образовних политика за обезбеђивање квалитетног лидерства у образовању (Pont et al, 2008).
Да би мастер програм Лидерство у образовању адекватно одговарао на специфичне потребе система васпитања и образовања у Србији, он је усклађен са:

 • Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 38/2013) који захтева различите компетенције директора у школама и предшколским установама које се односе на: руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи, односно руковођење васпитно-образовним процесом у школи; планирање, организовање и контролу рада установе; праћење и унапређивање рада запослених; развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом; финансијско и административно управљање радом установе; обезбеђивање законитости рада установе. Три обавезна предмета у оквиру мастер програма (Педагошко лидерство; Управљање образовним институцијама; Развој људи у организацији) и два изборна предмета (Партнерства и комуникација; Финансије, право и администрација у образовању) обухватају садржаје који кореспондирају са шест наведених области компетенција.
 • документом ,,Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године” („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12) који у делу ,,Обука директора за улоге које има“ (стр. 11), предвиђа изграђивање система специфичне обуке директора за сложене улоге које има, као и изграђивање система сталног професионалног усавршавања директора;
 • испитаним потребама 200 директора основних и средњих школа широм Србије и мишљењем преко 60 директора, наставника и стручних сарадника у фокус групама у истраживању обављеном у склопу TEMPUS пројекта Мастер програм Лидерство у образовању (543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR).

Општи циљ програма је да студенти развију компетенције за ефективно и ефикасно лидерство у образовању кроз изучавање обавезних и изборних предмета и реализовање праксе, као и да стекну виши ниво компетенција и профилишу стечена знања кроз израду завршног рада. Компетенције које се развијају овим програмом представљају основу за: разумевање и критичко преиспитивање теорије и праксе лидерства у образовању; адекватно успостављање правца развоја и управљање институцијом и жељеним променама; унапређивање квалитета наставног процеса и другог васпитно-образовног рада; унапређивење професионалних компетенција запослених; креирање конструктивне и сарадничке климе и културе у установи и ван ње; ефикасно финансијско и административно управање институцијом.
Посебни циљеви програма су:

 • разумевање основних теоријских концепција лидерства у образовању и оспособљавање за њихово критичко промишљање у контексту васпитно-образовне праксе;
 • оспособљавање за планирање, реализацију и вредновање рада институције у којем је фокус на циљевима савременог образовања и вредностима савремене цивилизације (функционалном знању, једнаким шансама и квалитетном образовању за све, интеркултуралном разумевању, активном грађанству, итд);
 • оспособљавање за примену савремених знања о квалитетном учењу и поучавању у планирању, истраживању, евалуацији и унапређивању васпитно-образовних активности;
 • развијање професионалног идентитета, компетенција и спремности за критичко промишљање, самовредновање и унапређивање сопственог рада, код себе и код запослених;
 • оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и међусобну подршку у релацији са колегама, ученицима, родитељима и локалном средином;
 • оспособљавање за ефикасно финансијско и административно управљање васпитно-образовним институцијама;
 • оспособљавање за увођење и управљање променама у образовању, укључујући налажење решења за проблеме и отпоре које промене изазивају;
 • оспособљавање за анализирање и критичко коришћење података, резултата истраживања и ИКТ алата у образовању у сврхе управљања пројектима и истраживањима;
 • упознавање са различитим образовним решењима и трендовима у свету и критичко размишљање о њима.

Мастер академске студије Лидерство у образовању трају једну школску годину и садржи групу обавезних предмета, групу изборних предмета, праксу и завршни мастер рад.

Елаборат
Мастер Лидерство у образовању – брошура
Табеларни приказ студијског програма
Књига предмета МАС Лидерство у образовању
Одлука о акредитацији – МАС Лидерство у образовању
Уверење о акредитацији – МАС Лидерство у образовању