Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ВЕБ ДИЗАЈН


Студијски програм мастер академских студија Веб дизајн за стицање академског назива Мастер веб дизајнер траје једну школску годину (обима 60 ЕСПБ) и реализује се у оквиру ИМТ поља.  У програму су дефинисане две главне области: примењене уметности и дизајн и рачунарске науке.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма II нивоа студија.

Исход процеса учења на мастер академским студијама је усвајање теоријских знања и практично оспособљавање за самостално креирање веб-страница као и дизајнирање њихових саставних елемената. Стицање мастер академског назива Мастер веб дизајнер омогућава наставак студија на нивоу докторских студија.

Услови за упис на једногодишњи студијски програм јесу завршене четворогодишње основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ (из области друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или из области уметности) и обављен интервју са члановима уписне комисије којим се процењују знања и умећа кандидата за похађање овог студијског програма.

Настава се изводи путем предавања, вежби и студијског истраживачког рада. Посебни облици наставних активности су семинарски радови и пројекти из области веб дизајна у којима се поклања посебна пажња индивидуалном раду са студентима у виду менторског рада и консултација.

Програм садржи:

– четири обавезна предмета укупног обима од 24 ЕСПБ: Израда веб-страница, Интернет програмирање, Графички дизајн и Типографија;

седам изборних предмета од којих студент бира два, укупне вредности 10 ЕСПБ: Софтверски и веб алати, Фотографија, Визуелне уметности, Композиција у форми, Медијско комуницирање, Енглески језик, Језик и веб-дизајн;

 – обавезну праксу вредности 6 ЕСПБ која се реализује у другом семестру у трајању од четири недеље под менторством предметних наставника у партнерским установама;

– завршни, мастер рад вредности 20 ЕСПБ који се реализује у другом семестру.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе и завршног рада, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актом Универзитета у Крагујевцу, односно Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу чији се ресурси користе за реализацију студијског програма.

 

Структура програма МАС Веб дизајн

Књига предмета МАС Веб дизајн