Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Master akademske studije – Liderstvo u obrazovanju


Obrasci za master akademske studije


Studijski program master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju za sticanje akademskog naziva Master liderstva u obrazovanju traje dva semestra, odnosno jednu školsku godinu ukupnog obima 60 ESPB i realizuje se u okviru IMT polja. U programu su definisane dve glavne oblasti: pedagoške i andragoške nauke i psihološke nauke.

Program poseduje sve elemente predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju studijskih programa II nivoa studija. Vrsta studija i ishodi procesa učenja u skladu su sa zakonom koji utvrđuje nacionalni okvir kvalifikacija.

Osnovna svrha programa jeste osposobljavanje studenata za kvalitetno i odgovorno obavljanje liderskih poslova u institucijama koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem.

Osnovni cilj studijskog programa je sticanje kompetencija koje predstavljaju osnovu za: razumevanje i kritičko preispitivanje teorije i prakse liderstva u obrazovanju; adekvatno uspostavljanje pravca razvoja i upravljanje institucijom i željenim promenama; unapređivanje kvaliteta nastavnog procesa i drugog vaspitno-obrazovnog rada; unapređivanje profesionalnih kompetencija zaposlenih; kreiranje konstruktivne i saradničke klime i kulture u ustanovi i van nje.

Upis se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Kragujevcu, a sprovodi ga Fakultet pedagoških nauka, Jagodina. Na studije drugog stepena može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće studije prvog stepena u obimu od najmanje 240 ESPB bodova. Izbor kandidata za upis obavlja se na osnovu prosečne ocene na prethodnim studijama, biografije, motivacionog pisma, preporuke i razgovora sa kandidatima.

Završetak programa omogućava studentima nastavak studija na nivou doktorskih akademskih studija.
Kurikulum programa sadrži:

  • četiri obavezna predmeta ukupne vrednosti 24 ESPB;
  • pet izbornih predmeta od kojih student bira dva, ukupne vrednosti 12 ESPB;
  • obaveznu praksu vrednosti 6 ESPB koja se realizuje u prvom i drugom semestru u ukupnom trajanju od četiri nedelje pod mentorstvom nastavnika u partnerskim ustanovama;
  • završni, master rad vrednosti 18 ESPB koji se realizuje u drugom semestru.

Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete iznosi 35 % što je u skladu sa definisanim akreditacionim standardima.

Struktura studijskog programa definisana je sa 30 % akademsko-opšteobrazovnih i teorijsko-metodoloških i 70 % naučno-odnosno umetničko-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta od ukupnog broja ESPB programa, što je u skladu sa postavljenim kriterijumima.

Lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem, specifikacija prakse, kao i njihov način izvođenja i bodovne vrednosti iskazane u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova dostupni su u knjizi predmeta. Knjiga predmeta sadrži preduslove za upis pojedinih predmeta kao i ishode procesa učenja svakog predmeta.

Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi, konsultativne nastave, samostalnog istraživačkog rada (seminarskih radova, projekata, terenskih istraživanja, itd). Posebna pažnja poklanja se individualnom radu sa studentima tokom studijsko-istraživačkog rada, konsultacija i mentorskog rada pri izradi predispitnih obaveza, seminarskih radova i istraživačkih projekata. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse koje Fakultet periodično organizuje u okviru radionica, stručnih skupova i konferencija.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa regulisani su opštim aktom Fakulteta.

Struktura programa MAS Liderstvo u obrazovanju
Knjiga predmeta MAS Liderstvo u obrazovanju