Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Doktorske studije – Metodika nastave


 

Svrha studijskog programa doktorskih studija iz oblasti pedagoških nauka – metodika nastave (srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja, prirode i društva) je usklađena sa misijom i ciljevima Fakulteta i ogleda se u sledećem:

 • da doprinese daljem razvoju naučnih saznanja u oblasti pedagoških nauka – metodika nastave (srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja, prirode i društva);
 • da doprinese osposobljavanju studenata za samostalna i originalna,naučno i praktično relevantna istraživanja u ovim oblastima;
 • da podstakne razvoj kritičkog mišljenja studenata;
 • da podstakne produbljivanje i obogaćivanje ukupnih teorijskih i metodoloških znanja studenata, u cilju njihovog osposobljavanja za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja, kao i za korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja;
 • da doprinese stvaranju naučnoistraživačkog podmlatka u ovim oblastima koji će kroz dalji razvoj nauke i znanja doprineti unapređivanju sistema institucionalnog obrazovanja i vaspitanja, time i ukupnom društvenom prosperitetu države.

Ciljevi doktorskih studija za sticanje naučnog naziva Doktor nauka – metodika nastave su usklađeni sa osnovnim ciljevima i zadacima Fakulteta i podrazumevaju:

 • osposobljavanje studenata za naučnoistraživački rad i kritičko procenjivanje teorijskih saznanja i rezultata istraživanja;
 • osposobljavanje studenata za inoviranje nastavnog procesa, uvođenje inovativnih pristupa i postupaka u obrazovnu praksu,
 • razvoj i povezivanje različitih pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih naučnih disciplina i osposobljavanje studenata za transfer stečenih znanja u interdisciplinarnom kontekstu;
 • razvijanje savremenih strategija poučavanja i učenja, u kontekstu razvoja sposobnosti pojedinca da misli, rezonuje i povezuje, istražuje, uči kroz aktivnost, putem pokušaja i pogrešaka;
 • osposobljavanje studenata za razvijanje sistema upravljanja znanjima u kojem će biti moguć transfer stečenih znanja i njihova primena u praksi.
 • stvaranje uslova za identifikaciju, podsticanje i usmeravanje kreativnih potencijala studenata i njihovih profesionalnih kompetencija, neophodnih za naučno istraživanje, realizaciju, evaluaciju i unapređivanje savremenog obrazovanja i vaspitanja, kao i efikasno upravljanje vaspitno-obrazovnim i nastavnim procesima;
 • osposobljavanje studenata da razvijaju internacionalizovan kurikulum, kojim se ostvaruju uslovi za razvoj globanih kompetencija studenata i njihove spremnosti za učenje u međunarodnom kontekstu.
 • osposobljavanje studenata da kroz izradu i odbranu doktorske disertacije samostalno konceptualizuju i kreativno rešavaju teorijski i praktično relevantne probleme savremene pedagoško-metodičke nauke i prakse.

Program doktorskih studija za sticanje naučnog naziva Doktor nauka – metodika nastave traje 3 godine i student stiče 180 ESPB.

U svim godinama doktorskih studija planirano je minimum 20 časova aktivne nastave po semestru, koju čine predavanja i studijski istraživački rad. Studijski istraživački rad obuhvata sve oblike nastave koji su u funkciji neposrednog osposobljavanja studenata za kreativno istraživanje i pisanje naučnih radova.

Upis na doktorske studije regulisan je Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

U prvom semestru doktorskih studija, studenti pohađaju dva obavezna predmeta koji pripadaju teorijsko-metodološkoj grupi predmeta. Takođe, studenti imaju jedan izborni blok, u kojem su ponuđena četiri nastavna predmeta, od kojih biraju jedan.

U drugom semestru studenti pohađaju dva izborna bloka. U izbornom bloku 2 student bira dva od ponuđenih 6 nastavnih predmeta, u skladu sa njegovim užim interesovanjima (metodika nastave srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja ili prirode i društva).

U trećem semestru doktorskih studija studenti biraju tri predmeta iz dva izborna bloka. U izbornom bloku 3, od ponuđenih sedam student bira dva nastavna predmeta, u skladu sa njegovim užim interesovanjima (metodika nastave srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja ili prirode i društva). U izbornom bloku 4 student bira jedan od tri ponuđena nastavna predmeta.

U četvrtom semestru studenti pristupaju:

 1. izradi i evaluaciji projekta disertacije u oblasti metodike nastave (srpskog jezika i književnosti, fizičkog vaspitanja ili prirode i društva) i
 2. pripremi rada (u vezi sa temomom doktorske disertacije) za objavljivanje u časopisu sa liste MPNTR RS.

Ukupno 90 ESPB (50%) odgovara izbornim predmetima, a ukupno 140 ESPB (77%) pripada izbornim predmetima i predmetima u vezi sa temom i realizacijom doktorske disertacije u okviru odabrane oblasti metodike nastave.

U petom i šestom semestru studija, studenti kroz aktivnu nastavu u okviru studijskog istraživačkog rada pripremaju se za izradu doktorske disertacije (30 ESPB) i pristupaju izradi disertacije.

Tabelarni prikaz studijskog programa
Knjiga predmeta DS Metodika nastave
Knjiga mentora
Rešenje o dopuni dozvole za rad
Odluka o akreditaciji – DS Metodika nastave
Uverenje o akreditaciji – DS Metodika nastave