Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Докторске студије – Методика наставе


Сврха студијског програма докторских студија из области педагошких наука – методика наставе (српског језика и књижевности, физичког васпитања, природе и друштва) је усклађена са мисијом и циљевима Факултета и огледа се у следећем:

 • да допринесе даљем развоју научних сазнања у области педагошких наука – методика наставе (српског језика и књижевности, физичког васпитања, природе и друштва);
 • да допринесе оспособљавању студената за самостална и оригинална,научно и практично релевантна истраживања у овим областима;
 • да подстакне развој критичког мишљења студената;
 • да подстакне продубљивање и обогаћивање укупних теоријских и методолошких знања студената, у циљу њиховог оспособљавања за критичку евалуацију научних истраживања, као и за коришћење научних знања и инструмената у процесима научно аргументованих и практично валидних истраживања;
 • да допринесе стварању научноистраживачког подмлатка у овим областима који ће кроз даљи развој науке и знања допринети унапређивању система институционалног образовања и васпитања, тиме и укупном друштвеном просперитету државе.

Циљеви докторских студија за стицање научног назива Доктор наука – методика наставе су усклађени са основним циљевима и задацима Факултета и подразумевају:

 • оспособљавање студената за научноистраживачки рад и критичко процењивање теоријских сазнања и резултата истраживања;
 • оспособљавање студената за иновирање наставног процеса, увођење иновативних приступа и поступака у образовну праксу,
 • развој и повезивање различитих педагошких, психолошких, дидактичких и методичких научних дисциплина и оспособљавање студената за трансфер стечених знања у интердисциплинарном контексту;
 • развијање савремених стратегија поучавања и учења, у контексту развоја способности појединца да мисли, резонује и повезује, истражује, учи кроз активност, путем покушаја и погрешака;
 • оспособљавање студената за развијање система управљања знањима у којем ће бити могућ трансфер стечених знања и њихова примена у пракси.
 • стварање услова за идентификацију, подстицање и усмеравање креативних потенцијала студената и њихових професионалних компетенција, неопходних за научно истраживање, реализацију, евалуацију и унапређивање савременог образовања и васпитања, као и ефикасно управљање васпитно-образовним и наставним процесима;
 • оспособљавање студената да развијају интернационализован курикулум, којим се остварују услови за развој глобаних компетенција студената и њихове спремности за учење у међународном контексту.
 • оспособљавање студената да кроз израду и одбрану докторске дисертације самостално концептуализују и креативно решавају теоријски и практично релевантне проблеме савремене педагошко-методичке науке и праксе.

Програм докторских студија за стицање научног назива Доктор наука – методика наставе траје 3 године и студент стиче 180 ЕСПБ.

У свим годинама докторских студија планирано је минимум 20 часова активне наставе по семестру, коју чине предавања и студијски истраживачки рад. Студијски истраживачки рад обухвата све облике наставе који су у функцији непосредног оспособљавања студената за креативно истраживање и писање научних радова.

Упис на докторске студије регулисан је Правилником о докторским академским студијама Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

У првом семестру докторских студија, студенти похађају два обавезна предмета који припадају теоријско-методолошкој групи предмета. Такође, студенти имају један изборни блок, у којем су понуђена четири наставна предмета, од којих бирају један.

У другом семестру студенти похађају два изборна блока. У изборном блоку 2 студент бира два од понуђених 6 наставних предмета, у складу са његовим ужим интересовањима (методика наставе српског језика и књижевности, физичког васпитања или природе и друштва).

У трећем семестру докторских студија студенти бирају три предмета из два изборна блока. У изборном блоку 3, од понуђених седам студент бира два наставна предмета, у складу са његовим ужим интересовањима (методика наставе српског језика и књижевности, физичког васпитања или природе и друштва). У изборном блоку 4 студент бира један од три понуђена наставна предмета.

У четвртом семестру студенти приступају:

 1. изради и евалуацији пројекта дисертације у области методике наставе (српског језика и књижевности, физичког васпитања или природе и друштва) и
 2. припреми рада (у вези са темомом докторске дисертације) за објављивање у часопису са листе МПНТР РС.

Укупно 90 ЕСПБ (50%) одговара изборним предметима, а укупно 140 ЕСПБ (77%) припада изборним предметима и предметима у вези са темом и реализацијом докторске дисертације у оквиру одабране области методике наставе.

У петом и шестом семестру студија, студенти кроз активну наставу у оквиру студијског истраживачког рада припремају се за израду докторске дисертације (30 ЕСПБ) и приступају изради дисертације.

Табеларни приказ студијског програма
Књига предмета ДС Методика наставе
Књига ментора
Решење о допуни дозволе за рад
Одлука о акредитацији – ДС Методика наставе
Уверење о акредитацији – ДС Методика наставе