Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

мр Ивана Милић

Ивана, М, Милић
Име, средње слово, презиме: Ивана, М, Милић
Звање: Доцент
Датум рођења: 17.05.1975.
Ужа научна односно уметничка област: Музичка култура са методиком
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет:
Телефон:
е-mail: ivana.milic75@gmail.com
Консултације: Четвртак 11.30-13.30 / у договору са предметним професором путем мејла

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2016. Факултет педагошких наука у Јагодини Музичка култура са методиком наставе
Магистратура 2009. Факултет педагошких наука у Јагодини Музичка култура са методиком наставе
Диплома 1998. Факултет уметности у Приштини Општа музичка педагогија

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

 1. Методички практикум наставе музичке културе
 2. Методика музичког васпитања
 3. Методички практикум музичког васпитања
 4. Музичка култура
 5. Савремени концепт музичког васпитања

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

 1. 1. Милић, И. (2011). Cooperation between preschool educators and teachers as an important factor in music education, Зборник радова са међународног симпозијума – EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, TOM 1 (277-286). Skopje: Institute of Pedagogy, University „SS. CYRIL AND METHODIUS“ – Skopje, Faculty of Philosophy. Скуп одржан 22-24. септембра 2011. године на Охриду Република Македонија, ISBN 978-608-238-011-7
 2. 2. Вукићевић, Милић, Н., И. (2011). Математички појмови у функцији упознавања ритмичких трајања у раду са децом предшколског узраста, Зборник радова са другог међународног научно-стручног скупа МАТМ2011 - Методички аспекти наставе математике (Methodological Aspects of Teaching Mathematics ) (289-299). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини. ISBN: 978-86-7604-089-6
 3. 3. Милић, И. (2012). Улога народних музичких игара у развијању националног идентитета ученика, у: Трифуновић Весна (ур.), Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост (School as a Factor in Development of the National and Cultural Identity and Pro-european Values) (345-356). Јагодина: Педагошки факултет. Скуп одржан 16. априла 2011. године, ISBN 978-86-7604-083-4, UDK 371.3:78, 37.035.6
 4. 4. Милић, И. (2011). Поливалентне функције учитеља у савременој настави музичке културе, у: Денић Сунчица (ур.), Учитељ у балканским културама (531-539). Врање: Универзитет у Нишу – Учитељски факултет у Врању. Скуп одржан 4. децембра 2010. године, ISBN 978-86-82695-82-0, COBISS.SR-ID 186201100
 5. 5. Милић, И. (2012). Сарадња породице и васпитно-образовних установа, Узданица – Часопис за језик, књижевност, уметност и педагошке науке, год. IX, бр. 1 (287-302). Јагодина: Универзитет у Крагујевцу – Педагошки факултет у Јагодини, ISSN 1451-673X, UDK:371.3:811.111, ID BROJ:192083468
 6. 6. Milić, Selaković, I., K. (2013). Holistički pristup nastavi muzičke i likovne kulture u mlađim razredima osnovne škole, Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje (201-213). Pula: Sveučilište Jurija Dobrile (Odjel za glazbu, Odsjek za glazbenu pedagogiju) Skup održan 18-20. aprila 2013. UDK 371.3:372.878>:373.32 371.3:372.87>:373.32
 7. 7. Милић, И. (2014). Холизам у настави музичке културе – допринос свеобухватном развоју деце раношколског узраста, у: Пајић Сања, Каначки Валерија (ур.), Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. 25-26. октобра 2013, књига III ПАГАНСКО И ХРИШЋАНСКО У ЛИКОВНОЈ УМЕТНОСТИ & САТИРА У МУЗИЦИ. ISBN 978-86-85991-60-0, COBISS.SR-ID 210706188
 8. 8. Вукићевић, Милић, Н., И. (2015). Функционалност знања са аспекта наставе музичке културе, Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. 24-25. октобра 2014, књига III УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ И РАТ & МУЗИКА И МЕДИЈИ. ISBN 978-86-85991-80-6
 9. 9. Милић, И., Станојевић, К., Луковац, М. М (2016). Музичко дело као подстицај за ликовно и литерарно изражавање ученика, Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. 23-25. октобра 2015, књига III МУЗИКА И МЕДИЈИ У ВИЗУЕЛНОЈ УМЕТНОСТИ & ЈЕЗИК МУЗИКЕ – МУЗИКА И ЈЕЗИК. ISBN 978-86-85991-96-7
 10. 10. Милић, И. (2016). Ритмичке слике у функцији развоја предшколског детета, Посебна издања, Научни скупови књига 20, САВРЕМЕНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ: ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ. Зборник радова са националног научног скупа са међународним учешћем, одржаног 25. марта 2016. године на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. 231-244. ISBN 978-86-7604-147-3

Остале активности

Учешће на пројектима: Сарадник на билатералном пројекту Факултета педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу (Р Србија) и Педагошког факултета у Копру Универзитета у Приморском (Словенија) 2017-2019. Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања
Усавршавања:
Област Интересовања: Методика наставе музичке културе, Методика музичког васпитања
Чланства у организацијама: Члан Савета Факултета педагошких наука у Јагодини (2010-2013)
Остали подаци: