Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Savet Fakulteta

 


Savet Fakulteta u novom sazivu konstituisan je 26. decembra 2018. godine. Savet broji ukupno 21. člana. Savet čini 10 predstavnika nastavnika i saradnika, 2 predstavnika zaposlenih van nastave, 3 predstavnika studenata i 6 predstavnika osnivača.

Predsednik Saveta je prof. Slobodan Štetić
Zamenik predsednika je doc. dr Branko Ilić

Predstavnici Nastavno-naučnog veća Fakulteta:

Slobodan Štetić, redovni profesor
dr Aleksandar Ignjatović, redovni profesor
dr Irena Golubović-Ilić, vanredni profesor
dr Maja Dimitrijević, docent
dr Branko Ilić, docent
dr Nenad Stevanović, docent
dr Vera Savić, docent
dr Vladimir Ristić, docent
Nina Živković, asistent
Milan Milikić, asistent

Predstavnici zaposlenih van nastave:

Milan Lukić, samostalni stručno-tehnički saradnik za master i doktorske studije
Ana Keler, samostalni stručno-tehnički saradnik za master i doktorske studije

Predstavnici studenata:

Jelena Đalović
Veljko Jovanović
Minja Pavić

Predstavnici osnivača:

dr Marijana Milošević,
Bojana Đurović, master pedagog,
dr Marko Bojić,
Milena Makić, master turizmolog,
Suzana Nikolić, master pravnih nauka,
Katarina Marinković, master pravnih nauka.

Mandat članovima Saveta traje četiri godine, osim predstavnicima studenata čiji mandat traje dve godine.

Savet Fakulteta obavlja sledeće poslove:

1) donosi Statut Fakulteta, na predlog Veća Fakulteta;
2) bira i razrešava dekana i prodekane;
3) odlučuje po žalbi protiv prvostepenih odluka organa poslovođenja, osim:
– odluka koje se odnose na utvrđivanje prava i obaveza zaposlenih koje organ poslovođenja – dekan donosi na osnovu ovlašćenja uređenih zakonom koji uređuje rad i radne odnose, kao i kolektivnih ugovora, pravilnika i drugih opštih akata i na osnovu njih donetih pojedinačnih rešenja i odluka koje regulišu prava iz rada i po osnovu rada,
– odluka koji se tiču realizacije međunarodnih projekata čiji je Fakultet nosilac ili partner (putovanja, određivanja predstavnika Fakulteta u timu za realizaciju aktivnosti projekata, sprovođenja postupka javne nabavke opreme i usluga i dr), kao i utvrđivanja naknada za njihov rad i angažovanje, koji su predviđeni u skladu sa budžetom projekta,
– odluka o obrazovanju timova, radnih grupa i komisija za obavljanje pojedinačnih poslova za potrebe Fakulteta (komisije za upis, komisija za izradu normativnih akata i sl), kao i odluka o utvrđivanju naknada za njihov rad i angažovanje, koje su predviđene finansijskim planom za godinu u kojoj se isplate vrše;
4) donosi finansijski plan, na predlog Veća Fakulteta;
5) usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Veća Fakulteta;
6) usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Veća Fakulteta;
7) daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;
8) donosi odluku o visini školarine, na predlog Veća Fakulteta;
9) daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
10) podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
11) donosi opšte akte iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i Statutom;
12) usvaja izveštaj o radu i donosi godišnji program rada Fakulteta;
13) vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;
14) utvrđuje predlog odluke o statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta Fakulteta;
15) donosi plan razvoja Fakulteta;
16) odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama dekana;
17) donosi Poslovnik o radu Saveta;
18) usvaja Strategiju obezbeđivanja kvaliteta, na predlog dekana, koji dalje utvrđuje Veće;
19) usvaja Zaključke sa predlogom mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta na Fakultetu;
20) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.