Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. X, br. 1 – jun 2013.CEO BROJ

 Uzdanica, god. X, br. 1 – jun 2013.


Pojedinačni tekstovi

Milana L. Dodig – ZNAČENJSKA DRUŠTVENA FUNKCIJA JEZIČKIH PORUKA NA FEJSBUKU

Tijana V. Ašić – O KNJIZI MILOŠA KOVAČEVIĆA LINGVOSTILISTIKA KNJIŽEVNOG TEKSTA

Vera M. Savić – USING STORIES IN THEME – BASED INSTRUCTION

Veran J. Stanojević – NEKI ASPEKTI IZRAŽAVANJA BUDUĆNOSTI U FRANCUSKOM I U SRPSKOM JEZIKU

Aleksandar Milanović – MOĆ I DOMETI INTEGRALNOG LINGVOSTILISTIČKOG PRISTUPA

Biljana M. Pavlović i Jelena Milićević Trakilović – NEGOVANjE I ZNAČAJ TRADICIONALNIH NARODNIH IGRA SA PEVANjEM U NASTAVI MUZIČKE KULTURE

Gordana P. Budimir-Ninković i Biljana J. Stojanović – AKTIVNOSTI UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U SLOBODNOM VREMENU

Dragan Bošković – KNjIŽEVNOST JE LICE JEZIKA- O lingvostilističkoj hermeneutici Miloša Kovačevića

Dragana Ratković – SAVREMENI POGLED NA STIL

Živorad M. Marković, Goran B. Šekeljić, Dragoljub B. Višnjić i Iliяn Ilčev – STAVOVI ADOLESCENATA PREMA FIZIČKOM VASPITANjU – RAZLIKE PO POLU

Ilijana R. Čutura – O JEDNOM PERIFERNOM FRAGMENTU UZROČNOG SEMANTIČKOG POLjA

Jelena Lj. Spasić – JEZIČKA SREDSTVA ZA ISKAZIVANjE ODREĐENE IMPERCEPTIVNOSTI U NOVINSKOJ VESTI

Maja M. Dimitrijević – ČITALAČKE KOMPETENCIJE U RAZUMEVANjU ŽANRA BASNE

Mia M. Lukovac – PRIMENA NOVIH MEDIJA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE- PREDNOSTI I ISKUŠENjA

Milanka J. Babić – STILISTIČKI IZAZOVI U LINGVISTICI

Mihailo Šćepanović – POD PLAVIM NEBOM SAVESTI SRPSKE INTELEKTUALNE MISLI

Radmila Milovanović – EMPATIČKE KOMPETENCIJE BUDUĆIH VASPITAČA

Radoje D. Simić i Jelena R. Jovanović Simić – PREDIKATOIDNI EKSPLIKATIV

Tiodor R. Rosić – SRBISTIČKA IZUČAVANjA MILOŠA KOVAČEVIĆA