Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. X, бр. 2 – децембар 2013.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. X, бр. 2 – децембар 2013.


Појединачни текстови

Ivana R. Ćirković-Miladinović, Tijana J. Dabić i Radmila R. Suzić – DEVELOPING A WEBSITE FOR EFL WRITING SKILLS IMPROVEMENT IN UNIVERSITY TEACHING CONTEXT

Nina Ž. Manojlović i Milica M. Kočović – PERCEPTION OF DEFINITE ARTICLE USE BY THE LEARNERS WHOSE L1 IS SERBIAN

Данијела Д. Апостоловић – ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМИ У СРБИЈИ

Емина M. Копас-Вукашиновић – ПРВИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМИ У СРБИЈИ КАО ПОЛАЗИШТЕ ЗА САВРЕМЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ КУРИКУЛУМЕ

Живорад М. Марковић, Зоран Р. Богдановић и Ђорђе Б. Косанић – ЕФЕКТИ КОРЕКТИВНЕ ГИМНАСТИКЕ НА РЕДОВНИМ ЧАСОВИМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Јелена Р. Јовановић Симић – КЊИЖЕВНА СЛИКА ПОСЛЕРАТНИХ ПОЛИТИЧКИХ ОДНОСА У ЈУГОСЛАВИЈИ КАО ИНТЕРСОЦИЈАЛНИХ И ИНТЕРКУЛТУРАЛНИХ ПРОЦЕСА

Милена Ивановић – ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКИ ОДНОСИ У АНДРИЋЕВИМ ПРИПОВИЈЕТКАМА ЗА ДЈЕЦУ

Миомир Милинковић – МОЋ ИГРЕ, БОЈЕ И ЗВУКА У ПОЕЗИЈИ ГРИГОРА ВИТЕЗА

Никола М. Ђуран – ПОСТОЈАНОСТ АУТОРСТВА У ЦИКЛУСУ „СЕДАМ МРТВИХ ПЕСНИКА“ БРАНКА МИЉКОВИЋА

Нина Б. Марковић – ПРИЧА О СУДАРУ ИСТОКА И ЗАПАДА (ИМАГОЛОШКИ АСПЕКТИ ТРАВНИЧКЕ ХРОНИКЕ ИВЕ АНДРИЋА)

Саша Р. Милошевић – СТИЛИСТИЧКА И СИНТАКСИЧКА ФУНКЦИЈА ЛЕКСЕМЕ ЈЕР У ИНИЦИЈАЛНОЈ РЕЧЕНИЧНОЈ ПОЗИЦИЈИ У ДЕЛУ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЋА

Тиодор Р. Росић – ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКЕ АНАЛИЗЕ ДУШАНА ЈОВИЋА