Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. VIII, бр. 2 – новембар 2011.ЦЕО БРОЈ

 Узданица, год. VIII, бр. 2 – новембар 2011.


Појединачни текстови

Ivana R. Ćirković Miladinović – READING STRATEGIES IN TEACHING LITERATURE

Биљана Ј. Стојановић – ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА ЗА РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ

Биљана М. Павловић – СПЕЦИФИЧНОСТИ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ

Валентина В. Будинчић – O СИНОНИМИМА, ПСЕУДОАНГЛИЦИЗМИМА И EНГЛЕСКИМ JЕЗИЧКИМ МОДЕЛИМА У СПОРТСКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ

Весна С. Трифуновић – ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Власта М. Сучевић и Весна М. Живановић – САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ У ФУНКЦИЈИ СТРУКТУРЕ ЕВРОПСКОГ КОНЦЕПТА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА

Емина М. Копас Вукашиновић – ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМИ У СРБИЈИ- РАЗВОЈ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Илијана Р. Чутура – КУЛТУРА У УЏБЕНИКУ И УЏБЕНИК У КУЛТУРИ

Илијана Р. Чутура – ТАЈНА У РОМАНУ ЧВАРЧИЋ МИЛИСАВА САВИЋА – ИДЕНТИТЕТ ЛИКОВА, НАРАТОРА И АУТОРА

Ирена Б. Голубовић Илић и Душан П. Ристановић – КОГНИТИВНЕ ТЕОРИЈЕ РАЗВОЈА ПИЈАЖЕА И ВИГОТСКОГ – СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Јелена Љ. Спасић – ИНФОРМАТИЧКИ ТЕРМИНИ У НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

Јелена Р. Јовановић Симић – НЕКА ПИТАЊА ТЕОРИЈЕ О ПОСЛОВИЦАМА

Јелена С. Старчевић – РАЗЛИКЕ У КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈИ ИНТЕРКУЛТУРНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ- ПРОБЛЕМ ИЛИ СУШТИНА ПОЈМА

Лела М. Вујошевић – РИСТИЋЕВ ДУХОВНИ ТЕСТАМЕНТ

Маја М. Димитријевић – О ЕПСКОМ ПЕВАЧУ КАО ИМАНЕНТНОМ ЧИНИОЦУ ТРАДИЦИЈЕ

Миомир Милинковић – УСМЕНА ЛИРИКА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ

Мирољуб Ж. Ивановић и Угљеша М. Ивановић – ДЕТЕРМИНАНТЕ МОТИВАЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА

Оливера Д. Цекић-Јовановић – КОМПЈУТЕРСКИ ПОСРЕДОВАНА КОМУНИКАЦИЈА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Ружица Ж. Петровић – АНТИЦИПАЦИЈА „НОВЕ“ ФИЛОЗОФИЈЕ

Саша М. Ђукић – АУТОМАТИЗМИ КОХЕЗИВНОСТИ У АГЕНЦИЈСКОЈ ВИЈЕСТИ

Светлана С. Ћурчић и Јелена M. Младеновић – ВОДА, (НЕ)ПРЕСУШНО БЛАГО – ЧИЊЕНИЦЕ О ВОДИ У СВЕСТИ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Славко О. Каравидић и Марија Чукановић Каравидић – ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЊЕГОВО УКЉУЧИВАЊЕ У САВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ДРУШТВА

Слађана M. Миленковић – ОБРАДА НОНСЕНСНИХ ПЕСАМА ЉУБИВОЈА РШУМОВИЋА У ВРТИЋУ

Тиодор Р. Росић – О САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ ИРОНИЧНОЈ ПОЕЗИЈИ