Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. VIII, br. 2 – novembar 2011.CEO BROJ

 Uzdanica, god. VIII, br. 2 – novembar 2011.


Pojedinačni tekstovi

Ivana R. Ćirković Miladinović – READING STRATEGIES IN TEACHING LITERATURE

Biljana J. Stojanović – ZNAČAJ SISTEMA DIDAKTIČKIH IGARA ZA RAZVOJ DEČJE PERCEPCIJE

Biljana M. Pavlović – SPECIFIČNOSTI KOSOVSKO-METOHIJSKE NARODNE PESME

Valentina V. Budinčić – O SINONIMIMA, PSEUDOANGLICIZMIMA I ENGLESKIM JEZIČKIM MODELIMA U SPORTSKOJ TERMINOLOGIJI

Vesna S. Trifunović – OBRAZOVANjE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Vlasta M. Sučević i Vesna M. Živanović – SAMOVREDNOVANjE ŠKOLE U FUNKCIJI STRUKTURE EVROPSKOG KONCEPTA KVALITETA OBRAZOVANjA

Emina M. Kopas Vukašinović – PREDŠKOLSKI PROGRAMI U SRBIJI- RAZVOJ I PERSPEKTIVE

Ilijana R. Čutura – KULTURA U UDžBENIKU I UDžBENIK U KULTURI

Ilijana R. Čutura – TAJNA U ROMANU ČVARČIĆ MILISAVA SAVIĆA – IDENTITET LIKOVA, NARATORA I AUTORA

Irena B. Golubović Ilić i Dušan P. Ristanović – KOGNITIVNE TEORIJE RAZVOJA PIJAŽEA I VIGOTSKOG – SLIČNOSTI I RAZLIKE

Jelena Lj. Spasić – INFORMATIČKI TERMINI U NOVINSKOM IZVEŠTAJU

Jelena R. Jovanović Simić – NEKA PITANjA TEORIJE O POSLOVICAMA

Jelena S. Starčević – RAZLIKE U KONCEPTUALIZACIJI INTERKULTURNE KOMPETENTNOSTI- PROBLEM ILI SUŠTINA POJMA

Lela M. Vujošević – RISTIĆEV DUHOVNI TESTAMENT

Maja M. Dimitrijević – O EPSKOM PEVAČU KAO IMANENTNOM ČINIOCU TRADICIJE

Miomir Milinković – USMENA LIRIKA JUŽNE SRBIJE

Miroljub Ž. Ivanović i Uglješa M. Ivanović – DETERMINANTE MOTIVACIJE ZA UČENjE BUDUĆIH VASPITAČA

Olivera D. Cekić-Jovanović – KOMPJUTERSKI POSREDOVANA KOMUNIKACIJA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Ružica Ž. Petrović – ANTICIPACIJA „NOVE“ FILOZOFIJE

Saša M. Đukić – AUTOMATIZMI KOHEZIVNOSTI U AGENCIJSKOJ VIJESTI

Svetlana S. Ćurčić i Jelena M. Mladenović – VODA, (NE)PRESUŠNO BLAGO – ČINjENICE O VODI U SVESTI DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

Slavko O. Karavidić i Marija Čukanović Karavidić – VISOKO OBRAZOVANjE U REPUBLICI SRBIJI I NjEGOVO UKLjUČIVANjE U SAVREMENA OBRAZOVNA DRUŠTVA

Slađana M. Milenković – OBRADA NONSENSNIH PESAMA LjUBIVOJA RŠUMOVIĆA U VRTIĆU

Tiodor R. Rosić – O SAVREMENOJ SRPSKOJ IRONIČNOJ POEZIJI