Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Monografije


 

Ilić B., Dimitrijević M. (2021). Tumačenje i nastava književnosti. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
Kopas Vukašinović E. (2021). Kontrola ponašanja dece i mladih: prevencija i/ili mogućnost vaspitnog delovanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Teodorović J. (2021). Unapređivanje kvaliteta rada škola: kako poboljšati škole, nastavu i učeničke ishode. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Cekić-Jovanović, O. (2020). Multimedijalna nastava prirode i društva. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Milanović S. (2020). Organizaciono-metodičke forme rada na času fizičkog vaspitanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ignjatović A. (2020). Vežbanje na nestabilnim podlogama – primena u treningu, nastavi, rekreaciji i rehabilitaciji. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Marković S. (2020). Interpretacija narodne književnosti u razrednoj nastavi. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Bender N. V. (2020). Projektno učenje. Beograd: Clio – Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Čutura I. (2020). Međuodnos priloga i priloških izraza u savremenom srpskom jezika. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ćirković-Miladinović, I. (2019). Afektivne strategije učenja engleskog kao stranog jezika. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ristanović, D. (2019). Projektni model nastave prirode i društva. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Miletić M., Đorđević M. M. (2018). Od znaka do hiperteksta. Jagodina – Beograd: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu – Agencija Serbika.
Čutura I., Jovanović V. (2018). Na livadici večnosti – od Učiteljske škole do Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini (1898–2018). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Starčević, J. (2018). U potrazi za suštinom individualnih razlika u interkulturnoj interakciji. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Živković, P. (2018). Pedeutološki ogledi. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Stanković, M. Bojović, B. Ćurčić, S. (2017). Park Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Stojanović, B. (2017). Didaktičke igre u funkciji razvoja mišljenja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Golubović-Ilić, I. (2017). Istraživačke aktivnosti u nastavi prirode i društva. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Đorđević M. M. (2016). Politika i umeće ubeđivanja. Političko besedništvo u Srbiji u vreme višepartizma 1990–2003. Beograd: Prosveta.
Milovanović, R. (2016). Socijalne kompetencije budućih učitelja i vaspitača. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Marković, Ž. (2016). Struktura časa fizičkog vaspitanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Teodorović, J. (2016). Obrazovna efektivnost: šta čini kvalitetnog nastavnika i kvalitetnu školu. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ignjatović, A. (2016). Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Marković, S. Marković, N. (2015). Od Muške učiteljske škole do Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini / From Men’s Teacher Training School to Faculty of Education in Jagodina. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Trifunović, V. (2015). Obrazovanje i kulturni identitet. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Vulović, N. (2015). Horizontalna povezanost nastave matematike sa nastavom drugih predmeta u petom razredu osnovne škole. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Rosić, T. (2015). Imanentno-kritičke i metodičke interpretacije. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Dejić, M., Egerić, M., Mihajlović, A. (2015). Metodika matematike u razrednoj nastavi. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Macura, S. (2015). Inkluzivno obrazovanje – kvalitetno obrazovanje za sve. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Kopas- Vukašinović, E. (2014). Priprema dece za nastavu početnog pisanja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Milovanović, R. (2014). Uvod u psihologiju. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Rosić, T. (2013). Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina 1993–2013. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Jovanović, V. Čutura, I. (2013). Književnost za decu i mlade – poetika i tumačenja. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ignjatović, A. i Radovanović, D. (2013). Fiziološke osnove treninga sile i snage. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Rosić, T. (2013). Imanentno-metodičko tumačenje pesničkog teksta. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Ješić, D. (2013). Metodika vaspitnog rada. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
Janjić, M. i Čutura, I. (2012). Prostor, vreme, društvo – susreti u jeziku. Izabrani ogledi iz savremene srbistike. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Trifunović, V. Cvetković, M. (2012). Građansko vaspitanje i identitet. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Vulović, N. (2012). Aktivno učenje i diferencijacija geometrijskih sadržaja u početnoj nastavi matematike. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
Trifunović, V. i Cvetković, M. (2012). Građansko vaspitanje i identitet. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Budimir-Ninković, G. (2012). Stilovi života i vrednosti roditelja i dece. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Mijajlović, B. i Ivanović, R. (2010). Od prirodnih brojeva do oktava. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Milovanović, R. (2010). Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Jovanović B. i Stanojević, V. (2010). Reforma studijskih programa za obrazovanje učitelja. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Kopas-Vukašinović, E. (2010). Predškolski programi u Srbiji. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Ristanović, D. (2010). Heuristički model nastave. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Marković, Ž. (2009). Planiranje nastave fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na fizičku obrazovanost učenika. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Budimir-Ninković, G. (2009). Savremena porodica i škola. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Rosić, T. (2009). Metod naprednog tekstualnog predstavljanja. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Trifunović, V. i Savović, M. (2008). Siromaštvo i obrazovanje. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Trifunović, V. (2008). Obrazovanje i religija. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Golubović-Ilić, I. (2008). Individualizacija nastave prirode i društva. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Vulović, V. (2008). Neki metodički, psihološki i metodološki aspekti učenja i istraživanja matematike.  Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini – Užice: Učiteljski fakultet.
Rosić, T. (2007). Pesnički vidovi ironije. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini – Beograd: Srpska škola.
Divljan, S. (2007). Metodika nastave likovne kulture za predškolski uzrast. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Jovanović, B. i Knežević-Florić, O. (2007). Osnovi metodologije pedagoških istraživanja sa statistikom. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.
Petrović, R. (2006). Antropološko-etički ogledi. Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini.