Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије Васпитач у предшколским установама


Студијски програм основних академских студија Васпитач у предшколским установама за стицање стручног назива Дипломирани васпитач траје осам семестара, односно четири школске године  укупног обима 240 ЕСПБ.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма I нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

 Основна сврха програма јесте образовање високопрофесионалног васпитачког кадра у области предшколског васпитања и образовања.

Основни циљ студијског програма је пружање потребних знања о савременим теоријским поставкама о детињству, учењу и развоју деце на раним узрастима и стручних компетенција које ће васпитачима омогућити квалитетно обављање васпитно-образовног рада у предшколским установама.

Упис у прву годину студија врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије првог степена може се уписати лице које има претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу постигнутог успеха кандидата током средњошколског образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту, који на јаван и унапред прописан начин организује Факултет.

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу мастер академских студија.

Курикулум програма садржи 36 обавезних предмета и 53 изборна предмета од којих студент бира 10. У првој и трећој години студент се опредељује за по два  изборна предмета, док се у другој и четвртој години студент опредељује за по три изборна предмета. Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 20,42% што је у складу са дефинисаним акредитационим стандардима.

Студенти на свакој години студија реализују праксу и то: у првој години праксу у трајању од две недеље вредности 3 ЕСПБ, док у другој, трећој и четвртој години пракса је трајања по 4 недеље вредности по 6 ЕСПБ.

Структура студијског програма дефинисана је са 14,58% академско-општеобразовних, 19,58% теоријско-методолошких, 30% научно-односно уметничко-стручних и 35,83% стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, што је у складу са постављеним стандардима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова, доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, вежби, консултација и менторског рада. Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза у виду семинарских радова или пројеката. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које Факултет периодично организује у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актом Факултета.

 

Структура програма ОАС Васпитач у предшколским установама

Књига предмета ОАС Васпитач у предшколским установама