Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије Васпитач у домовима


Студијски програм основних академских студија Васпитач у домовима за стицање стручног назива Дипломирани васпитач траје осам семестара, односно четири школске године  укупног обима 240 ЕСПБ.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма I нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

 Основна сврха програма јесте образовање високопрофесионалног васпитачког кадра у области домског васпитања и образовања.

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за ефикасно и ефективно обављање педагошког рада у: средњошколском дому, интернату у склопу школе, установама за децу без родитељског старања и установама за специјализовани педагошки рад и смештај деце.

Упис у прву годину студија врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије првог степена може се уписати лице које има претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу постигнутог успеха кандидата током средњошколског образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту, који на јаван и унапред прописан начин организује Факултет.

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу мастер академских студија.

Курикулум програма садржи 35 обавезних предмета и 41 изборних предмета од којих студент бира 9. У првој, трећој и четвртој години студент се опредељује за по два изборна предмета, док се у другој години студент опредељује за три изборна предмета. Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 20,42% што је у складу са дефинисаним акредитационим стандардима.

Студенти на свакој години студија реализују праксу и то: у првој години праксу у трајању од две недеље вредности 4 ЕСПБ, док у другој, трећој и четвртој години пракса је трајања по 4 недеље вредности по 6 ЕСПБ.

Структура студијског програма дефинисана је са 12,08% академско-општеобразовних, 17,08% теоријско-методолошких, 35,42% научно-односно уметничко-стручних и 35,42% стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, што је у складу са постављеним критеријумима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, вежби, консултација и менторског рада. Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза у виду семинарских радова или пројеката. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које Факултет периодично организује у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актом Факултета.

 

Књига предмета ОАС Васпитач у домовима

Структура програма ОАС Васпитач у домовима