Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Основне академске студије – Учитељ


Студијски програм основних академских студија Учитељ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ траје осам семестара, односно четири школске године укупног обима 240 ЕСПБ.

Програм поседује све елементе предвиђене Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију студијских програма I нивоа студија. Врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација.

 Сврха студијског програма ОАС Учитељ је образовање студената и оспособљавање високопрофесионалног кадра за обављање одговорне улоге учитеља у оквиру образовно-васпитног система. Сврха програма односи се на развијање професионалних вештина и стицањe одговарајућих искустава која омогућавају планирање, организацију, реализацију, евалуацију и унапређивање процеса поучавања и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Основни циљ студијског програма је стицање и развијање компетенција студената за самосталну, високопрофесионалну и критички промишљену реализацију свих облика образовно-васпитног рада у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Упис у прву годину студија врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије првог степена може се уписати лице које има претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу постигнутог успеха кандидата током средњошколског образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту, који на јаван и унапред прописан начин организује Факултет.

Студијски програм обухвата предмете који студентима омогућавају потребну научну, теоријску и практичну припрему за реализацију свих облика образовно-васпитног рада у првом циклусу основног образовања и васпитања.

Упис у прву годину студија врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи га Факултет педагошких наука, Јагодина. На студије првог степена може се уписати лице које има претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на основу постигнутог успеха кандидата током средњошколског образовања и успеха постигнутог на пријемном испиту, који на јаван и унапред прописан начин организује Факултет.

Курикулум програма садржи 36 обавезних и 74 изборнa предмета од којих студент бира 10. У првој и другој години студент се опредељује за по два  изборна предмета, док се у трећој и четвртој години студент опредељује за по три изборна предмета.

Студенти на свакој години студија реализују праксу и то: у првој години праксу у трајању од две недеље вредности 3 ЕСПБ, док у другој, трећој и четвртој години пракса је трајања по 4 недеље вредности по 6 ЕСПБ.

Завршетак програма омогућава студентима наставак студија на нивоу мастер академских студија

Структура студијског програма дефинисана је са 16,25% академско-општеобразовних, 17,50% теоријско-методолошких, 32,50% научно-односно уметничко-стручних и 33,75% стручно-апликативних предмета од укупног броја ЕСПБ програма, што је у складу са акредитационим стандардима.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем, спецификација праксе, као и њихов начин извођења и бодовне вредности исказане у складу са европским системом преноса бодова доступни су у књизи предмета. Књига предмета садржи предуслове за упис појединих предмета као и исходе процеса учења сваког предмета.

Настава се изводи путем предавања, вежби, консултација и менторског рада. Посебна пажња поклања се индивидуалном раду са студентима током консултација и менторског рада при изради предиспитних обавеза у виду семинарских радова или пројеката. Квалитету наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из праксе које Факултет периодично организује у оквиру радионица, стручних скупова и конференција.

Услови за прелазак са других студијских програма регулисани су општим актом Факултета.

 

Структура програма ОАС У

Књига предмета ОАС У